E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web'deki Dosyalarý Ýnternet Kotanýzý Tüketmeden Doðrudan Bulut Servisindeki Hesabýnýza Ýndirin

SAVE WEB FILES, Web'deki herhangi bir dosyayý hiçbir aracý program, eklenti ya da uygulamaya kullanmadan, bilgisayara indirmeden ve de internet kotanýzý tüketmeden doðrudan Dropbox, Google Drive, SkyDrive ve Box gibi bulut depolama servislerindeki alanlarýnýza yine bulut üzerinden indirip kaydetmenizi saðlayan pratik bir servistir.

20.06.2013 | Devamı »

Ýnternette 35 Dakikalýk ?cretsiz Sanal Sunucu

Instant Server, internette tek bir týklamayla Ubuntu 13.04 64 bit, 614 GB RAM ve 8 GB disk özelliklerine sahip ve de sadece 35 dakika çalýþan ücretsiz bir özel sanal sunucu oluþturabileceðiniz bir anlýk sunucu oluþturma aracýdýr. Bu hizmeti kendi kaynaklarýnýzý tüketmeden bir þeyleri test etmek veya demo ortamý temini için kullanabilirsiniz.

14.06.2013 | Devamı »

7 Milyar Ýnsan Bir Sayfalýk Web Sayfasýna Sýðdý

7 Billion World, dünya nüfusunu oluþturan her bir insanýn bir insan ikonu þeklinde ve de 7 milyarýnýn ayný anda tek bir web sayfasýnda gösterildiði tuhaf bir site. Tek sayfadan oluþan bu web sayfasýnýn uzunluðu 1,6 km ve geniþliði ise 850 m. Sayfada beþ kýtanýn insanlarý beþ farklý renkte gösteriliyor.

25.04.2013 | Devamı »

Facebook Veri Merkezlerindeki Verimliliðin Online Canlý Görselleþtirmesi

Facebook veri merkezleri Google'ýnki kadar olmasa da bir takým özellikleri nedeniyle önemli. Facebook, özellikle enerji ve güç tüketimi ile su kullanýmý verimliliðinde en iyi performansý elde etmeye çabalayarak daima "yeþil" olduðunu göstermeye çalýþýr. Ýþte Facebook yine bu minvalde daha önceden benzer örneðini görmediðimiz bir biçimde Oregon ve North Carolina tesislerinin enerji ve su kullanýmý verimliliði ile nem ve sýcaklýk deðerlerini canlý olarak takip edebileceðiniz online gösterge panelini açtý.

22.04.2013 | Devamı »

Asla ?özülemez CAPTCHA'lar Oluþturabilirsiniz

CRAPCHA, spam botlarý ile insanlarý birbirinden ayýrt etmek için geliþtirilen ve web güvenliðine bir katman daha ekleyen reCAPTCHA'nýn aksine, kolay kolay anlaþýlamayan ve yazýmý da imkansýz olan ilginç karakterler ile kullanýcýlarý sinirlendirmeyi amaçlayan sahte ve eðlenceli bir CAPTCHA aracýdýr.

21.04.2013 | Devamı »

Bilgisayarýnýzýn Baþýnda Deðilken Yapýlan Ýzinsiz Giriþ Teþebbüslerini Anýnda ?ðrenin

Mouselock, bilgisayarýnýzýn baþýndan kýsa bir süreliðine ayrýlýp tekrar döndüðünüzde, baþkalarýnýn o kýsacýk zaman dilimi içinde sizden habersiz bir þekilde bilgisayarýnýza girip girmediðini tamamen web tabanlý olarak öðrenmenizi saðlayan oldukça ilginç bir online araçtýr. Biri programcý ve diðeri de tasarýmcý olan Alpcan Aydýn ve Burak Can tarafýndan geliþtirilmiþ olan Mouselock, bilgisayarýnýzýn baþýnda olmadýðýnýz zamanlarda baþkalarýnýn ona izinsiz girip girmediði þüphesini ortadan kaldýrabilir.

02.03.2013 | Devamı »

Tüm ?cretsiz Fotoðraf, PSD ve Vektörleri Arayýn

Freepik, fotoðraf, vektör görseller ve Photoshop (PSD) çalýþmalarýný indeksleyen bir ücretsiz resim arama motorudur. Halihazýrda 1.4 milyondan fazla ücretsiz görseli taramýþ olan Freepik ile web siteleri, afiþler, sunumlar, dergiler ve reklamlar için birçok ücretsiz görsele ulaþýyorsunuz.

20.02.2013 | Devamı »

Büyük Ýnternet Müzesi Kapýlarýný Online Açtý

The Big Internet Museum, sadece internet üzerine olan ve oldukça geniþ bir koleksiyonu olan dünyanýn ilk internet müzesidir. Online internet müzesinin þu an ki koleksiyonunda internetin ilk temelinin atýldýðý ARPANET (1969 yýlý) ile baþlanýp, 2012'ye damgasýný vuran olay olan Gangnam Style videosu ile uzun bir zaman çizelgesinde bitiriliyor.

10.01.2013 | Devamı »

Ýnternetteki Tüm Kiþisel Verilerinizi Arayabilen Bir Arama Motoru

CloudMagic, Google arama sonuçlarýnýn yanýnda kiþisel verilerinizi depoladýðýnýz Gmail, Google Apps, Facebook, Twitter, Microsoft Exchange, Office 365, Evernote, Dropbox, Box, Google Drive, Google Takvim, Google Rehber, Google Chat, iCloud, AOL, Mail.com ve GMX servislerindeki arama sonuçlarýyla ilgili olabilecek bütün verileri de bulup getirebilen, bütün mobil cihazlar ve web tarayýcýlarýnda çalýþabilen ve tüm kiþisel verileriniz için bir arama motorudur.

23.12.2012 | Devamı »

Haberleri Tweetlerle Birleþtirebilen Haber Sitesi

Nediyor, günün seçilmiþ en önemli haberlerini Twitter'daki fikir önderleri, gazeteciler, siyasiler, akademisyenler, iþ adamlarý, yazarlar, sanatçýlar, sporcular ve diðer ünlü þahsiyetlerin yaptýklarý yorumlarla iliþkilendirip yayýnlayarak sosyal aðlar ile haberleri entegre etmeyi oldukça iyi baþaran bir sosyal haber sitesidir.

14.12.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.291 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar