E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Geçici E-Posta Adresi ?retmenin En Kolay Yolu

13dk, isteyen herkese internette dolaþýrken zorunlu olarak e-posta adresi isteyen sitelere verebileceði ve böylelikle spam postalardan korunmayý saðlayan, herhangi bir üyelik þekline veya kayýt formu da doldurmaya gerek kalmadan sadece 13 dakikalýðýna çalýþan geçici bir e-posta adresi saðlayan ve eðer istenirse sürenin bitiminde her defasýnda 13 dakika daha fazladan süre saðlayan bir geçici e-posta servisidir. 13dk, gerçek e-posta adreslerinin güvenliðini saðlamada çok yardýmcý olabilir.

22.06.2012 | Devamı »

Takip Edilesi Türkçe Teknoloji Haber Siteleri

Türkçe teknoloji sitelerinden haber takip etmek gerçekten bazen çöplükten deðerleri eþyalarý bulup çýkarmakla eþdeðer hale gelebiliyor. Zira birçoðu "kopyala-yapýþtýr" yaparak ziyaretçilerine izinsiz aldýklarý yazýlarý sunmakta ve ahkam kesmektedirler. Ve çok acýdýr ki, Türkçe içerikli teknoloji haberlerinin çoðunda ziyaretçiler derinlikli bilgilerden ziyade köpük nevinden haberlerle meþgul edilmekte ve hiçbir nitelikli bilgi verilmemektedir. Geçiþtirilmiþ veya çalýntý olduðu için verilen haberin kullanýcýya bilgi namýna kattýðý hiçbir þey olmamaktadýr. Biz de sizler için Türkiye'de gerçekten nitelikli ve doyurucu biliþim ve teknoloji haberleri vermeye gayret eden, kurumsal çalýþan ve bu iþ için kendi özel muhabirleri bile olan internet sitelerini bir araya getirdik.

30.05.2012 | Devamı »

Ýnfografik Yapmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

Easel.ly, herkesin kendine özel bilgi grafiðini (infographics) vektörel þekilli tuvallerle çok kolay bir þekilde yapabilmesini saðlayan ve de oldukça pratik olan bir online infografik editörüdür. Ýnfografikler tamamen kiþiye özel olarak düzenlenebiliyor.

12.05.2012 | Devamı »

Ýlk Sayfa Arama Sonuçlarýnda ?ýkamayan Nitelikli Sonuçlarý Bulabilen Bir Arama Motoru

Million Short, arama sonuçlarýnda daha etkin ve derinlikli sonuçlara ulaþabilmeniz için gösterdiði sonuçlardan çok basit bir þekilde en popüler ilk 1 milyon, ilk 100.000, ilk 10.000, ilk 1000 veya ilk 100 siteyi çýkararak, size Google'da SEO ya da reklam yoluyla dayatýlan siteleri göstermek yerine daha ilginç ve faydalý sitelere ulaþabilmenizi saðlayan harikulade bir deneysel arama motorudur.

04.05.2012 | Devamı »

Bütün DNS Araçlarýna Tek Bir Adresten Ulaþýn

ViewDNS, tersine IP sorgulama, açýk/kapalý portlarý tarama, DNS propagation, DNSSEC testi, IP konum bulma, domain ya da IP adresi whois bilgilerini bulma, DNS kayýtlarýna bakma, sitelerin çöküp çökmediðini öðrenme, domainlerin HTTP baþlýk bilgilerini öðrenme, spam veritabaný kontrolü, tersine DNS sorgulama, sitelerin Pagerank deðerini öðrenme, MAC adreslerini sorgulama ve domain ya da IP adresine traceroute ve ping çekme gibi tam 22 adet DNS iþlemini tek bir yerden online olarak yapabileceðiniz çok yararlý bir sitedir.

30.04.2012 | Devamı »

Yakýnýnýzda ?ekilmiþ YouTube Videolarýný Bulun

Videos Near Me, YouTube'daki coðrafi konum bilgisigirilmiþ videolarý bulunduðunuz konuma göre bulmanýzý, yani yaþadýðýnýz yerin yakýnýnda çekilmiþ YouTube videolarýna ulaþabilmenizi saðlayan harikulade bir sitedir.  Videos Near Me, YouTube'un coðrafi konuma göre video aramasýný tam olarak saðlamamasýndaki boþluðu doldurabilecek çok yararlý bir araçtýr.

24.04.2012 | Devamı »

Sosyal Aðlardaki Dosyalarý Birbirleri Arasýnda Transfer Etmek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

Pi.pe, 500px, Facebook profil ve sayfalarý, Flickr, Instagram, Kodak Gallery, Myspace, Photobucket, Picasa, Shutterfly, SkyDrive ve SmugMug paylaþým aðlarýndaki video ve resim gibi içeriklerinizi sizin yerinize otomatik olarak alýp isteðe baðlý Box, Dropbox, Evernote, SugarSync, YouTube, 500px, Facebook profil ve sayfalarý, Flickr, Instagram, Kodak Gallery, Myspace, Photobucket, Picasa, Shutterfly, SkyDrive ve SmugMug servisleri arasýnda kolayca ve zahmetsizce taþýyýp aktarabilen çok yararlý bir sitedir.

23.04.2012 | Devamı »

Farklý Dillerdeki Vikipedi Makalelerine Göre Dünya Haritasýnýn Yeniden ?izilmesi

Vikipedi, her dilden herkesin ortak çabasýyla özgürce ve her þeyi ile bütün bir online ansiklopediyi üretmek amacýyla baþlatýlmýþ olan bir açýk-kaynak ansiklopedi projesi olarak internete çýktýðý 2001 yýlýndan beri milyonlarca makalenin üretildiði devasa bir içerik galaksisine dönüþmüþ durumda. Her dilden üretilen ve coðrafi konum öðeleriyle birlikte Vikipedi'ye girilen makaleler aslýnda bu dijital dünya içinde kendi hinterlandýný da doðurmakta ve farklý dillerde yazýlmýþ makaleler Vikipedi temelinde dünya haritasýnda sýnýrlarý bilgiyi üretene göre þekillenen yeni ülkeler meydana getirmektedir.

18.04.2012 | Devamı »

Google'ý BBS Terminali ile Kullanýn

Google BBS Terminal, "Google 80'lerde olsaydý nasýl görünürdü"nün cevabýný vermek için eskiden telefon üzerinden modemle baðlantý kurularak eriþilen, baþka kullanýcýlara mesaj býrakmak, dahil olduðu mesajlaþma aðlarýndan mesaj okumak, dosya transferi yapmak ve oyun oynamanýn mümkün olduðu bir bilgisayarlý bilgi sistemi olan BSS'nin (Bulletin Board System) Google arama motoruna uyarlanmasýyla ortaya çýkmýþ oldukça nostaljik ve web üzerinden kullanýlan bir terminaldir.

15.04.2012 | Devamı »

Online Temel Bilgi Güvenliði Eðitimi

TÜBÝTAK BÝLGEM (Biliþim ve Bilgi Güvenliði Ýleri Teknolojiler Araþtýrma Merkezi), "Bilgimi Koruyorum" adýyla 13 konu ve 4 bölümden oluþan, temel olarak günlük yaþantýmýza bilgi güvenliði kavramlarýný katmayý, konularýn uygulanmasýna yönelik bilgi vermeyi ve bilgi güvenliði farkýndalýðý oluþturmayý amaçlayan bir bilgi güvenliði e−Öðrenme eðitimidir.

21.03.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.2 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar