E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Dünya Web ve Saldýrý Trafiðini Anlýk Takip Edin

Dünya internet trafiðinin %20'sini üzerinde taþýyan, 52 ülkede 60,000'den fazla sunucusu ile baþta en büyük internet servisleri olmak üzere belli baþlý web sitelerine bulut biliþim ve CDN hizmetleri saðlayan Akamai, elde ettiði bütün verileri anlýk olarak son kullanýcýlarýn hizmetine sunduðu bir gerçek-zamanlý web monitörü aracýný yakýn zamanda devreye soktu. Araç ile dünya genelindeki að trafiðini, hacker saldýrýlarýný ve internetteki gecikmeleri (düþük hýzlý baðlantýlar)  gerçek-zamanlý olarak takip edebilirsiniz.

26.02.2012 | Devamı »

MSN Dünyanýn Nabzýný Gerçek-Zamanlý Tutacak

MsnNOW, Microsoft'un dünya geneli gerçek-zamanlý trendleri izleyebilmek için MSN altýnda çýkarmýþ olduðu, içeriðini de anlýk olarak Twitter, Facebook, Bing, YouTube ve BreakingNews.com kaynaklarýndan gerçek-zamanlý olarak çekip, dünya geneli trend olanlarý konu, olay ve kiþiler þeklinde takip edebilmeyi saðlayan bir gerçek-zamanlý trend takibi sitesidir.

17.02.2012 | Devamı »

Sosyal Aðlarda ve Web Sayfalarýndaki Resimlerden Online Kolaj ?alýþmalarý Hazýrlayýn

Loupe, istediðiniz sayýda resmi birlikte kullanarak çeþitli hazýr þekil veya logo kalýplarýnda yeni kolaj çalýþmalarý ve sanatsal resim kolajlarý hazýrlayabileceðiniz oldukça eðlenceli ve bir o kadar da yararlý olabilecek bir online kolaj hazýrlama sitesidir.

12.02.2012 | Devamı »

Her Türlü Analitik ve Analiz Verisini Tek Bir Gösterge Tablosundan Takip Edin

Cyfe baþta Google Analytics, Google Webmasters Tools, Adsense, FeedBurner, Gmail, Twitter, Facebook ve Alexa olmak üzere neredeyse bütün belli baþlý web analitik, analiz, trend ve ölçümleme uygulamalarýnýn yönetim panellerini bir araya getirip tek bir sayfadan takip etmeyi saðlayan harikulade bir gösterge tablosu sitedir. Bir web sitesi ya da  projesi ile alakalý olabilecek tüm takip ve analiz uygulamalarýnýn gösterge panellerini bir bakýþta görebilmeyi saðlayan çok pratik bir araçtýr.

11.02.2012 | Devamı »

Ýnternetin En Detaylý Dosya Arama Motoru

FindFiles, sadece internetteki dosyalarý aramaya ve indekslemeye odaklanmýþ, þimdiye kadar 800 milyondan fazla dosyayý tarayabilmiþ çok derinlemesine bir dosya arama motorudur. FindFiles salt dosya ve belge aramaya odaklandýðý içindir ki, herhangi bir konu aramasý sonucunda karþýnýza getirdiði sonuçlar tam hedefe isabet oluyor. Bol reklamlý, sahte ve sürekli yönlendiren sitelerin arasýnda boðulmadan doðrudan dosyanýn kendisine eriþip anýnda indirebiliyorsunuz.

08.02.2012 | Devamı »

Dropbox'taki Metin Belgelerinizden Blog Yapýn

Scriptogr.am, Dropbox'ta barýndýrýlan metin belgelerinden oldukça zarif ve þýk web bloglarý yapabilen çok zekice bir uygulamadýr. Uygulama doðrudan Dropbox hesabýnýzda etkileþerek aktif hale geliyor. Ardýndan Dropbox'taki tüm metin dosyalarýný listeleyen hiyerarþik bir klasör oluþturuyor. Blog yazýlarýna dönüþtürülecek metinler burada istifleniyor.

19.01.2012 | Devamı »

Flickr Tabanlý Bir Fotoðraf Arama Motoru

Photo Pin, blog sahipleri ve içerik üreticileri için yazýlarýnda ve web sayfalarýnda kullanabilecekleri kaliteli ve ücretsiz olan fotoðraflarý bulmalarýný saðlayan ve Flickr tabanlý bir fotoðraf arama sitesidir.

15.01.2012 | Devamı »

Microsoft'tan ?cretsiz Online Yazýlým Okulu

Açýk Akademi, Microsoft Türkiye ile Garanti Bankasý’nýn desteði ve Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý’nýn katkýlarýyla hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk ve tek herkese açýk, ücretsiz online uygulama (yazýlým) geliþtirme okuludur. Açýk Akademi, her yaþ ve gruptan yazýlým geliþtirmek isteyen, bu konuda isteði olan herkese açýktýr. Proje ile hem kendi imkanlarýyla yeteneklerini geliþtirmeye çalýþan kiþilere, hem de yazýlým geliþtirmeyi iþ olarak benimsemiþ olan kiþilere ulaþmak amaçlanmýþ.

10.01.2012 | Devamı »

Ýnternette Yayýnlanacak Olan Fotoðraflarý Filigranlarla (Watermark) Koruma Altýna Alýn

Water Marquee, internette yayýnlayacaðýnýz fotoðraflarýn üzerine online olarak ister resim isterseniz de yazý þeklinde filigran (watermark) yerleþtirmenizi saðlayan çok yararlý bir araçtýr. Filigranlar, internette yayýnlanacak yazý veya belgelerdeki fotoðraflarýn üzerine sahibini, telif hakkýný belli etmek ve de korumak için yerleþtirilen bir sembol izi olup baþka yerlerdeki izinsiz kullanýmlarý önlemenin yegane yoludur.

06.01.2012 | Devamı »

Komþularýnýz Sizinle Kablosuz Ýnternet Aðýnýz ?zerinden Haberleþsin

Wifis.org, evdeki kablosuz internet aðýnýz üzerinden komþularýnýzýn sizinle haberleþebilmeleri saðlayan oldukça ilginç bir sitedir. Wifis.org size, sadece wireless isiminizi kullanarak diðer insanlara sizinle iletiþim kurma imkanýný sunuyor, yani kablosuz aðýnýzý bir çeþit sosyal iletiþim aðýna çevirebiliyor. Wireless aðýnýzýn adýnýn wifis.org olarak baþladýðýný gören komþularýnýz, Wifis.org'dan sizinle anonim þekilde kiþisel bilgilerinizi görmeden Wifis.org sayfasý üzerinden iletiþime geçebiliyor. Ýsterlerse size "þekeriniz var mý?" ya da "wireless'inizi bizimle paylaþmak istiyor musunuz?" diye sorabilirler.

04.01.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.197 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar