E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternette Resim Aramanýn En Kolay Yolu

Jpg.to, sahibinin kim olduðu belli olmayan, arama dýþýnda doðru dürüst hiçbir fonksiyonu bulunmayan ama internetten resim aramayla ilgili oldukça ilginç bir yöntem kullanan bir resim arama aracýdýr. Siteyi ziyaret ettiðinizde öyle ahým þahým bir arama motoru görmeyecek aksine, böyle bir resim arama yöntemi karþýsýnda þaþýrýp kalacaksýnýz.

20.11.2011 | Devamı »

5 Milyar Web Sayfasýnýn Tarandýðý Ortak Dizin

Common Crawl, 5 milyardan fazla web sayfasýný, PageRank deðerleri, baðlantý (link) grafikleri ve diðer meta verileriyle birlikte serbestçe eriþilebilir bir dizin (indeks) halinde tamamen ücretsiz olarak sunan açýk-kaynak bir ortak tarama veri tabanýdýr.

09.11.2011 | Devamı »

Görsel Yolla Müzik Arama Hizmeti

Hitlantis, deneysel ve yeni tarz müziklerin ziyaretçiler tarafýndan tamamen yenilikçi bir yolla görsel olarak keþfedilmesini saðlayan oldukça interaktif ve de baþarýlý bir  Finlandiya merkezli görsel müzik keþfetme sitesidir. Sitenin çalýþma prensibi tamamen veri görselleþtirme mantýðýna dayanarak yapýlmýþ. Ziyaretçi kendisine sunulan bir baloncuklar gezegeninde 14 farklý müzik türüne baðlý olarak yeni müzikler ve gruplar keþfedebiliyor.

03.11.2011 | Devamı »

Kur'an ve Ýncil Arasýndaki Benzer Kelimelerin Bulunma Sýklýðýný Online Karþýlaþtýrma Aracý

BibleQuran, Kur'an-ý Kerîm ile Ýncil arasýndaki benzer konu ve kelimelerin bulunma (rastlanýlma) sýklýðýný online ve karþýlaþtýrmalý olarak gösteren bir dilsel veri görselleþtirme aracýdýr. Veri görselleþtirmesi üzerine iþler yapan ve bir Amerikan ajansý olan Pitch Interactive kendi söylemine göre bu aracý, özellikle Amerika'daki radikal Papaz Terry Jones ve benzerlerinin Kur'an'ýn þiddeti öven bir terör kitabý olduðu iddialarýndan önce Ýncil'e de bakmalarý gerektiðini vurgulamak için yapmýþ.

01.11.2011 | Devamı »

Bütün Sitelerin RSS Güncellemelerini Periyodik Olarak E-Posta Kutunuza Alýn

Feed2mail, herhangi bir üyelik gerektirmeden ve kýsýtlama olmaksýzýn RSS beslemesi olan bütün web sitelerinin güncellemelerini periyodik olarak e-posta adresinize gönderen oldukça pratik ve de çok yararlý olabilecek bir RSS daðýtým servisidir. Servisin en güzel yönü sizi sitelerin Feedburner benzeri RSS beslemelerine abone olmaktan kurtarmasýdýr.

25.10.2011 | Devamı »

?lke ?lke Filtrelenmiþ Web Siteleri Veri Tabaný

HerdictWeb, internetteki sitelerin ülke ülke eriþilebilir durumda olup olmadýðýný yani filtrelemeye takýlarak engellenip engellenmediðini kontrol edebileceðiniz ve ziyaretçilerin iþbirliðine açýk bir þekilde gerçek-zamanlý olarak sürekli güncellenen bir online web siteleri eriþilebilirlik aracýdýr.

12.10.2011 | Devamı »

Programlama Dilleri Popülerlik Grafikleri

LangPop, internetteki bazý verileri ve otoriter kriterleri kullanarak hali hazýrda Yahoo, Craigslist, Powell's Book, Freshmeat, Google Code, Del.icio.us, Reddit ve Ohloh'daki sonuçlarla karþýlaþtýrýp günümüzün en çok aranan, istenen, merak edilen ve piyasada talep edilen programlama dillerinin popülerlik grafiðini ortaya çýkarýyor.

03.10.2011 | Devamı »

?ok Geniþ Bir Online Yazý Tipi (Font) Kaynaðý

Cufonfonts, tam 14 kategoride 9000'den fazla yazý tipinin (font) ücretsiz olarak sunulduðu ve A. Tufan Karipcin isimli bir Türk web programcýsý tarafýndan geliþtirilmiþ oldukça geniþ ve fonksiyonel bir online font kütüphanesidir. 56 dilde yayýn yapan sitedeki fontlarý ister bilgisayarýnýza indirebiliyor, isterseniz de doðrudan web sayfalarýnda kullanýlmak üzere bir Javascript olarak tanýmlayarak çaðýrabiliyorsunuz.

24.09.2011 | Devamı »

Google Dünyanýn En ?ok Ziyaret Edilen Ýlk 1000 Site Listesini Güncelledi

Google bu hafta baþýnda dünya geneli en çok ziyaret edilen web sitelerinin gösterildiði Doubleclick listesini güncelledi. Yeni listeye göre dünya geneli en çok sayfa görüntülenmesine 1 trilyonluk gibi korkunç bir rakamla Facebook ulaþarak zirveye oturdu. Ayrýca Facebook tekil ziyaretçi sayýsýnda da 870 milyonu gördü. Facebook sayfa görüntülenme sayýsýnda listede hemen ardýndan gelen YouTube'a tam 10 kat fark attý. YouTube 100 milyar sayfa görüntüleme ve 790 milyon tekil ziyaretçiyi görürken, 3. sýrada yer alan Yahoo, 78 milyar sayfa görüntüleme ve 590 milyon tekil ziyaretçi yakaladý.

25.08.2011 | Devamı »

Programlama Dilleri Referans Sayfalarý

Hyperpolyglot, PHP, Perl ve Python gibi kodlama dilleri, Tcl, Lua, ve JavaScript gibi embeddable dilleri, Bash, Zsh ve AppleScript gibi shell dilleri, C, C++ ve Java gibi C stili dilleri, Pascal, Ada ve PL/SQL gibi Pascal stili dilleri, Mathematica ve Maxima gibi bilgisayar cebir yazýlýmlarý ve Matlab ve R gibi sayýsal analiz yazýlýmlarýný ortak görevler için sözdizimleri ve betiklerini karþýlýklý olarak gösteren çok yararlý bir programlama referans kaynaðýdýr.

18.08.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.48 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar