E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter ?zerinden Resim Gönderebilen ve de Alabilen Bir Komidin

tableauTableau, internete baðlý, Twitter üzerinden resim yollamayý ve almayý çekmecesini açýp kapatma kolaylýðýnda yapabileceðiniz baþucunda durabilecek çok ilginç bir komidindir. Kýsacasý o aslýnda dýþarýdan tek çekmeceli bir görünüme sahip internet özellikli bir resim tarayýcýsý ve yazýcýsýdýr. O bir fiziksel e-posta gönderme çekmecesidir...

16.12.2010 | Devamı »

Dünyanýn Ýlk Bilgisayarý Antikythera Düzeneðinin ?alýþan Bir Modeli Legolarla Yeniden Yapýldý

antikytheraM? 100 yýlýnda Yunanlar benzersiz hassaslýkta diþlilerden oluþan çok orjinal bir mekanik bilgisayar yaptýlar. 2000 yýllýk bir süre boyunca bu aracýn kayýp olduðu düþünülmüþtü. Fakat 1901 yýlýnda Yunan Antikythera adasýndaki enkazda avcýlar tarafýndan bir Roma gemi batýðýnda bulunmuþtu. "Antikythera Düzeneði" olarak adlandýrýlan bu aygýtýn ne iþe yaradýðý konusunda tartýþmalar yýllarca sürerken 2006 yýlýnda yapýlan yüksek çözünürlüklü X-ray tomografisi sonucu cihazýn gerçek yapým amaçlarý gökyüzü olaylarýný ve güneþ tutulmalarýný eþi görülmemiþ doðrulukta tahmin etmek olarak ortaya çýkmýþ oldu. 2010'da ise Antikythera Mekanizmasýnýn tamamen birebir iþlevsel kopyasýný bir Apple mühendisi Legolar kullanýlarak yeniden yaptý.

11.12.2010 | Devamı »

Geçmiþten Günümüze Ýnternetteki Bazý Geliþmelerin ve Ýstatistiklerin Video Görselleþtirmeleri

visualÝstatistikler için yazýlar ve sayýlarýn gerekliliði ve önemi asla yadsýnamaz. Fakat bazen bir grafik/görsel onbinlerce yazý ve rakamýn ifade ettiði anlamý bir anda verebiliyor. ?zellikle de yazýsal ve rakamsal verilerin bir takým özel görselleþtirme yöntemleriyle sabit veya dinamik görseller haline getirilmesi, istatistiðe bambaþka havalar katýyor ve olaya daha bütüncül bakýlabilmesini saðlayabiliyor. Ýþte size internetle ve webdeki yeniliklerle ilgili video haline getirilmiþ çok ilginç bazý görsel istatistikleri sunuyoruz.

26.11.2010 | Devamı »

Online Resim Kaynaklarýndaki Fotoðraflardan 3 Boyutlu Modeller Yapabilen Yeni Bir Teknik

3-boyutlu-modellemeKuzey Carolina ?niversitesinden araþtýrmacýlar internetteki Flickr gibi benzeri resim paylaþým kaynaklarýndan belli bir coðrafi yer veya mekanla ilgili binlerce resmi kullanarak o yerin 3 boyutlu modellemesini yapabilen bir teknik geliþtirdiler. Teknik ile yeterli sayýda fotoðrafa sahip yerlerin 3 boyutlu modelleri sadece bir masaüstü bilgisayar kullanýlarak elde edilebiliyor.

24.11.2010 | Devamı »

Ýnternet Baðlantý Hýzýnýz Neden Durup Dururken Yavaþlar ve Gerçek Ýnternet Hýzýnýzý ?lçmenin Yolu

max-planck-instituteGlasnost, internet servis saðlayýcýnýzýn (TTNET, Uydunet gibi - ISP) özellikle YouTube, Vimeo, DailyMotion, BitTorrent ve eMule gibi trafiði doldurdan ve yoðunlaþtýran siteleri ziyaret ederken indirme-baðlanma hýzýnýzý 'çaktýrmadan' düþürüp düþürmediklerini tespit edebilmeyi saðlayan, Max Plank Enstitüsü tarafýndan yapýlmýþ çok ilginç bir internet hýz testi aracýdýr.

