E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Fotoðraflarýn Exif Bilgilerini Online ?ðrenin

Exif (exchangeable image file format), yani fotoðraflar için bir deðiþebilir görüntü dosyasý formatýdýr. Dijital fotoðraf makineleri tarafýndan çekilen görüntülerin içine enstantane, diyafram, pozlama, makine markasý, modeli, modifiye tarihi, ilk sahibi ve coðrafi konum bilgisi gibi teknik ve özel bilgilerin gömülmesini saðlayan bir resim tanýmlama birimidir. Exif bilgilerinden yola çýkýlarak her türlü adli veri elde edilebileceði gibi detaylý sahiplik ve gerçeklik analizleri de yapýlabilmektedir. Tanýtacaðýmýz site ile internetteki veya yükleyeceðiniz herhangi bir fotoðrafýn oldukça detaylý exif verilerine ulaþabilirsiniz.

03.01.2012 | Devamı »

Online Resim Kýrpmanýn En Hýzlý ve Kolay Yolu

Croply, hali hazýrda internetteki en hýzlý ve de en güvenli iltifatlarýný hak edebilecek yegane resim kýrpma (crop) aracýdýr. Çok hýzlý bir teknikle çalýþan resim yükleme modülü ile yüklediðiniz resimleri üzerinde elle çizerek, anýnda istenilen yükseklik ve geniþlik ebatýnda yeni bir kýrpýlmýþ resme dönüþtürebiliyor.

30.12.2011 | Devamı »

Karþýlaþtýrma Tablosu Oluþturmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

Compare Ninja, hemen herkesin ihtiyaç duyabileceði herhangi bir konu, iþ, uygulama ya da hizmetin ortak bir tabloda özelliklerinin karþýlaþtýrmasýný sunmak için kullanabileceðiniz bir online karþýlaþtýrma tablosu oluþturma aracýdýr. Araç ile dilediðiniz kadar öðeyi ihtiyacýnýz olan bütün kriterlerde þýk görünümlü karþýlaþtýrma tablolarý halinde sunabiliriniz.

21.12.2011 | Devamı »

Web'deki En Ýyi Makaleleri Ýndeksleyen Bir Site

Longform, bir web tarayýcýsý üzerinden okunmak için oldukça uzun, ufuk açýsý ve de çok ilginç olan nitelikli makaleleri 11 farklý kategoriye göre web üzerinden toplayýp, ziyaretçilerinin de bu makaleleri tek týkla Instapaper, Read It Later ve Kindle araç ve servislerine gönderebilecekleri harikulade bir makale toplama sitesidir.

19.12.2011 | Devamı »

Uygulama ve Oyunlar için Online Ses ?retme

Bfxr, oyun, uygulama ve program geliþtiricilerinin çalýþmalarýnda kullanabilecekleri, projelerine sesli yönlendirme ve interaktivite kazandýrabilecekleri ve her türlü ses efektini kendi kendilerine veya örneklerini modifiye ederek üretebilecekleri çok kullanýþlý ve yararlý bir online ses efektleri yapma uygulamasýdýr. Özellikle oyun üretcilerini merkeze alan sitede, her türlü aksiyon ve hareket için ses üretimi yapýlabiliyor.

14.12.2011 | Devamı »

Web Sitelerinin Hangi Yasal Gerekçelere Göre Yasaklandýðýný ?ðrenin

Daha önceden Güvenli Ýnternet Hizmet'inde seçilen profillerin tipine göre engellenmiþ olan siteleri nasýl öðreneceðinizden etraflýca bahsetmiþtik. ?imdi ise yasaklanan sitelerin hangi yasal gerekçe ve mahkeme kararýna göre hangi mahkeme tarafýndan yasaklandýðýný sorgulatabileceðiniz ve Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý tarafýndan iþletilen bir yasaklý site sorgulama aracý var.

09.12.2011 | Devamı »

Online Logo Tasarlamak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

Logotype Maker, hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymadan online olarak yüzlerce ikon ve yazý tipi arasýndan dilediðinizi seçerek kendi logonuzu ücretsiz olarak yapabileceðiniz çok pratik bir online logo yapma aracýdýr. Araç ile web 2.0 logolarý yapabileceðiniz gibi logolara gradient, drop shadow, stroke ve yansýma efektleri de verebiliyorsunuz. Ayrýca araca baþka bir resimler de yükleyebiliyorsunuz.

06.12.2011 | Devamı »

Benzeri Resimleri Arama Motoru

Xerox, doðrudan Flickr'ýn veri tabanýný kullanarak herhangi bir resmin benzerlerini bulmayý saðlayan ve de kategorik olarak resim aramasý yapabilen yeni bir resim arama teknolojisi geliþtirdi. Open Xerox projesinde benzeri aranacak resimleri ister URL adresinden isterseniz de kategorisinden aratabiliyorsunuz.

05.12.2011 | Devamı »

Facebook ve Twitter Profillerini Kötücül Tehditlere Karþý Koruyun

Barracuda Profile Protector, Twitter ve Facebook profillerini kötücül tehditlere karþý tarayan bir ücretsiz sosyal að koruma servisidir. Barracuda Profile Protector Facebook ya da Twitter kullanýcýsýnýn genel akýþýný ve duvarýný kontrol ederek onu þüpheli ve tehlikeli içeriklere karþý korumaktadýr.

03.12.2011 | Devamı »

Resimleri Online ASCII Karakterlerine ?evirin

Asciifi, istediðiniz her türlü resmi çok hýzlý bir þekilde ASCII karakterlerinden oluþan yeni bir metinsel formata dönüþtüren oldukça ilginç ve de çok eðlenceli olabilecek olan bir sitedir.

01.12.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.344 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar