E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlardaki Resimlerde Etiketlenmemiþ Kiþilerin Kimliðini Tespit Edebilen Algoritma

Facebook, üzerindeki her kullanýcý bilgisini tamamen açýk bir sosyal platform olmak adýna herkese birden ayan ederken, yeni getirdiði özellikleri için birçok gizlilik ayarýný bile iptal etmekten hiç çekinmedi. Facebook'taki en çekinceli özelliklerden birisi de fotoðraf etiketlemedir. Bununla resimlerdeki tanýnan herkesi anýnda etiketleyerek Facebook için bilinen bir kimse haline getirebiliyorsunuz. Ama herkesin Facebook hesabýnýn olmamasý birçok kimsenin tanýmlanmasýný engelliyor. Ama yapýlan bir çalýþmayla aðlardaki resimlerde etiketlenmeyenleri tanýmlayabilen yeni bir algoritma çýktý.

 

Bir grup bilim insaný sosyal aðlardaki resimlerde etkilenmemiþ kimseleri resimdeki diðer insanlarla olan iliþkisiden tanýmlamaya çalýþan oldukça ilginç bir algoritma geliþtirdi. Buna göre birden çok resimde etiketlenmemiþ olsanýz bile, algoritma resimlerdeki diðer kiþiler üzerinden sizin baðýnýzý ortaya çýkarýp sizin kim olduðunuzu bulmaya çalýþýyor.

 

 

Daha önceden internete yüklediðiniz resimlerden adresinizin bulunabileceðinden bahsederken, henüz bu resimlerden sizin tanýmlanmanýzý ve kimliðinizin ortaya çýkarýlmasýný saðlayan bir yöntem yoktu. Bu durumun farkýna varýlmasý ve yapýlan onlarca çalýþmanýn ardýndan sadece birkaç yýl geçtikten sonra yeni ortaya çýkan bu algoritma, aðdaki etiketlerden oluþan yeni bir að kurarak, yüz tanýmlama algoritmalarýndan çok daha hýzlý çalýþacak inovatif bir yöntem üzerine çalýþýyor. Algoritma özellikle aile resimleri üzerinden etkilenmemiþ bireyleri tanýmlamakta oldukça baþarýlý olmuþ ve anne babalar üzerinden çocuklarý, dayý-anne üzerinden erkek çocuðu ve daha birçok farklý varyasyonu baþarýyla tespit edebilmiþ.

 

Taramada oldukça çevik yapýsýyla aslýnda bir iliþkisel sosyal resim arama motoru gibi olan algoritmanýn araþtýrmacýlar tarafýnda yapýlan deneylerde baþka iþler için de kullanýlabileceði tespit edilmiþ. Araþtýrmacýlar algoritmayý sýnamak istediklerinde, bulunduklarý kampüs ve etrafýna ait etiketli resimleri ve etiketlenmemiþ resimleri algoritma ile iþlediklerinde karþýlarýnda bulunduklarý muhitin görüntülü haritasýný elde etmeyi baþarmýþlar.

 

Sözün özü yakýn bir zamanda yüz tarama algoritmalarýna bile gerek kalmadan sadece içinde etkitlenmemiþ ya da belirtilmemiþ olduðunuz resimler üzerinden bile kimliðinizin tespit edilmesi kaçýnýlmaz olacak. Zira bunu siz yapmasanýz bile arkadaþlarýnýz, aileniz, iþ veya okul çevrenizin Facebook, Flickr, Twitter ve diðer sosyal aðlara yüklemiþ olduðu resimler yüzünden sizin de ortaya çýkmanýz iþten bile olmayacak.

 

Konuyla baðlantýlý olarak diðer yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · ·
Yazan: | 12.12.2013 | 2998 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.39 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar