Veriler utf-8 formatýnda ve ister belli bir ülkeye göre isterseniz de bütün ülkeleri kapasayacak þekilde indirilebilir.

Yerlerin/þehirlerin/ülkelerin yerlerinin yanýsýra, veritabaný baþkentler, istatistikler, zaman dilimleri gibi çok detaylý bilgileri de içermektedir. Ve belli bir ülkenin belli bir yerine bakarken o alanýn Google haritasýný görerek, harita üzerinde daha önceden iþaretlenmiþ bütün imlemelerine ulaþabiliyorsunuz.

Ayrýca veritabanýndaki bütün veriler, sitenin ücretsiz bir hizmeti olarak XML ve JSON ile de çekilebiliyor.

Adres: http://www.geonames.org/