22.11.2010 | Devamı »

Programcý Olmayanlar için Yeni Bir Görselleþtirme Programlama Dili

impureImpure, bilgiyi toplamak, iþlemek ve görselleþtirmek için geliþtirilmiþ yeni bir görsel programlama dilidir. Impure, yeni görsel ve modüler arayüzü yoluyla bilgiyi programatik operatörler, kontroller ve görselleþtirme methotlarýyla baðdaþtýrarak programcý olmayan kiþilerle veri görselleþtirmesi arasýnda bir köprü olmayý amaçlamaktadýr.

14.11.2010 | Devamı »

Geleceðin Kaydedilmesi ve Geleceði Tahmin Edebilen Gerçek-Zamanlý Arama Motoru

recordedfutureRecorded Future adlý bir startup firmasý gelecekte ne olacaðýna dair ipuçlarýný bulmak için internettten gerçek-zamanlý olarak veriler kazýyan/eþeleyen çok ilginç bir araç geliþtirdi. Bu araç elde ettiði sonuçlarý geçmiþten geleceðe uzanan bir zaman çizelgesi üzerine yerleþtiriyor. Ýlk okuduðunuzda saçma ve garip bulmuþ olabilirsiniz ama daha 18 aylýk olan þirket, yaptýðý bu araçla CIA ve Google'ýn dikkatini çekerek onlardan fon saðladý. Peki bu tuhaf aracýn çalýþma prensibi ve teknolojisi nedir?

11.10.2010 | Devamı »

Ýstatistikler Iþýðýnda Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Haberleþme Sektörü

btkBilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu (BTK) çalýþanlarý Müberra Güngör, Yunus ?evki Kibar, Mehmet Emin Ulaþanoðlu, Talat Güçlü ve Ramazan Yýlmaz tarafýndan "Ýstatistiki Veriler Iþýðýnda Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Haberleþme Sektörü" baþlýklý bir araþtýrma raporu yayýnladý. Raporda, dünyada ve Türkiye’de elektronik haberleþme sektöründe kaydedilen geliþmeler incelenerek, Türkiye elektronik haberleþme pazarý büyüklükleri ve büyüme oranlarýna yönelik temel bir analiz yapýlmýþ ve genel görünüm ortaya konulmuþtur. Elektronik haberleþme sektörüne genel bir bakýþtan sonra, Türkiye’deki sabit ve mobil telefon hizmetleri ayrýntýlý olarak incelenmiþ, internet ve geniþbant konularý da ayrýca ele alýnmýþtýr.

06.10.2010 | Devamı »

Google Gerçek Zamanlý Arama Motoru Deneyimi

Google Gerçek Zamanlý Arama, Google'ýn geleneksel arama motorunun arka planýnda bir süredir çalýþmalarýný sürdürdüðü ve hatta bazen normal arama sonuçlarýnýn arasýna da serpiþtirilen ve özellikle blog giriþleriyle beraber Twitter ve Facebook durum güncellemeleri baz alýnarak hazýrladýðý deneysel bir gerçek-zamanlý arama motorudur.

27.08.2010 | Devamı »

Ýnternetin veya Aðýn Tarafsýzlýðý Ýlkesi Ne Demektir

Ýnternet veya aðýn tarafsýzlýðý manalarýna gelen Net Neutrality terimi ilk defa 2003 yýlýnda Prof. Tim Wu tarafýndan popülerleþtirilmiþti. Ýnternetin eriþim þebekelerinde internet servis saðlayýcýlarýnýn (ISP) ve hükümetlerin içerik, site, platform ve internet için kullanýlan ekipmanlar üzerinde herhangi bir kýsýtlama ve izin verilen haberleþme modlarýna da hiçbir kýsýtlama yapýlmamasýný savunan bir prensiptir. Ve son günlerde "aðýn tarafsýzlýðý" meselesi Google-Verizon ikilisinin kendi aralarýnda anlaþtýklarý, parasý olana daha hýzlý internet anlayýþýndan ötürü yeniden tartýþma konusu haline geldi.

26.08.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.326 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar