E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

RSS Akýþlarýna Bir de Görsel Olarak Bakýn

hackrssHackRSS, web siteleri ve blog sayfalarýna ait RSS akýþlarýný alýp, akýþtaki her bir öðeyi düz ve monoton linkler haline göstermek yerine ilgili öðenin gittiði sayfanýn ekran görüntüsü yani sayfa önizlemesi þeklinde gösteren oldukça ilginç ve kullanýþlý bir RSS görüntülüme sitesidir. RSS deneyimine görsellik katan çarpýcý bir araç.

18.06.2011 | Devamı »

Sosyal Ýsim Arama Sitesi ve Sözlüðü

isimbakÝsimbak, yeni doðan çocuklara tam 51 dil/dil grubu kökeninde erkek, kýz ve her iki cinse de uyabilecek tam 8000 farklý isim bakabileceðiniz, aile sayfalarý oluþturarak kullanmak istediðiniz isimleri anket þeklinde arkadaþlarýnýzýn oylamasýna sunabileceðiniz oldukça sosyal, fonksiyonel ve kullanýþlý bir isim arama sitesi ve geniþ kapsamlý bir isim sözlüðüdür.

17.06.2011 | Devamı »

Google'dan Online Ýtibar Yönetimi Aracý

itibar-yonetimi"Me on the Web" yani 'Web'deki Ben', Google'ýn yeni duyurmuþ olduðu, kiþiler ve kurumlar için online kimlik ve itibar yönetimlerini Google profil sayfalarý üzerinden takip edebilecekleri bir online itibar yönetimi aracýdýr. Google profil yönetim sayfasýndan ilgili Google hesabýnýz ile internetteki itibar yönetiminizi takip edebilirsiniz.

16.06.2011 | Devamı »

Web Tarayýcý Pencerelerini Mobil Cihazlara Göre Yeniden Otomatik Boyutlandýrýn

resizeResizeMyBrowser, web tarayýcýlarýný kendinize göre belli amaçlar için yeniden otomatik bir þekilde boyutlandýrmayý ve iPhone, iPad ve Google Nexus One gibi mobil cihazlar için web sayfalarýnýn ve uygulamalarýnýn arayüz ebatlarýný kolayca ayarlayabileceðiniz çok pratik bir sitedir.

15.06.2011 | Devamı »

Dünya Geneli Yayýlan Hastalýklarýn Sosyal Medyada Gerçek-Zamanlý Takibi

healthmapHealthMap, dünya geneli hastalýklar baþta olmak üzere hangi ülkede ne tür hastalýklarýn yaygýn olduðunu ülke ülke gerçek-zamanlý olarak bir online harita üzerinde takip edebileceðiniz çok yararlý bir sitedir. Site, kuþ ve domuz gribi gibi küresel çapta etkili olan hastalýklarýn yaný sýra en son Türkiye'de yaþanan içki zehirlenmesini sosyal medya ve haber kaynaklarýndan güncel bilgilerle takip edebilmeyi saðlýyor.

14.06.2011 | Devamı »

Dünyadaki Bütün ?nemli Gazetelere Tek Bir Sayfada Online Haritadan Ulaþýn

gazetelerNewspaper Map, dünyadaki bütün gazeteleri yayýnlandýðý ülkelere göre bir online harita üzerinde gösteren oldukça ilginç bir sitedir. Her ülkenin en önemli gazetelerinin bir katalog þekilde ve Google Maps benzeri bir harita kullanýlarak bir araya getirildiði oldukça yararlý bir sitedir.

09.06.2011 | Devamı »

Sitelerin Online Görünülürlük Deðerlerini Web ve Sosyal Medya Analizine Göre Hesaplayýn

vrankVrank, web sitelerinin arama motorlarýnda ve sosyal medyada görünülürlüðünü sosyal medyadaki etkinliðine, takipçi sayýlarýna ve arama motoru sonuç kriterlerine bakarak genel bir online görünülürlük puaný çýkartýp raporlayan ilginç ve yararlý bir sitedir.

04.06.2011 | Devamı »

Yeryüzündeki Bütün Harf ve Sayý Karakterlerinin Evrensel Kodlarý

unicodinatorUnicodinator, yeryüzündeki bütün harf ve sayý karakterlerine evrensel bir sayý deðeri atamak için oluþturulmuþ Unicode teþþebbüsündeki tüm evrensel kodlarýn HTML, Java, C ve Python dillerine ait kodlamalarýnýn yaný sýra 142 adet karakter setinden hangisine ait olduðunu gösteren oldukça faydalý ve bir o kadar da ilginç bir sitedir.

02.06.2011 | Devamı »

Online PDF'den Excel'e Dönüþtürme Aracý

pdf-den-excel-ePDF to Excel, içinde tablolar ve listeler bulunan PDF belgelerini online olarak yeniden düzenlenebilir Excel (.XLS) formatýna dönüþtüren çok harika bir sitedir. Siteyi diðer benzeri uygulamalardan ayýran en önemli özelliði, PDF'deki Excel ile alakasý olmayan ve tablo içermeyen tüm içerikleri çýkarýp XLS'ye dönüþtürmesidir.

01.06.2011 | Devamı »

Microsoft Akademik Arama Motoru

microsoft-akademik-arama-motoruMicrosoft Academic Search, þu an itibarýyla 15,751,498 akademik yayýn/makale ve 10,403,353 yazar arasýnda akademik yazý, çalýþma, araþtýrma ve makale aramasý yapabileceðiniz, halihazýrda beta yayýnýnda olan ve Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ bir akademik arama motorudur.

31.05.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.39 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar