E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Videolarýn Ýçini Arayabilen Arama Motoru

Video arama, yani videolarýn içini/içeriðini arama mevcut tüm arama motorlarýnýn karþýlaþtýðý en zor durumlardan biridir. Birçok arama motoru bu iþ için sadece videonun meta verilerine, eðer girilmiþse anahtar kelimelerine ve açýklamalarýna bakarak arama yapmaktadýr. Peki videonun içi yani içeriði, nelerden bahsettiði gibi sorulara nasýl cevap verilebilir? Özellikle haber videolarýnda ayný anda birden çok konudan bahsedilmesi, o videolarýn hangi kategori veya konuya göre parçalara ayrýlmasý sorununu (segmentasyon) doðuruyor. Ama Exalead arama motorunun araþtýrmacýlarý bu soruna iyi bir çözüm bulmuþ gibi.

 

Paris merkezli arama motoru olan Exalead araþtýrmacýsý Julien Lawto ve arkadaþlarý videolarý segmente edip, içinde geçen sesleri de metne dökerek videolarýn içinde arama yapmayý saðlayan Voxalead adýnda deneysel bir video arama motoru geliþtirdiler. Arama motoru videolarýn seslerini otomatik bir þekilde transkript etmektedir. Ardýndan metne dönüþtürülen bu transkript aranabilir anahtar kelimelere dönüþtürülüyor.

Bu teknikte yeni olan þey, metinlerin konularýna göre ayrý ayrý pasajlara bölünebilmesidir. Yani özellikle haber videolarýnda geçen konular tematik kategorilere ayrýþtýrýlabiliyor.

 

 

Kullanýlan tekniðe göre bir videoda geçen benzer isimlerin, sýfatlarýn ve fiillerin tekrarýyla segmentasyonu oluþturabilecek çeþitli kalýp ve desenler çýkarýlýyor. Yani videoyu bölümleyebilecek tematik pasajlar ayrýþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Ortaya çýkan bütün bir metinden tematik uyum olasýlýðýna baðlý olarak parçalamalar yapýlabiliyor.

Bu da kullanýcýya çaprazlama video arama yapmasýný saðlýyor. Örneðin kullanýcý "Irak patlama AND þii" þeklinde bir arama yapýnca bu konularýn ayný anda geçtiði haber videolarý getirilebiliyor. Öbür türlü Irak'la ilgili bütün gereksiz videolar da karþýnýza çýkabiliyor.

Ayrýca bu tip segmentasyon ve kategorileþtirme sayesinde haberlerin daha çok oluþtuðu coðrafi bölgeler ortaya çýkarýlabiliyor ve geçmiþten belli bir döneme doðru o bölgedeki konunun deðiþimi zaman çizelgesi üzerinde gösterilebiliyor. Böylelikle bölgesel trend konular keþfedilmiþ oluyor.

 

Geliþtirilen yöntem ve uygulamadaki sitesi (voxaleadnews.labs.exalead.com) ile hali hazýrda günlük ortalama 100 saatlik video iþleniyor. Yöntem tamamen geniþ boyutlara ve farklý amaçlara yönelik olarak ölçeklenebiliyor.

 

 

Ayrýca bu video arama motorunun Ýngilizce konuþma yeteneklerini geliþtirmek isteyenlere çok ciddi katkýsý olabilir. Zira altta adresi de verilen arama motorundaki videolarý izlerken ayný anda videolarýn altýnda konuþma dökümlerini de takip edebiliyorsunuz. Böylelikle dinlerken metin üzerinden takip yapýp sesle de telaffuzlarýnýzý geliþtirebilirsiniz.

 

Araþtýrma: arxiv.org/abs/1111.6265
Arama motoru: http://voxaleadnews.labs.exalead.com


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 11.12.2011 | 7017 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.457 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar