E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

2 Terimin Birbiriyle Olan Ýliþkisini ve Yakýnlýðýný Bulabileceðiniz Gizli Bir Google Arama Operatörü

google-gizliGoogle'da arama iþini kolaylaþtýracak ve daha derinlikli aramalar yapmayý saðlayacak bir yýðýn açýk ve gizli yol/yöntem mevcut. Bu konu üzerine E-Siber'de daha önceleri de birçok yazý yazmýþtýk. Yalnýz bu sefer bahsedeceðimiz yöntem yaklaþýk 5-6 yýldýr Google'da olduðu düþünülen fakat neredeyse kimsenin bilmediði bir arama operatörüdür.

 

Daha önceleri Google'ýn AND, OR, define, site, link, "", +, -, ~ ve '...' gibi operatörlerini biliyorduk. Bunlar Google'ýn resmi olarak desteklediðini söyleyerek kendi destek sayfalarýnda yayýnladýðý yardýmcý operatörlerdir. Fakat bir de Google'ýn gayriresmi operatörleri var. Bu tip operatörler hep birilerinin onu bulmasýný bekler.

Ýþte o tip operatörlerden ve de yaklaþýk 5-6 yýldýr da var olduðu düþünülen bir yardýmcý operatör olan AROUND().

AROUN(n), herhangi iki terim arasýna konularak, bu iki terim arasýndaki mesafeyi (uzaklýk deðil tabiki!) 'n'de tanýmlanan sayýya göre bulan çok ilginç bir operatördür.

AROUND operatörü 'karþýlýklý olarak' aramasý yapýlan iki farklý terimin arama sonucu kombinasyonlarýna bakarak birinin diðerine baskýn olduðu sonuçlarý çýkartýyor. Fakat sonuç olarak aramasýný yaptýðýnýz iki farklý terimin birbirleriyle olan iliþkisine bakýyorsunuz.

Operatördeki (n) sayýsý karþýlýklý aramasý yapýlan iki terimin arasýndaki iliþki mesafesini tanýmlar. Yani n sayýsý küçük bir rakamsa, iki terimin ilgili olduðu sonuçlar o yakýnlýkta çýkacaktýr. Eðer rakam büyükse, sonuçlarda iki terimin birden iliþkili olduðu alakalý sonuçlar artacak ve yakýnlýk azalacaktýr.

 

AROUN(n) KULLANIMI

wikileaks AROUND(5) Mossad

1.410.000 sonuç.

wikileaks AROUND(1) Mossad

1.370.000 sonuç.

wikileaks AROUND(10) Mossad

1.430.000 sonuç.

wikileaks AROUND(10) CIA

5.630.000 sonuç.

wikileaks AROUND(1) CIA

5.480.000 sonuç.

wikileaks AROUND(5) CIA

5.460.000 sonuç.

wikileaks AROUND(10) TURKEY

7.260.000 sonuç.

wikileaks AROUND(1) TURKEY

7.280.000 sonuç.

wikileaks AROUND(5) TURKEY

7.330.000 sonuç.

 

Birbiriyle iliþkisini ve mantýksal yakýnlýðýný merak ettiðiniz herþeyi karþýlaþtýrarak çok ilginç sonuçlara ulaþabilirsiniz.

 

Ayrýca diðer farklý ve gizli Google operatörlerini öðrenebileceðiniz yazýlar:


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 07.12.2010 | 7863 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.445 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar