E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Resim Oluþturma ve Düzenleme Editörleri

Online resim düzenleme editörleri son yýllarda epey bir mesafe katetti ve her seviyeden tasarýmcýya müthiþ kolaylýklar saðlayan fonksiyonlar ve özellikler kazanmaya baþladý. Arayüzleri ise bildiðimiz masaüstü popüler resim düzenleme programlarýna oldukça benzer hale geldi. En önemli özellikleri ise flash tabanlý olmalarý. Yani bilgisayarýnýza hiçbir þey kurmanýza gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz.

 

Online Araçlarý Neden Kullanmalý?

Masaüstüne kurulu Photoshop, Fireworks veya GIMP gibi harika programlar varken neden online bir araç kullanmalýyým sorusunun en kestirme cevabý belki de mobil olmaktýr diyebiliriz. Platformdan ve bilgisayardan baðýmsýz olarak her yerden resim düzenleme iþlemlerini rahatlýkla yapabilirsiniz. Herhangi bir fazladan eklenti, program vesair kurmadan sadece web tarayýcýnýz üzerinden iþlem yapabilirsiniz. Yaptýðýnýz çalýþmalarý online olarak anýnda kaydedebilirsiniz. En önemlisi de masaüstü programlarýnýn ekserisinin ücretli (GIMP hariç) olmasýnýn yanýnda bu online araçlarýn neredeyse tümünün ücretsiz olmasý ya da ufak bir ücret karþýlýðý fazladan özelliklerinin artmasý gibi. Fakat masaüstü programlarýnda her bir yeni sürüm için yeni bir lisans almanýz gerekebilmektedir.

 

Yedekleme ve Düþük Sistem Kaynaklarý Kullanýmý

System IconBu gibi uygulamalar tarayýcý üzerinden çalýþtýðýndan ve dosyalarýn uzak yerlerde barýndýrýlmasýndan dolayý kullanmýþ olduðunuz bilgisayarýn sistem kaynaklarýný neredeyse hiç tüketmemektedir. Bunda dolayý eski veya netbook gibi düþük performanslýbilgisayarlarda bile rahatlýkla çalýþabilmektedirler.

Geliþtiriciler ve tasarýmcýlar için en büyük korku belki çalýþmalarýnýn herhangi bir sistem hatasý ya da çökmesinde yitirilmesidir. Bu tehlike her zaman mevcuttur. Yedekleme her zaman için en önemli maddedir. 

bu gibi platformlarda bütün veriler kümesel iþleme tabi sistemlerde kayýt altýna alýnmaktadýrlar. Ve günlük yedeklemeye tabi tutulmaktadýrlar. Yani veri kaybý gibi bir korkunuz neredeyse yok gibi birþey.

 

Eksiklikler

Böyle uygulamalar elbette masaüstü çaðdaþlarýna nazaran o kadar opsiyon ve yeteneðe de sahip deðildirler:
  • Kendinize ait yazý tiplerini, fýrçalarý ve hazýr þekilleri yükleyemiyorsunuz.
  • Çalýþmalarýnýzýn birçok önemli formatta çýktýsýný alamýyorsunuz. Genellikle PNG, JPG, GIF veya TIFF var.
  • Birçok efekti kullanamazsýnýz.
  • Klavye kýsayollarý gibi bir kolaylýklarý da yok.

 

Ýþte size 8 adet resim düzenleme ve oluþturma araçlarý:

Sumo Paint, photoshop kullanýcýlarýnýn gördüðünde oldukça tanýdýk gelecek bir arayüze sahip ve fonksiyon olarak ta oldukça benzer özelliklere sahip bir online resim düzenleme editörü. http://www.sumopaint.com/home/

 

Sitemizde daha önceden de tanýtýmýný yaptýðýmýz aviary phoenix, katmanlarý, deðiþik filtreleri ile çalýþmalarýnýzý da farklý formatlarda alabileceðiniz ve gelecekte de düzenlemek için kaydedebileceðiniz göze çarpan bir baþka resim düzenleme aracýdýr. http://aviary.com/tools/phoenix

 

Photoshop.com, resmi online Photoshop servisi. Ama normal uygulamasýndan oldukça farklý. Ve daha az özelliðe sahip. https://www.photoshop.com/

 

Pixlr, oldukça zengin özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir editör. Çok iyi ve detaylý. http://www.pixlr.com/

 

 

Splashup, Photoshop'a oldukça benzeyen bir uygulama. Ayný anda birden çok resim üzerinde çalýþýlabiliniyor. Picasa ve Flickr ile entegre çalýþabiliyor. http://www.splashup.com/

 

Ve diðer online uygulamalar:

 


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 16.11.2009 | 18334 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.292 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar