E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bilgisayarýnýzýn Baþýnda Deðilken Yapýlan Ýzinsiz Giriþ Teþebbüslerini Anýnda ?ðrenin

Mouselock, bilgisayarýnýzýn baþýndan kýsa bir süreliðine ayrýlýp tekrar döndüðünüzde, baþkalarýnýn o kýsacýk zaman dilimi içinde sizden habersiz bir þekilde bilgisayarýnýza girip girmediðini tamamen web tabanlý olarak öðrenmenizi saðlayan oldukça ilginç bir online araçtýr. Biri programcý ve diðeri de tasarýmcý olan Alpcan Aydýn ve Burak Can tarafýndan geliþtirilmiþ olan Mouselock, bilgisayarýnýzýn baþýnda olmadýðýnýz zamanlarda baþkalarýnýn ona izinsiz girip girmediði þüphesini ortadan kaldýrabilir.

 

Mouselock'un çok basit bir çalýþma mantýðý var. Mouselock'u Google hesabýnýzda yetkilendirdikten sonra karþýnýza 1 ile 10 arasý bir rakamý kilit þifresi olarak seçmeniz isteniyor:

 

Ardýndan fare imlecinizi gösterilen alanýn üzerine getirip týklayarak býrakmanýz gerekiyor. Böylece bilgisayarýn faresi durduruluyor. Siz de bilgisayarýnýzýn baþýndan ayrýlýyorsunuz:

 

Eðer birisi sizden habersiz olarak bilgisayara girmeye çalýþýrsa, fareyi hareket ettirdiði için, karþýsýna birkaç saniye içinde kilit þifresini girmesi gereken bir ekran çýkartýlýyor. Eðer bilgisayara izinsiz girmeye çalýþan kiþi birkaç saniye içinde þifreyi bilemezse sistem anýnda ilgili Google hesabýnýza bir alarm mesajý atýlýyor:

 

Giriþ teþebbüsü sonrasý alarm e-postasý ile böylece hangi saatte bilgisayara izinsiz giriþ yapýlmaya çalýþýldýðýný anýnda öðrenebiliyorsunuz. Eðer bilgisayarýnýzýn kamerasý aktifse, izinsiz giriþ yapmaya çalýþan kiþinin bilgisayar kamerasý ile çekilen anlýk resmi de size yollanan alarm mesajýna ekleniyor:

 

Mouselock, bilgisayarýnýn baþýnda geçici süreliðine ayrýlýrken, bilgisayarýn ekranýný "Windows+L" tuþ kombinasyonu ile kilitlemeye üþenenler için oldukça ideal olabilir. Ayrýca izinsiz giriþ teþebbüslerini resimle beraber uyarý mesajýyla size bildirmesi de oldukça inovarif bir yöntem. Bunun yanýnda eðer site tam ekran olarak devreye girerse, belki çok daha dikkat çekici ve önleyici bir hale dönüþebilir...

 

Adres: http://mouselock.co


· · · · · · · ·
Yazan: | 02.03.2013 | 3808 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.393 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar