E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Yön Bulmada GPS Kullanmayan Mikro Hava Araçlarý

MAV (micro air vehicles) yani mikro hava araçlarý, artýk günümüzde yavaþ yavaþ kullaným alanlarý bulmaya baþlayan -özellikle askeri- insansýz, kullanýmý kolay ve uçabilen robotlardýr. Ve bu araçlardaki en önemli ihtiyaç da kendiliðinden yön bulabilme özelliðidir. Bunun için genelde GPS (Global Positioning System) yani küresel konumlama sistemi kullanýlýr. Fakat MIT Üniversitesinden araþtýrmacýlar kendi kendilerine yönlerini bulup rotalarýný tayin edebilen uçan mikro robo-helikopter geliþtirdi.

 

Bu yeni araç doðru yolu bulmak, rotasýný çizmek ve bölgenin haritasýný çýkarmak için laserler, kameralar ve yeni bir algoritma kullanmaktadýr.

Son birkaç yýl içinde araþtýrmacýlar navigasyonda GPS'ye baðlý olarak farklý ortamlarda kendiliðinden uçabilen mikro hava araçlarý geliþtiriyorlardý. Son zamanlarda bir araþtýrma ekibi bilinmeyen çevrelerde/ortamlarda GPS olmadan dolaþabilen ve böylece de GPS baðýmlý araçlarýn kýsýtlamalarýna tabi olmayan bir araç dizayn ettiler.

 

Yeni MAV, MIT'nin Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuarýndaki Robust Robotics Grubu tarafýndan dizayn ediliyor. Ekibin asýl iþi, yoðun kentsel ortamlar, kapalý ortamlar gibi GPS sinyallerinin yetersiz kalabileceði, haritanýn olmadýðý tehlikeli bölgelerde uçan araçlarýn düþmesi ya da nesnelere çarparak imha olmasýný engellemeye dönük yeni bir mantýk geliþtirmektir. Ýþte bu yeni yaklaþýmý MAV'lara entegre ederek bu tip zararlarý olabildiðince azaltmaya yönelik olarak ortaya çýkan bir projedir.

Normalde yüksek kesinliðe sahip GPSsiz navigasyon sistemleri, küçük uçan cisimlere yerleþtiremeyeceðiniz kadar oldukça aðýr, hantal ve pahalýdýr. MIT grubu ise, geliþtirdikleri yeni algortma ile aracýn üzerindeki lazer ve kameralar yardýmýyla aracýn kendi uçuþ bölgesi etrafýndaki haritasýný ve rotasýný çizmesini saðlamayý amaç edinmiþler.

 

Yapýlan testlerde MAV, darmadaðýn ofislerde, haritasýný çýkarmanýn olanaksýz olduðu hollerde güvenli bir þekilde üzerindeki sensörler yardýmýyla yolunu bulmuþ ve haritasýný da çýkarmýþtýr.

Bu yeni GPS'siz MAV, diðer araçlarla týpa týp ayný özelliklere sahiptir. Arama-kurtarma faaliyetlerinde, inþaat mühensiliði çalýþmalarýnda, ulaþýlmasý güç bölgelerde büyük bir esneklik ve kolaylýkla görevlerinin üstesinden kolayca gelebileceðini þimdiden kanýtlamýþ bulunuyor.

 

Referanslar


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 03.11.2009 | 8707 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.92.186.20 | Yüklenme: 0.483 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar