E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Takip Edilesi Türkçe Teknoloji Haber Siteleri

Türkçe teknoloji sitelerinden haber takip etmek gerçekten bazen çöplükten deðerleri eþyalarý bulup çýkarmakla eþdeðer hale gelebiliyor. Zira birçoðu "kopyala-yapýþtýr" yaparak ziyaretçilerine izinsiz aldýklarý yazýlarý sunmakta ve ahkam kesmektedirler. Ve çok acýdýr ki, Türkçe içerikli teknoloji haberlerinin çoðunda ziyaretçiler derinlikli bilgilerden ziyade köpük nevinden haberlerle meþgul edilmekte ve hiçbir nitelikli bilgi verilmemektedir. Geçiþtirilmiþ veya çalýntý olduðu için verilen haberin kullanýcýya bilgi namýna kattýðý hiçbir þey olmamaktadýr. Biz de sizler için Türkiye'de gerçekten nitelikli ve doyurucu biliþim ve teknoloji haberleri vermeye gayret eden, kurumsal çalýþan ve bu iþ için kendi özel muhabirleri bile olan internet sitelerini bir araya getirdik.

 

Bahsedeceðimiz teknoloji haber siteleri sadece biliþim ve teknoloji haberlerine odaklanmýþ olup, kendi haberlerinin de birçoðu baþka sözde haber siteleri tarafýndan resmen yürütülen sitelerdir. Ayrýca bu sitelerde çoðu kez ziyaretçilerin ufkunu açabilecek yol gösterici ve doyurucu dosya konularý iþlenmekte ve verilen haberlerde çok daha fazla detaya inilmeye çalýþýlmaktadýr. Ayrýca kendi içinde ve dýþarýdan misafir olarak birçok konuda uzman kiþilerin yazý ve yorumlarý bu sitelerde sýklýkla çýkmaktadýr.

Sizlere bu yazýda tanýtacaðýmýz siteler özellikle Ýngilizce yabancý dili olmayýp biliþim ve teknoloji haberlerini Türkçe takip etmek isteyenlerin baþucu kaynaklarý haline getirmeleri gereken 4 adet teknoloji haber sitesi ve kaynaðý olacak:

 

Türk Ýnternet | "Türk Ýnternet Endüstrisi Portalý" | turk.internet.com

1 Eylül 2000’de resmi yayýna geçen Türk Ýnternet, profesyonellere, web geliþtiricilerine ve internet kullanýcýlarýna, internet sektörü ile ilgili olarak gerçek zamanlý haber ve bilgiler sunan bir iletiþim platformudur. Ýnternet endüstrisiyle ilgili, her türlü yerel ya da global bilgiye, e-business, finans, teknoloji, güncel haber, ISS ve forum baþlýklarý altýnda ulaþmak mümkün. Turk.Internet.com, üst düzey eðitime ve satýn alma gücüne sahip A ve B grubu’na yöneliktir. Bunlar içinde, kurumsal ve/veya teknik yönetici pozisyonundaki profesyoneller aðýrlýk kazanýr. Turk.internet.com, bu profesyoneller için çok önemli bilgi ve iletiþim kaynaðýdýr.

Haberlerinde oldukça detaya inebilmekte ve çok yararlý kaynaklar gösterebilmektedir. Turk.internet daha çok teknoloji ve biliþim literatürüne hakim profesyonellere hitap etmektedir diyebiliriz. Kýsacasý sektörü doðrudan uzmanlarý üzerinden takip edebileceðiniz güzel bir kaynaktýr.

 

BTnet | Bthaber | "Teknoloji Haber Portalý" | btnet.com.tr

BTnet.com.tr, Türkiye’de ve Dünya’da, biliþim ve teknoloji sektörlerinde yaþanan geliþmeleri sýcaðý sýcaðýna duyuran, ileri teknolojilerin profesyonel ve günlük yaþamýn çeþitli alanlarýna etki ve katkýlarýný aktaran; e-ticaret, araþtýrma, ürün inceleme ve kütüphane servisleri de saðlayan dinamik, etkileþimli bir haber, yorum ve yaþam tarzý portalýdýr. Ýnterpromedya'nýn yýllardýr profesyonellere saðladýðý Bthaber'ýn online halidir. Yayýnladýðý dosya konularý gerçekten faydalýdýr, yol gösterir ve ufuk açar. Mutlaka takip etmelisiniz.

 

NTVMSNBC/Teknoloji kategorisi | ntvmsnbc.com/id/24927534 | RSS

NTV'nin yýllarýn deneyimiyle en güncel, net ve doðru teknoloji haberlerini verdiði aþaðý yukarý herkesin malumudur. Birçok haber sitesi maalesef NTVMSNBC'nin teknoloji haberlerini olduðu gibi yürütmektedir. Eðer sürekli bir þekilde NTVMSNBC'nin teknoloji haberleri kategorisini takip ederseniz, diðer birçok haber sitesine ihtiyacýnýz kalmayacaktýr.

 

Bilgi Çaðý | bilgicagi.com

Türkiye Biliþim Vakfý'nýn yayýný olan Bilgi Çaðý, Türkiye’de bilimsel inovasyon kültürü ve bilincini yayarak, ülkenin bilgi ekonomisini canlandýrmak ve dünya pazarlarýnda tanýnýrlýðýný artýrmak üzere farkýndalýk oluþturmayý amaçlayan bir biliþim haber sitesidir. Blog yayýný ve uzmanlarý çok sýkýdýr. Bu alanda çok yeni olmasýna raðmen mutlaka takip edilmesi gereken güzel bir teknoloji haber sitesidir.

 

Teknoloji Haber Siteleri Kýsayollarý

 
Türk Ýnternet
BTnet
NTVMSNBC
Bilgi Çaðý
Kurum
Intervizyon ve Internet.com ortak kuruluþu
Ýnterpromedya yayýný
Ntmsnbc Teknoloji Haberleri
Türkiye Biliþim Vakfý
Adres
ntvmsnbc.com/id/24927534
RSS
RSS
Facebook
 
Twitter
 

 


· · · · · · · · ·
Yazan: | 30.05.2012 | 13670 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.32 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar