E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Teknolojinin Genetik Haritasýný ?ýkararak Geleceðin Teknolojisini Tahmin Edebilmek

icerikgenomeBir algoritmayla bir sonraki Google'ý tahmin edebilmek mümkün mü? Patentlerdeki fikirler ve internetteki diðer dokümanlar arasýndaki iliþikileri haritalandýrarak günümüz teknolojisindeki yeni keþifler için olgunlaþmýþ açýklýk, boþluk ve ihtiyaçlarý ortaya çýkarabilmek mümkün gözüküyor. Quid adlý bir startup þirketi internetteki tweetleri, patentleri ve daha birçok veriyi analiz ederek bir sonraki büyük geliþmeyi ve yeniliði tahmin etmeye çalýþýyor.


Quid kendi yazýlýmýnýn gelecekte çýkacak olan teknolojik bombalar hakkýnda iyi tahminler yapabileceðini iddia ediyor. Yazýlým, var olan þirketler, fikirler ve araþtýrmalar hakkýnda depolanmýþ verileri analiz ediyor.

Quid'in yazýlýmý hali hazýrdaki teknolojiler arasýndaki iliþkinin genomunu çýkartýp yeni etkili fikirler için olgunlaþan alanlarý tanýmlamaya çalýþýyor. Teknolojik geliþmelerin nereye doðru aktýðýný, hangi alanlarda kümeleþtiðini karmaþýk bir algoritmayla haritalandýrýyor.


interneti-tahmin-etmek


Quid, baþarýlý olmuþ ya da olmamýþ firmalarý, patent belgelerini, devlet desteklerini, reklam verileri ve tweetleri içeren bir veri kümesi kullanýyor. Algoritmasý ise yeni teknolojiler üzerine çalýþan 35,000 firma ve araþtýrma grubunun öngörülerini analiz edebilecek bilgileri topluyor.

Toplanan dokümanlar arasýndan kelimeler ve ifadeler çýkartýlarak, bu 35,000 öðenin öncelikli odaklarýný tanýmlayan bir teknoloji genomu oluþturuluyor. Tüm bunlarýn arasýndaki baðlar bir genom haritasýnda iliþkilendiriliyor. Harita üzerindeki yoðunlaþan öbekler, trendleri ve sýký iliþkileri betimliyor.


Kimi þirketler Quid'i kendi alanlarýndaki teknolojik ilgi alanlarýný tespit etmek, geleceðin teknolojik trendlerini tahmin etmek, yatýrým yapýlabilecek alanlarý bulabilmek, reklam yapmak için en uygun sektörü belirleyebilmek ve bazýlarý da geleceðe yön verebilecek bir sonraki Google'ý önceden tutturmak için kullanýyor.

Ayrýca yine bu minvalde gelecekte ne olacaðýna dair ipuçlarýný bulmak için internettten gerçek-zamanlý olarak veriler kazýyan/eþeleyen çok ilginç bir araç geliþtiren ve geliþtirdiði bu uygulamayla CIA ve Google'ýn dikkatini ve yatýrýmýný çeken  Recorded Future adlý bir startup firmasýndan ve onun uygulamasýndan bahsettiðimiz Geleceðin Kaydedilmesi ve Geleceði Tahmin Edebilen Gerçek-Zamanlý Arama Motoru yazýsýný da inceleyebilirsiniz.


Referanslar


· · · · · · · · ·
Yazan: | 15.04.2011 | 3577 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.26 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar