E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Temel Bilgi Güvenliði Eðitimi

TÜBÝTAK BÝLGEM (Biliþim ve Bilgi Güvenliði Ýleri Teknolojiler Araþtýrma Merkezi), "Bilgimi Koruyorum" adýyla 13 konu ve 4 bölümden oluþan, temel olarak günlük yaþantýmýza bilgi güvenliði kavramlarýný katmayý, konularýn uygulanmasýna yönelik bilgi vermeyi ve bilgi güvenliði farkýndalýðý oluþturmayý amaçlayan bir bilgi güvenliði e−Öðrenme eðitimidir.

 

TÜBÝTAK BÝLGEM tarafýndan kurulan "Bilgimi Koruyorum" e−Öðrenme projesi DPT tarafýndan desteklenmiþ olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programý kapsamýnda gerçekleþtirilmiþ olan bir sosyal sorumluluk projesidir.

Eðitimin birinci konusu (Neden Bilgi Güvenliði?) genel bir giriþ mahiyetindedir. Bu konularda genel olarak konu hakkýnda bilgi sahibi olduktan sonra temel güvenlik tedbirleri almak amacý ile neler yapýlabileceðine yönelik yönlendirici bilgiler verilmiþtir. Her konunun baþýnda günlük yaþantýlarýmýzla benzerlikler kurularak anlatýlan bir hikaye yer almaktadýr. Bu senaryolarda geçen ve birer sanal karakter olan güvenlik uzmaný Çaðlar Bey ve arkadaþlarýnýn baþýna gelenleri izlerken günlük olaylar ve yaklaþýmlarýmýzýn aslýnda bilgi güvenliði konusu için de geçerli olduðunu göreceksiniz.

Uzaktan eðitim öðrenen odaklý bir yaklaþýmdýr. Kendi öðrenme sürecinizi kendi ihtiyaçlarýnýza göre düzenleyebilirsiniz. Eðitim için önerilen kendi planlarýnýz doðrultusunda konu bazýnda ilerlemenizdir. Bir seferde tüm eðitimi bitirmek kolay olmayacaðýndan kendinize o gün için örneðin bir konu, iki konu ya da bir bölüm bitirmek gibi hedefler koyabilirsiniz.

Her konu giriþteki animasyon sonrasýnda konu ile ilgili temel sorulara cevap veren sayfalardan oluþmakta sonlara doðru uygulama sayfasý ile kýsa bir kendini sýnama uygulamasý yapýlmaktadýr. Bu uygulama sayfalarýnda sorularý doðru da cevaplasanýz yanlýþ da cevaplasanýz verilen açýklamalarý okumanýz faydalý olacaktýr:

 

Ayrýca bu eðitim, kurumlarýn ihtiyaçlarýna göre özelleþtirilebilir çözümler üretmek amacý ileri düzey bir baþlangýç noktasý olarak tasarlanmýþ.

"Bilgimi Koruyorum" internet sitesi ile:

 • Bilgi güvenliði bilinçlendirme eðitimi sunmak,
 • Öðrenen odaklý bir yaklaþým ile herkesin eriþimine açýk, istenilen zamanda, istenilen süre ve sýklýkta eriþilebilen bir sanal ortam oluþturmak,
 • ve Tüm bilgisayar ve internet kullanýcýlarýnýn bilgi güvenliði bileþenleri konusunda bilgi ve becerilerini geliþtirebilmelerini saðlamak

ulaþýlmak istenen hedefler olarak belirtiliyor. "Bilgimi Koruyorum" ülkemizdeki bilgi güvenliði bilincinin geliþmesine hem katkýda bulunacak hem de bu konudaki çalýþmalar için bir baþlangýç olacaktýr.

 

Bilgi Güvenliði Bilinçlendirme Eðitimi Ýçeriði (sýrasýna göre):

A) Bilgi Güvenliði

 1. Neden Bilgi Güvenliði?
 2. Bilgi Güvenliði ve Kullanýcý Sorumluluðu

B) Bilgisayar ve Eriþim Güvenliði

 1. Bilgisayara Giriþ Güvenliði
 2. Parola Güvenliði
 3. Yazýlým Yükleme ve Güncelleme
 4. Dosya Eriþim ve Paylaþým Güvenliði
 5. Yedekleme

C) Tehditler ve Korunma Yöntemleri

 1. Zararlý Programlar
 2. Sosyal Mühendislik

D) Internet ve Að Güvenliði

 1. Güvenlik Duvarý ile Korunma
 2. Web Güvenliði
 3. E-Posta Güvenliði
 4. ADSL Modemlerde Güvenlik

 

Adres: http://www.bilgimikoruyorum.org.tr
Eðitime baþlayýn: http://www.bilgimikoruyorum.org.tr/?icindekiler


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 21.03.2012 | 10829 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.33 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar