E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kur'an ve Ýncil Arasýndaki Benzer Kelimelerin Bulunma Sýklýðýný Online Karþýlaþtýrma Aracý

BibleQuran, Kur'an-ý Kerîm ile Ýncil arasýndaki benzer konu ve kelimelerin bulunma (rastlanýlma) sýklýðýný online ve karþýlaþtýrmalý olarak gösteren bir dilsel veri görselleþtirme aracýdýr. Veri görselleþtirmesi üzerine iþler yapan ve bir Amerikan ajansý olan Pitch Interactive kendi söylemine göre bu aracý, özellikle Amerika'daki radikal Papaz Terry Jones ve benzerlerinin Kur'an'ýn þiddeti öven bir terör kitabý olduðu iddialarýndan önce Ýncil'e de bakmalarý gerektiðini vurgulamak için yapmýþ.

 

Son yýllarda Avrupa'da sayýlarý hýzla artan Ýslamofobi akýmýnýn temsilcileri, Ýslam'ýn bir þiddet dini ve onun kitabý olan Kur'an'ý Kerîm'in de bir terör kitabý olduðu iddiasýný yüksek sesle dile getiryorlar. Bunun baþka tür yansýmalarý Amerika kýtasýnda da oluyor.

Fakat olaya eldeki kutsal kitaplarda geçen tematik kelime ve konular açýsýndan bakýnca, yani hangi konunun hangi kutsal kitapta ne kadar geçtiðinin ortaya konulmasý en azýndan Ýslamofobi temsilcilerinin dikkatini çekmek adýna önemlidir.

Ýþte Pitch Interactive de her iki kitabý tarayýp dijitalleþtirerek, konu konu kelime kelime hangi kitapta kaç öðe var ve bunlarýn yüzdesini görme adýna yaptýklarý bibleQuran, son yýllarda yayýnlanan veri görselleþtirme araçlarý arasýnda en dikkat çekici olanýdýr.

 

 

BibleQuran, hem Kur'an hem de Ýncil'de ortak kelimelerin geçip geçmediðini, geçtiyse kaç kere ve hangi ayetlerde geçtiðini gösteren oldukça harika bir araçtýr. Örneðin, aracýn arama çubuðuna "terror" yazýp 'GO' düðmesine bastýðýnýzda karþýnýza karþýlaþtýrmalý olarak aradýðýnýz kelimenin her iki kitapta da kaç kere geçtiðini ve hangi ayetlerde geçiyorsa onlarý da alt grafikte minik parlak kutucuklar halinde göstererek incelemenizi saðlýyor.

 

Biz de sizin için 'terror', 'war', 'forgive', 'peace', 'love', 'tolerance', 'friendship' ve 'fear' kelimelerini inceledik. Araç Ýngilizce tabanlý çalýþtýðý için seçilen kelimelerin de Ýngilizce olmasý gerekmektedir.

 

  Kur'an-ý Kerîm (toplam 6236 ayette) Ýncil (Eski ve Yeni Ahit olarak 31102 ayette)
terror (terör ve benzeri eþanlamlýlarý) 148 ayette 170 kez (%2,4) 426 ayette 448 kez (%1,4)
war (savaþ) 165 ayette 195 kez (%2,6) 446 ayette 489 kez (%1,4)
forgive (affetmek, baðýþlamak) 170 ayette 291 kez (%2,7) 110 ayette 185 kez (%0,35)
peace (barýþ, sulh) 70 ayette 75 kez (%1,1) 473 ayette 509 kez (%1,5)
love (sevgi) 61 ayette 68 kez (%0,98) 575 ayette 658 kez (%1,8)
tolerance (hoþgörü, müsamaha, tahammül) 5 ayette 5 kez (%0,08) 0
friendship (dostluk, kardeþlik) 72 ayette 86 kez (%1,2) 122 ayette 131 kez (%0,38)
fear (korku, kaygý, dehþet, endiþe, sýkýntý) 171 ayette 193 kez (%2,7) 509 ayette 534 kez (%1,6)

Yukarýdaki oranlar (%) konunun geçtiði ayetlerin sayýsýný ifade etmektedir, konunun bizzat kendisini deðil.

 

Her iki kutsal kitapta da terimler, kelimeler ve konular sýk sýk eþanlamlarýyla kullanýlmýþ olup, analiz esnasýnda benzer kelimelere de mutlaka bakýlmasý gerekmektedir. Zira örneðin nuzül (indirilme) sebepleri farklý farklý olan ayetlerde bir yerde geçen 'mücadele' kelimesi belki siyasi ise, diðer yerde ayný kelime 'savaþ' manasýnda kullanýlýyor olabilir.

Bundan ötürü yukarýdaki dijital görselleþtirme analizinden hareketle bir takým sematik çalýþmalar yapýlmasý ya da manalar çýkarýlmasý yanlýþ olabilir. Site, Kur'an'da 6666 ayet varken, sadece 6236 ayeti indeksleyebilmiþ gibi gözüküyor. Halbuki durum teknik olarak doðru. Yani Kur'an ayetlerini tek tek elle sayýnca 6236 ayet olduðu doðru. Fakat durum aslýnda ayetlerin arasýnda konan iþaret ve duraklarla ilgilidir. Ayetlerin bölünüp bölünmeyeceði meselesidir. Daha detaylý açýklama için bu baðlantýya bakabilirsiniz.

 

 

Aracýn özellikle karþýlaþtýrmalý kutsal kitap çalýþmalarý yapanlara ve meraklýlarýna çok yardýmcý olabilecek teknik bir araç olduðunu düþünüyoruz.

 

Adres: http://www.pitchinteractive.com/bibleQuran/

 

Veri görselleþtirme örnekleri üzerine alttaki daha önceden yayýnlamýþ olduðumuz yazýlar da ilginizi çekebilir:


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 01.11.2011 | 10391 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.434 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar