E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Cepten 3 Boyutlu Filmler Ýzlemeye ?ok Az Kaldý

3d_phoneAvrupa'nýn uygulamaya yönelik en büyük araþtýrma organizayonu Fraunhofer'den bir grup Alman araþtýrmacý yeni mobil radyo standardý geliþmiþ LTE ile bir video kodlama tekniðini kaynaþtýrdýlar. Böylelikle cep telefonlarý üzerinden 3 boyutlu film izlemenin önü açýlmýþ oldu. 14-17 ?ubatta Barselona'da gerçekleþtirilecek olan Dünya Mobil Kongresinde gösterilecek yöntem sayesinde akýl mobil cihazlarýn gücü ve yeni nesil ultra hýzlý mobil iletiþim sistemi olan LTE'nin kapasitesi sayesinde cepten 3 boyutlu film izlemek mümkün olacak.
12.02.2011 | Devamı »

2010 Yýlýnýn En ?ok Engellenen Siteleri ve Sansürlenen Web Ýçerikleri

opendns2Dünyanýn en büyük ve ücretsiz DNS servis, internet navigasyon ve güvenlik hizmetleri saðlayýcýsý olan OpenDNS, günlük 30 milyar DNS çözümlemesi ve 15 milyon IP adresi talebini karþýlamasýndan elde ettiði 2010 yýlýna ait internet eðilimileri, en çok engellenen ve izin verilen siteler raporunu yayýnladý. ?zellikle sosyal medya verilerinin çok olmasý ilginç bir görüntü ortaya çýkarmýþ.

05.02.2011 | Devamı »

Birkaç Avuç ?alýþaný Olup Milyonlara Hitap Eden Siteler ve Servisler

kucuk-ekip-buyuk-kullaniciÝnternette öyle þirketler var ki çalýþan sayýsý 100'ü bulmaz, ama hitap ettiði insan veya verdiði servisi kullananlarýn sayýsý çoktan milyonlarý bile geçmiþtir. Çünkü internetin baþarýlý servis ve uygulamalara karþý "yürü ya sitem!" misali bir torpili olabiliyor. Ýþte size çalýþan sayýsý bazýsý için 100 bile olmayan ama toplamda 10 milyondan fazla kullanýcýya ulaþan þirketler ve organizasyonlar.

19.01.2011 | Devamı »

Ýnternetteki Tüm Verileri Kullanarak Dünyanýn Bir Simülasyonunu Yapmak Mümkün Mü

world_wide_webÝnternette anlýk güncellenen korkunç veri akýþýyla birlikte dünyanýn iklim deðiþiklikleri, toplumsal hareketleri ve ekonomisini, finansal pazar verileri, saðlýk kayýtlarý, sosyal medya ve iklim deðiþikliklerinden elde edilen bilgilerle ve bu miktardaki veriyi semantik bir mantýkla derleyerek önceden tahminler veya simülasyon yapmak mümkün. Ýlk yapýlmasý gereken verilerin online tutulduðu veritabanlarýna ulaþmaktýr.

15.01.2011 | Devamı »

Sayýlarla Ýnternetin 2010 Yýlý

sayilarla-internet2010 yýlýnda internette neler oldu? Kaç tane e-posta gönderildi? Kaç tane yeni web sitesi açýldý? Ne kadar video izlendi? Pingdom'un internetteki birçok nitelikli kaynaktan derlediði raporda ilginç e-posta, web siteleri, domain isimleri, internet kullanýcýlarý, sosyal medya, web tarayýcýlarý, video ve resim istatistiklerini görebilirsiniz.

13.01.2011 | Devamı »

2010 Yýlýnda Yayýnlanan Yazýlardan En ?arpýcý ve Ufuk Açýcý Olanlarý

2010-en-iyiler2010 yýlý E-Siber için oldukça verimli geçti diyebiliriz. Hýzla artan ziyaretçi trafiði E-Siber'i daha nitelikli ve kaliteli içerik üretmeye zorlarken geride býraktýðýmýz yýlda yayýnlanan yüzlerce yazý/içerik arasýnda öyleleri var ki baþucu haline getirilip tekrar ve tekrar okunup referanslarýyla incelenmesi gerekir. Ýþte geçtiðimiz yýlýn aylara göre sýralanmýþ en çarpýcý, ufuk açýcý ve nitelikli yazýlarý...

06.01.2011 | Devamı »

2010 Yýlýnda Teknoloji Kategorisinde Yayýnlanmýþ Yazýlardan En Dikkat ?ekenleri

tekno-robot2010 yýlý boyunca E-Siber'in Teknoloji kategorisinde yayýnlanmýþ olan yazýlar arasýndan öne çýkanlarý aylýk yayýn sýrasýna göre sizin için derledik. Yazýlar arasýnda geleceðe yön verecek yeni teknolojiler, ilginç icatlar, çok farklý amaçlar için geliþtirilmiþ sistemlerden bahseden çok önemli ve ufuk açýcý makaleler var.

04.01.2011 | Devamı »

Ýnternetin Yeni Baskýn Dili ?ince mi Olacak

cinÝngilizce, hepimizin bildiði gibi uluslararasý arenada ve iþ dünyasýnda en çok kabul görülen ve de kullanýlan dildir. Böyle olmasýndan ötürü ve de hakim ve yönlendirci güçlerin pozisyonlarý itibarýyla sanal dünyada da bu konumunu sürdürüyor. Bunun yanýnda en kalabalýk ülkelerden Çin'in neredeyse tümünde ve Hindistan'ýn kýrsal bölgelerinde ise ingilizcenin esamesi pek okunmuyor. Ýstatistiklere göre geçen yýldan bu zamana Çin'in internet kullanýcý sayýsý 36 milyon daha artarak 440 milyona ulaþtý. Fakat hala doygunluk ve penetrasyon oraný olarak %50 seviyesine bile ulaþamadý.

28.12.2010 | Devamı »

?oklu-Dokunma ?zelliðine Sahip Twitter Duvarý

multitouchMultitouch firmasý Amerika'nýn en büyük tüketici elektroniði fuarý 2011 Consumer Electronics Show'da (CES) ziyaretçilerine çoklu-temas yeteneðine sahip bir Twitter duvarýný gösterecek. Yaklaþýk 1 metreye 60 cm ebatlarýnda dijital bir duvarda kullanýcýlar el ve parmak hamleleriyle gerçek-zamanlý olarak Twitter'ý kullanabiliyor, Twitter'da paylaþýlan videolarý ve resimleri farklý þekillerde görüntüleyebiliyorlar.

22.12.2010 | Devamı »

2010 Yýlýnda Ýnternette Yaþanan Talihsiz Serüvenler Dizisi

Wikileaks2010 yýlý geleceðe birçok açýdan yön verecek kayda deðer bir takým internet olaylarýna ve facialarýna sahne oldu. Hiç þüphesiz bunlardan en dikkat çekeni ise Wikileaks idi. Bunun yanýnda geniþ çaplý að kesintileri, büyük boyutlu servis kesintileri ve engelleme olaylarý da güçlü etkiler meydana getirecek kadar önemliydi. Ýþte size Pingdom'un hazýrladýðý, kesinlikle dikkat kesilmeniz gereken -eðer hýrslý bir web kullanýcýsý iseniz- 2010 yýlýna ait 10 internet olayý.

22.12.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.293 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar