E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Gözü Yormayan, Estetik ve Sanatsal Masaüstü Duvar Kaðýtlarý Kaynaðý

Simple Desktops, sadece sanatsal, gözü yormayan, rahatsýz edici nitelikte çarpýklýklar barýndýrmayan, oldukça estetik görünümlü duvar kaðýtlarýnýn (wallpaper) sunulduðu ve de þu an için 1000'e yakýn duvar kaðýdýnýn bulunduðu oldukça iþe yarabilecek yararlý bir wallpaper kaynaðýdýr.  Klasik, bol renk ve efektli masaüstü duvar kaðýtlarýndan kaçýnmak ve de bilgisayarda çalýþýrken duvar kaðýdýndan ötürü dikkatinin daðýlmasýný istemeyenler için oldukça güzel bir kaynaktýr.

16.08.2011 | Devamı »

Açýk-Kaynak Zihin Haritalandýrma Aracý

Mindmaps, zihin haritalandýrmasý yoluyla belli bir konu ya da iþ için fikirleri ve yapýlacaklarý ana ve alt kollara ayýrarak belli bir hiyerarþi içinde görselleþtirmenizi ve fikirlere tek tek daha kolay bir þekilde odaklanmanýzý kolaylaþtýran oldukça yararlý ve kullanýþlý açýk-kaynak bir araçtýr.

04.08.2011 | Devamı »

Web Tarayýcýnýzýn Hangi Yeni Nesil Web Teknolojisini Desteklediðini Online ?ðrenin

Haz.io, internete girmek için kullandýðýnýz web tarayýcýsýnýn HTML, CSS ve Javascript dünyasýndaki en son web teknolojilerini destekleyip desteklemediðini anýnda tespit etmenizi saðlayan oldukça pratik ve yararlý bir sitedir. Tarayýcýnýzýn kapasite ve yeteneklerini tek bir sayfada birden öðrenmenin en kolay yolu.

25.07.2011 | Devamı »

Kaç Tane Ýngilizce Kelime Bildiðinizi Hesaplamanýn ?ok Kolay Bir Yolu

TestYourVocab, bildiðiniz Ýngilizce kelime sayýsýný yaþa, eðitim seviyesine göre ölçen, bulunan sayýyý Ýngilizceyi ana dili olarak konuþanlar ve dil kursundan öðrenenlerle karþýlaþtýrmanýzý saðlayan, kýsacasý Ýngilizce namýna ne kadar kelime bildiðinizi ölçen ve Amerika-Brezilya yapýmý olan bir araþtýrma projesidir.

24.07.2011 | Devamı »

Online ?alýntý Ýçerik Tespit Etme Aracý

Plagiarising yani çalýntý eseri kendininmiþ gibi yayýnlama, literatürde 'intihal', 'eser hýrsýzlýðý' gibi karþýlýklarý olan, ama esasýnda bir nevi hýrsýzlýk eylemi olarak nitelendirilebilecek etik dýþý bir harekettir. Plagiarisma.Net ise herhangi yazý veya içeriðin bir bölümü veya tümünün internet ortamýnda aparýlarak nerelerde kullanýldýðýný tespit etmenize olanak saðlayan oldukça yararlý ve gerekli bir sitedir.

13.07.2011 | Devamı »

Sitelerin Hangi Web Teknolojileri Ýle ?alýþtýðýný Anýnda Online ?ðrenin

Under The Site, web sitelerinin alt yapýlarýnda kullanýlan tüm teknolojileri açýða çýkartan oldukça yararlý bir sitedir. Favori sitelerin altyapýlarýnda hangi uygulama ve teknolojilerin kullanýldýðýný anýnda görebilmenizi saðlayan çok yararlý bir araçtýr.

12.07.2011 | Devamı »

Ýstediðiniz Her Yazýdan Online Otomatik Avatarlar Oluþturun

RoboHash, istediðiniz herhangi bir kelime ya da yazýdan sadece size özel ve de benzersiz robot, canavar gibi avatarlar üreten oldukça ilginç ve de yararlý bir araçtýr. Tamamen kendinize özel bir avatar üretmek için IP adresinizi, adýnýzý, e-posta adresinizi, takma adýnýzý veya yazý ve sayýlardan oluþan aklýnýza gelebilecek herhangi bir þeyi giriþ bilgisi olarak siteye girebilirsiniz.

11.07.2011 | Devamı »

?in'de Hangi Sitelerin Sansürlendiðini ?ðrenin

Çin, sansür ve filtrelemede dünyada üzerine baþka hiçbir ülkenin olmadýðý tek ülkedir. Filtrelemede o kadar ileri düzey araçlar geliþtirmiþlerdir ki, bu konuda ticari bir ürün çýkartsalar piyasadaki diðer programlarý silip süpüreceði ve yok satacaðý neredeyse kesin gibidir. Peki Çin'de hangi internet sitelerinin yasakladýðýný bilmek istemez miydiniz?!

07.07.2011 | Devamı »

Resimlerin Ýçine Link ve Video Ekleyin

thinglinkThinglink, istediðiniz her resim üzerine, onun üstüne fare ile gelince görülecek þekilde dilediðiniz kadar açýklamalý link eklemenin yanýnda Facebook, YouTube, Flickr, Spotify, Vimeo, Wikipedia, SoundCloud ve Twitter içeriklerini de eklemenizi saðlayan oldukça ilginç, yenilikçi ve çok yaralý olabilecek bir fotoðraf etiketleme aracýdýr. Etiketlenen resimler web ve blog sayfalarýna kolayca eklenebiliyor.

23.06.2011 | Devamı »

E-Posta Kutunuz Dolduðunda Yeni Mesajlara Cevap Veremeyeceðinizi Söylemenin En Kibar Yolu

courteouslyCourteous.ly, bir Georgia Tech ?niversitesi araþtýrma projesi olan ve Gmail e-posta kutunuzun dolmasýndan ötürü gönderilen mesajlara cevap verememenizin bahanesini daha doðrusu sebebini sizin yerinize belli periyotlarla posta kutunuzun durumunu kontrol ederek size e-posta gönderecek olan kiþilere bildiren oldukça ilginç bir uygulamadýr.

19.06.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.206 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar