E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web'deki En Büyük Tasnifli Resim Veri Tabaný

Arama motorlarý yoluyla her þeyin bulunabileceðinin pek de mümkün olmadýðý zaten uzun zamandýr aþikarken, internette yazýdan ziyade artýk resim ve videolarýn daha baskýn olmasýyla, resim aramak ve uygun bir görsel bulmak çok zorlaþtý. ?u an için dosya adlarý ile kullanýcýlarýn verdiði etiketlere göre resim arayabilen motorlar, çoðu kez alakasýz dosya adý ve etiketleri yüzünden gün geçtikçe internetteki resimlerin doðru tasnifini yapmakta daha da zorlanýyorlar.

24.11.2012 | Devamı »

Twitter'daki Bilgi Güvenliði Paylaþýmlarý

Talkback, Twitter'dan derlenen güvenlik araþtýrma verileri ile trend olan güvenlik açýklarýný web tabanlý olarak görüntülemeyi saðlayan bir sosyal medyadan bilgi güvenliði verileri takip sistemidir. Talkback ile güvenliðe dair zaafiyetleri bir bütün olarak görebileceðiniz gibi, bilgi güvenliðine dair çok detaylý grafiklere de ulaþabilirsiniz.

24.10.2012 | Devamı »

Tarayýcýdan Online Elektronik Devre Tasarlayýn

Circuits.io, elektrik-elektronik ile uðraþan ya da ilgili bölümlerde okuyanlarýn çok iþine yarayabilecek, devre tasarlama iþini online ortama taþýyan belki de ilk ve en iyi araç olabilecek çok yararlý bir online elektronik devre tasarlama sitesidir. Tasarladýðýnýz devrelerin baský devresini de online yapabiliyor ve gerber formatýnda indirebiliyorsunuz.

11.10.2012 | Devamı »

E-Postanýz ya da Ona Baðlý Online Servislerin ?ifrelerinin Kýrýlýp Kýrýlmadýðýný Anýnda ?ðrenin

PwnedList, þimdiye kadar herhangi bir þekilde internete sýzmýþ ya da saçýlmýþ olan 168,400,232 e-posta adresi, 964,834,711 parola ve 1103 kimlik bilgisini toplamýþ ve internete sýzan online hesap bilgilerini ve þifreleri toplayan bir veritabanýdýr. PwnedList ile e-posta adresinizi sorgulatarak ilgili e-postanýzýn ya da ona baðlý bir online hesabýn þifresinin ele geçirilip geçirilmediðini kontrol edebiliyorsunuz.

03.10.2012 | Devamı »

Google AdSense Cezalý Site Tespiti ve Reklam Gösterim ?nizleme Aracý

Google AdSense Sandbox, bir sitenin ya da anatar kelimenin hem baðlamsal hem de coðrafi hedefli olarak hangi ülkede nasýl göründüðünü ve de Google'ýn AdSense reklam aðýný yasakladýðý siteleri öðrenmenizi saðlayan çok yararlý bir araçtýr. Ayrýca araç ile IAB standart reklamlarýnýn sitelerde nasýl göründüðünü de gözlemleyebiliyorsunuz.

22.09.2012 | Devamı »

Twitter'da 140 Karakterli Bilimsel Makale Dönemi

TinyToCS, akademik yayýn anlayýþýna hazýr lokmacý günümüz sosyal að insaný için bambaþka bir bakýþ açýsý getirerek, Twitter'da 140 veya daha az karakterden oluþan bilgisayar bilimi araþtýrmalarý sunmayý amaçlayan, alanýnda tek ve de oldukça ilginç deneysel bir projedir. Evet çok ilginçtir ki, yayýnlanan bilimsel araþtýrmalarýn yazý metni uzunluðu en fazla 140 karakter.

13.09.2012 | Devamı »

Microsoft Bing ile Google'ý Kör Karþýlaþtýrma Testinde Kapýþtýrýn

Bing It On, Microsoft'un kendi internet arama motoru olan Bing ile Google'ý 5 arama sorgusunda kapýþtýrarak ziyaretçiden kendisine göre en iyi olan sonuçlarý seçmesini ve böylelikle Bing'in daha iyi olduðunu deneysel yolla kanýtlamayý amaçlayan bir arama motoru karþýlaþtýrma sitesidir.

06.09.2012 | Devamı »

Web Sayfalarýný, Makaleleri ve Haberleri E-Kitaba Dönüþtürmek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

Readlists, internette bulduðunuz yazýlarý, haberleri, uzun makaleleri tek tek listeledikten sonra herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan online olarak anýnda e-kitaba (ePub) dönüþtüren ve hatta eðer isterseniz e-kitabý Kindle, iPhone ve iPad'e de göndermenizi saðlayan harikulade bir sitedir.

23.07.2012 | Devamı »

PNG Resimlerin Ebatlarý ve Saydamlýðýna Dokunmadan Kapladýðý Yeri Online %70 Azaltýn

TinyPNG, ".PNG" formatlý resimlerin tam alfa saydamlýðýný (full alpha transparency) koruyarak, resmin ebatlarýnda da oynama yapmadan resmi %70 oranýnda sýkýþtýrýp, kapladýðý alaný azaltan harikulade bir online PNG sýkýþtýrma aracýdýr.

02.07.2012 | Devamı »

Torrent'lerinizi Doðrudan Dropbox'a Ýndirin

Boxopus, BitTorrent baþta olmak üzere belli baþlý torrent sitelerindeki dosyalarý herhangi bir torrent programýna gerek kalmadan doðrudan Dropbox hesabýnýza indirmeyi saðlayan oldukça kullanýþlý ve çok yararlý bir torrent indirme servisidir.

24.06.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.731 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar