E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

VoIP Að Mimarisi ve Testleri

VoIP trafiðini taþýyan IP aðlarý oldukça karmaþýktýr. Hem sesi hem de veri trafiðini üstlendiklerinden farklý gereksinmelere baðlý olaraktan farklý sorunlarla karþýlaþabilmektedir. Bütün gereksinimler karþýlanýp maksimum verimde çalýþýrken að birçok sorunla uðraþmak zorunda kalabiliyor.Bu tür sorunlarla karþýlaþmamak için bir takým test prosedürleri geliþtirilmiþtir. Testler her aðýn VoIP'in düzgün çalýþabilmesini kontrol etmesi için gerekli olan en temel iþlemlerindendir. 


VoIP Að Mimarisi
VoIP'in að yapýsý birçok bileþen barýndýrýr. Ve bu bileþenler VoIP testlerinin aðýn düzgün çalýþmasýndan emin olmasý için gereklidirler. Tipik bir VoIP aðý aþaðýdaki bileþenleri içerir:

  Sinyalleme Að Geçitler

  Medya Að Geçitleri

  Gatekeepers 

  Sýnýf 5 Anahtarlarý (Class 5 switches)

  SS7 aðý

  Að Yönetim Sistemi

  Faturalandýrma sistemi


Bütün bu VoIP aðýnýn içindeki farklý bileþenler birbirleriyle çeþitli protokoller üzerinden haberleþmektedirler. Bu iletiþimi doðru bir þekilde gerçekleþtirmek için bileþenlerin etkili bir þekilde iletiþim halinde olduðundan ve herhangi bir darboðazýn oluþmadýðýndan emin olmak gerekiyor.

VoIP aðýnýn performansýnýn analiz edilmesi her zaman için kolay deðildir. Bununla beraber eðer VoIP test senoryalarý dikkatlice seçilir ve planlanýrsa problemleri açýða çýkaracak veri analizi yapýlýrsa baþarýlý ve etkili performans testleri gerçekleþtirilmiþ olur.VoIP Test Temelleri
Testleri yapmadan önce baþlangýçta, farklý uygulamalar için farklý testlerin gerekli olabileceðini düþünülmelidir. VoIP testlerinin kategorileþtirilebileceði 3 alan mevcuttur:

  VoIP iþlevselliði ya da ön-daðýtým testi
  VoIP standartlara uyma testi
  VoIP performans testi

Bütün bir VoIP test iþlemleri, her bir eleman aðýn uygun bir þekilde çalýþmasýndan emin olmak içindir. Bütün bir aðdaki sadece bir problem bile sistemin uygun çalýþmasýný engelleyebilmekte. Her bir elemanýn ayrý ayrý VoIP testleri, çalýþma esnasýnda kendi kendilerini iptal etmemeleri içindir. Problemlerin izole edilmesi ve bu seviyede iken tamir edilmesi büyük ölçüde daha maliyetlidir.


Sonraki makale: yakýnda...

VoIP


· · · ·
Yazan: | 27.10.2009 | 3770 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.3.15 | Yüklenme: 1.063 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar