E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Müneccimbaþý Google'dan Gelecek Tahminleri

google-ile-gelecegi-tahminÝlginç yayýnlarýyla bilinen Xkcd sitesi önümüzdeki 91 yýlda neler olacaðýna dair gelecek tahminlerini Google'da belli anahtar terimleri kullanarak çýkardý. 2101 yýlýna kadar her bir arama sorgusunun sadece ilk sayfa sonuçlarýna bakýlarak gelecekte arabalarý köpeklerin süreceðinden Avrupanýn Mars'a ulaþacaðýna, 2023'te Hz. Ýsa'nýn dünyaya tekrar indirileceðinden robot polislere kadar oldukça ilginç gelecek tahminleri ortaya çýktý.

19.04.2011 | Devamı »

Teknolojinin Genetik Haritasýný ?ýkararak Geleceðin Teknolojisini Tahmin Edebilmek

icerikgenomeBir algoritmayla bir sonraki Google'ý tahmin edebilmek mümkün mü? Patentlerdeki fikirler ve internetteki diðer dokümanlar arasýndaki iliþikileri haritalandýrarak günümüz teknolojisindeki yeni keþifler için olgunlaþmýþ açýklýk, boþluk ve ihtiyaçlarý ortaya çýkarabilmek mümkün gözüküyor. Quid adlý bir startup þirketi internetteki tweetleri, patentleri ve daha birçok veriyi analiz ederek bir sonraki büyük geliþmeyi ve yeniliði tahmin etmeye çalýþýyor.

15.04.2011 | Devamı »

Ýnternetin Hýzýný Coþturacak WebSockets Protokolü

HTTP2Son 15 yýlda web-tabanlý uygulamalar kiþisel haberleþmeden elektrik ölçüm araçlarýna kadar herþeyin temeli olan að protokollerinin yerini yavaþ yavaþ ele geçirdi. Fakat web üzerinden her türlü iletiþimi saðlayan, sadece basit dosya ve belge transferi için yapýlmýþ HTTP protokolünün çok büyük bir eksikliði var: karmaþýk haberleþmeye ve 'gerçek-zamanlý' etkileþime göre tasarlanmamýþtý.

07.04.2011 | Devamı »

Ýnternetin Devleri Ýnterneti Programlamak Ýstiyor

openflowOpenFlow, Stanford ve California Berkeley ?niversiteleri tarafýndan internet aðýndaki switch, router ve bazý network cihazlarýnýn donanýmsal kýsýtlamalarýndan dolayý zamanla týkanacaðý düþünülen ve artýk gerçek-zamanlý isteklere arzu edildiði gibi cevap veremeyen küresel internet aðý için tüm bir networke ve network cihazlarýna yazýlýmlar yoluyla daha etkin müdahele edilebilmesi amacýyla ortaya çýkmýþ bir açýk-kaynak að protokolüdür. Open Networking Foundation (ONF) yani Açýk Að Vakfý ise bu minvalde OpenFlow ve benzeri sistemlere destek vermek amacýyla internetin en büyük oyuncularý tarafýndan kurulmuþ bir oluþumdur.

04.04.2011 | Devamı »

Ýnternet Trafiði Nasýl Deðiþtirilir, Yönlendirilir ve Sansürlenir

interneti-gozetleme?in, dünyada internet trafiðini gözetleme, deðiþtirme, yönlendirme ve sansürlemede üzerine daha baþka hiçbir ülkenin olmadýðý yegane devlettir, hemen ardýndan da Ýran gelir. Ayrýca son dönemlerde Orta Doðu ve Kuzey Afrika'da görülen halk ayaklanmalarýnýn yaþandýðý bazý ülkelerin de internet konusunda sabýkalarý oldukça kabarýk. Peki baþta ?in olmak üzere bu ülkeler internet trafiðine nasýl nüfuz edip diledikleri gibi yönlendirebiliyorlar?

26.03.2011 | Devamı »

Yeni Nesil ?zel Amaçlý Aðlar (Ad Hoc Networks)

ad-hoc-networkSon yýllarda bilim adamlarýnýn dikkati cep telefonu þebekeleri ve internet gibi merkezi aðlardan daha çok, özel amaçlý aðlara (ad hoc) yani acil durumlarda devreye giren merkezi olmayan, mevcut hücresel þebekeyi kullanmadan birbirleriyle haberleþebilen cep telefonlarýnýn kendi aralarýnda oluþturabilecekleri ad hoc ve tehlikeli alanlarda çalýþan cihazlar ve sensörler için oluþturulmuþ anlýk aðlara yönelmiþ durumda. ?zel amaçlý aðlar, var olan ve kendini göstermeyen problemleri ve de karmaþýk matematiksel modelleri nedeniyle oldukça ilgi çekiyor.

16.03.2011 | Devamı »

21. Yüzyýlýn Ýlk 10 Yýlýnda Bilgi ve Ýletiþim Teknolojilerinin Durumu

ITU21. yüzyýlýn ilk 10 yýllýk periyodunda bilgi ve iletiþim teknolojileri dünya nüfusunun büyük çoðunluðuna ulaþtý. Geçenlerde ITU (International Telecommunications Union) yani Uluslararasý Telekomünikasyon Birliði de 21. yüzyýlýn baþý itibarýyla bu kadar geniþ bir nüfusa yayýlan bilgi ve iletiþim teknolojilerinin hali hazýrdaki durumunu gösterir, ilginç gerçeklerin ve çarpýcý grafiklerin bulunduðu bir rapor yayýnladý.

07.03.2011 | Devamı »

Nereye Baktýðýnýzý Bilebilen Laptoplar

lenovo-goz-izlemeGöz-takibi yeteneðine sahip kameralarla donatýlan dizüstü bilgisayarlar kullanýcý deneyimine bambaþka bir hava katmaya hazýrlanýyor. Bahsettiðimiz kameralar günümüzde neredeyse her laptopun ekranlarýnýn üzerine chat yapmak için monte edilenler deðil, aksine ekranýn altýna gizlenen göz-takibi özelliðine sahip kameralardýr.

04.03.2011 | Devamı »

Yeni Nesil Bir Ýnternet Vizyonu Konuþan Web

konusan-htmlThe World Wide Telecom Web (The Spoken Web), günümüzde kullandýðýnýz WWW'nin konuþan þekli, yani 'konuþan web'. IBM tarafýndan imkanlarý kýt, okur-yazarlýk oranlarý düþük ve teknik yetenekleri de yetersiz olan milyarlarca insana mevcut internete paralel ve onu tamamlayýcý nitelikte yapýlmýþ yeni bir Web vizyonudur.

24.02.2011 | Devamı »

Dünya Ýnternet Sansürleri Haritasý

sansurÝnternet bilinenin aksine batýda yani Avrupa ve Amerika'da öyle çok ta özgür deðil. Batýda bazý konularda internete ciddi sansürler uygulanýyor: OpenNet teþebbüsü internet yasaklarý konusunda çok ilginç benzeri bulgular sunan dünyanýn sansür haritasýný çýkardý. OpenNet'e göre Rusya, Avustralya ve YouTube yasaðýný bile henüz kaldýrmýþ olan Türkiye'de internet daha özgür.

20.02.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.256 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar