E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kýsaltýlmýþ Web Adreslerini Uzatma Aracý

Uzat.in, özellikle sosyal aðlarda yerden, içerikten tasarruf gibi nedenlerle otomatik olarak kullanýlan kýsatýlmýþ web adreslerini (t.co, fb.me ve bit.ly gibi) açarak gerçek halini gösteren bir kýsa link uzatma aracýdýr. Araç, zararlý web içeriklerinden korunmak için yararlý olabilir.

06.10.2014 | Devamı »

Uçtan Uca ?ifreli ve Güvenli E-Posta Hizmeti

ProtonMail, CERN ve MIT'de geliþtirilen Ýsviçre merkezli bir uçtan uca þifreli e-posta hizmetidir. NSA sýzýntýlarý sonrasý güvenli e-posta haberleþmesi için bir grup araþtýrmacýnýn geliþtirdiði bu e-posta hizmetinde mesajlar sunucularda sadece sahibi tarafýndan açýlabilecek þekilde þifreli tutuluyor.

22.06.2014 | Devamı »

Web Tabanlý Malware'leri Online Ýnceleme Aracý

Threatglass, Barracuda tarafýndan web tabanlý kötü amaçlý yazýlýmlarýn (malware) analizi, taranmasý ve paylaþýmý için geliþtirilmiþ bir online araçtýr. Threatglass, bilerek ya da bilmeden enfekte olarak malware yayan sömürülmüþ web sitelerini güvenli bir þekilde incelemeyi saðlýyor.

22.03.2014 | Devamı »

Tüm Ýnternet Zaafiyet Taramalarýnýn Deposu

Scans.io, internet ölçeðinde yapýlan zaafiyet ve açýklýk taramalarý sonuçlarýný tek bir yerde toplamak için ZMap proje ekibi ve Michigan Üniversitesi ile Rapid7 iþbirliði ile oluþturan bir tarama verisi deposudur. Bu depoda özellikle dünya genelinde büyük yanký uyandýran meþhur Rapid7 tarama sonuçlarýnýn hepsine ulaþmanýz mümkün.

05.01.2014 | Devamı »

En Son Yaþanan Hack Olaylarýnda Hesabýnýzýn Ele Geçirilip Geçirilmediðini Online ?ðrenin

Have i been pwned?, son birkaç yýldýr dünya genelinde popüler web servislerine yapýlan saldýrýlar sonucu oluþan büyük veri sýzýntýlarýnda ele geçirilen hesaplarýn arasýnda sizinkinin de olup olmadýðýný öðrenmenizi saðlayan yararlý bir sitedir.

07.12.2013 | Devamı »

Ýnsanlarla Olan Haberleþme Ýliþkinizi E-Posta Trafiðinizden Tespit Eden Site

Immersion, bir grup MIT öðrencisi tarafýndan yapýlmýþ, Gmail, Yahoo ve MS Exchange e-posta hesaplarý üzerinden kiþilerin belli bir zaman dilimi içinde e-posta kiþileriyle nasýl haberleþtiklerini, onlar arasýndaki haberleþme iliþkisini ve e-posta metadata verilerine dayalý bilgilerini zaman içinde deðiþen bir að görselleþtirmesi olarak sunan ilginç bir projedir.

04.12.2013 | Devamı »

Ýnternetteki Resimleri 7/24 Tarayýp ?ðrenmeye ?alýþan Bilgisayar Programý

Never Ending Image Learner (NEIL), Carnegie Mellon Üniversitesindeki bir bilgisayardan bütün bir interneti 7/24 sürekli olarak resimler için tarayarak oluþturduðu büyük ölçekteki görsel veritabanýnda bütün resimleri anlamlandýrýp onlarýn ne olduðunu kendi baþýna çözmeye ve öðrenmeye çalýþan bir bilgisayar programýdýr.

24.11.2013 | Devamı »

Dropbox'a Anonim Dosya Göndermenin Yolu

Dbinbox, Dropbox hesabýnýza giriþ yapmaya gerek kalmadan web tarayýcýsý üzerinden harici ve de anonim olarak hem sizin hem de baþkalarýnýn dosya göndermesini saðlayan çok yararlý bir araçtýr. Dbinbox'u Dropbox'a bir kere baðladýðýnýz andan itibaren Dropbox'ta dosyalarý dýþarýdan anonim bir þekilde kabul eden bir klasör oluþturuluyor.

07.08.2013 | Devamı »

Kalýcý Sahte E-Posta Adresleri ?retmenin Yolu

MailDrop, internet kullanýcýlarýna, ömürlük, üyelik gerektirmeyen, þifresiz ve internette baþka site ile servislere üyelik olurken sizi gerçek e-posta adresinizi vermekten kurtacak, spam postalardan koruyan ve de mesajlarý 24 saat boyunca saklayan bir kalýcý sahte e-posta kutusu saðlayan sitedir.

07.07.2013 | Devamı »

Ýnternetin Kesintilerini Gerçek Zamanlý Ýzleyin

Outage Analyzer, internetin en büyük siteleri ve web servislerinin online kesintilerini gerçek-zamanlý olarak bir harita üzerinde takip etmeyi saðlayan çok yararlý bir sitedir. Bir Compuware yapýmý olan site, neredeyse bütün sitelerin kullandýðý ve çoðu kez kesintilerin baþ müsebbibi olan analitik, reklam ve sosyal að servisleri gözetliyor.

28.06.2013 | Devamı »
« İlk ‹ Önceki 1 2 3 ... 39 Sonraki › Son »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.504 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar