E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

VoIP Protokolleri

Birçok VoIP protokolünün olmasý biraz garip gelebilir. Fakat sistemlerde farklý nedenlerden dolayý farklý protokollerin kullanýmý gerekli olabilmektedir. Bütün bunlarý tek bir protokolde birleþtirmek olasý. Lakin þirketler ve organizasyonlar kendi ihtiyaçlarýna göre farklý protokoller kullanýrlar. Bunlarý tek bir protokolde birleþtirme niyeti, farklý protokollerin birbirleriyle ortak çalýþmasý için geliþtirilen arayüzlerin varlýðýna toslayýp dirençle karþýlaþacaktýr.

Ýlk protokol sinyalleme protokolüdür ve çaðrýyý kontrol etmek- yönetmek için kullanýlýr. ?aðrý kurma, çaðrý sonlandýrma, çaðrý yönlendirme gibi bir takým elementleri içerir. VoIP için yaygýn olarak kullanýlan ilk protokol H323'dü. Fakat titiz bir tanýmý yapýlmadýðý için sonuç olarak bunun da deðiþik türevleri-sürümleri geliþtirildi. Bunlardan ilki "Skinny"di ve Nortel'den gelen bir Cisco tescilli protokoldü. Ve adý da Unistem idi. Kullanýmý sýrasýnda birçok arabirim sorunuyla karþýlaþýldý. Bütün bunlarýn sonucunda da genel bir standart halini alarak SIP (Session Initiation Protocol / Oturum Baþlatma Protokolü) protokolü geliþtirildi.

Ýkinci tip protokol ise VoIP trafiði için veri alýþveriþini kontrol etmede kullanýlýr. Bu protokol içindekilerden biri olan RTP (Real Time Protocol / Gerçek Zamanlý Protokol), hem videoyu hem de sesi idare ediyor. RTP'nin veri deðiþimini yapabilmesi için kodekler gereklidir. Bu kodeklerden biri ise vocoder'dir. En sýk kullanýlan VoIP vocoder'i ise G711'dir. Bununla beraber deðiþken veri oranlarýnda ve farklý kalitelerde sesler sunan protokoller de mevcuttur.

 

VoIP Protokolleri

IETF - Bu internet mühendisliði görev gücünün protokolüdür.
ITU - Uluslararasý Telekomünikasyon Birliðinin protokolü.
H.248 - ITU tavsiyesi ile geliþtirilmiþ "Gateway Control Protocol" isimli ve ayrýca IETF RFC 2885 (Megaco) diye de adlandýrýlan; çoklu medya oluþturulmasý için bir merkezi mimariyi tanýmlayan protokoldür. Bu protokol ITU ve IETF'nin ortak iþbirliði ile oluþturulmuþ bir protokoldür.
H.323 - Paket-tabanlý çoklu medya iletiþim sistemleri için tanýmlanmýþtýr. ?oklu medya uygulamalarý için daðýtýk mimariyi ifade eder.
Megaco - Bu ayrýca IETF RFC 2885 ve ITU H.248 olarakta bilinir. ?oklu medya uygulamalarý oluþturmak için bir merkezi mimariyi ifade eder.
Media Gateway Control Protocol (MGCP) - IETF RFC 2705 olarak ta bilinir. ?oklu medya uygulamalarý oluþturmak için bir merkezi mimariyi ifade eder.
Real-Time Transport Protocol (RTP) - IETF RFC 1889'ýn altýnda tanýmlanýr ve gerçek zamanlý uygulamalarýn nakil protokolü olarak tanýmlanýr. RTP, VoIP iletiþiminin ses/medya parçasýnýn iletim/taþýnma mekanizmasý olarak vazife görür. Ve bütün VoIP iletiþiminde kullanýlýr.
Session Initiation Protocol (SIP) - Oturum Baþlatma Protokolü.IETF RFC 2543 olarak bilinir ve çoklu medya uygulamalarý oluþturmak için bir daðýtýk mimari olarak tanýmlanýr.

 

Merkezi ve Daðýtýk Mimariler

VoIP'in avantajlarýndan biri de, verileri taþýyan network/að için kurallar koymaz/belirlemez. ?nceki telekomünikasyon aðlarý, bütün bir anahtarlama istasyonu ve veri deðiþimini içeren bilgi kümesinin tek bir merkezi yapýsýydý. Paket teknolojisi beraberinde yönlendirme ve bilgi kümesi iþlemleri nerede en çok lazým iseler oralarda barýndýrma avantajýný getirdi. Bu da ister bir daðýtýk mimariyi isterse merkezi mimariyi fark ettirmiyor.

Her iki mimarinin de VoIP ile kullanýlmasý, en optimum protokolün hangisi olduðunu etkilemiyor. Bu da neden bu kadar çok protokol olduðunu bize açýklýyor.


Sonraki makale: VoIP Að Mimarisi ve Testleri

VoIP


· · · · · · ·
Yazan: | 12.10.2009 | 4477 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.146.11.8 | Yüklenme: 0.55 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar