E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlardaki Arkadaþlardan Oluþan Bir Bulut Biliþim Aðý Kuracaðýnýz Günler Yakýndýr

Sosyal aðlarda resim, müzik, video ya da herhangi bir belge paylaþýyorsanýz, bu durum aðdaki arkadaþlarýnýza güvendiðinizin bir göstergesidir. Zira yapmýþ olduðunu bu paylaþýmlarla onlarýn da bunlarý saklamasýna ya da iþlemesine müsaade ediyorsunuz. Buna benzer bir biçimde bulut biliþimde (cloud computing) yapýlan iþlem de aslýnda týpatýp aynýsýdýr. Yani belgelerinizi hiç görmediðiniz sanal bir ortama artamanýz, sonradan ihtiyaç duyduðunuzda tekrar çekip kullanmanýz, hep güvenilir bir liman olgusuna dayanýr. Fakat bulut biliþim ne kadar geliþirse geliþsin, yine de bu güven sorunu aþýlamaz. Ýþte Minnesota Üniversitesi araþtýrmacýlarý da sosyal aðlardaki güvenli arkadaþ aðlarýndan nasýl bir bulut biliþim (cloud) aðý oluþturulabileceði üzerine oldukça ilginç bir yaklaþým geliþtirmiþ.

 

Cloud computing (bulut biliþim), aynen elektrik þebekeleri üzerinden satýlan elektrik gibi kullanýcýnýn ihtiyaç duyduðunda sahip olduðu bilginin sanal bir ortamda depolanmasý ve iþlenmesinin kullandýðý kadar ödemesi veya ücretsiz bir þekilde saðlanmasý yoluyla yapýldýðý bir biliþim hizmetidir.

Fakat bu modeldeki en büyük ve öncül sorun 'güven'dir. Örneðin kullanýcýlar bu bulut biliþim aðýndaki bazý düðümlerin güvenilir olup olmadýðýný ya da kötücül amaçlar için o aða baðlanýlýp baðlanýlmadýðýndan nasýl emin olacak? Ya da bulut biliþim iþlemleri esnasýnda o güvenilir olmasýndan þüphe duyulan düðüm, kendisine düþen iþlemleri düzgün yapacak mý veyahut doðru bilgileri geri verecek mi?

Ýþte tam bu noktada Minnesota Üniversitesi araþtýrmacýlarý buluttaki görevlerin daðýtýmýnda kiþilerin aynen sosyal aðlarda olduðu gibi sadece kendi arkadaþ gruplarý üzerinden bir bulut biliþim aðý kurabileceklerinin pekala mümkün olduðunu söylüyor.

 

 

Bu yaklaþýma göre kullanýcýlar buluttaki iþlem ve görevleri sadece kendi sosyal að arkadaþlarýna daðýtýyor. Onlarýn da bu görevlere icabet etmesiyle o kiþinin kendi sosyal aðý etrafýnda bir bulut biliþim aðý oluþmuþ oluyor. Tamamen salt güven duygusunu saðlayama dönük olarak oluþturulmuþ olan oldukça ilginç bu yaklaþýmda istediðiniz insanlarýn sadece sizin bilgilerinizi depolamasý ya da iþlemesi gayet makul görülüyor.

Yapýlan örnek að denemelerinde, bu aðlarýn verilen bulut iþlemlerini çok kýsa sürede yapmasýnýn yaný sýra kullanýcýlardan %30'dan daha azý herhangi bir dýþ kaynak saðlanmýþ.

 

"SocialCloud: Using Social Networks for Building Distributed Computing Services"

 

Bu tarz yaklaþýmlarýn dünyanýn en büyük sosyal aðý olan Facebook'a daðýtýk biliþim servisleri alanýnda yeni iþ modelleri saðlayabileceði de düþünülüyor...

 

Kaynak: http://arxiv.org/abs/1112.2254


· · · · · · · ·
Yazan: | 22.12.2011 | 5733 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.238 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar