E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Baþkasýna Ait Ýçerik ve Yazýyý Kendininmiþ Gibi Yayýnlama Sanatý

icerik-yazi-hirsiziÝngilizce karþýlýðý 'plagiarising', yani çalýntý eseri kendininmiþ gibi yayýnlama olan, günümüz literatüründe 'intihal', 'eser hýrsýzlýðý' gibi karþýlýklar bulan, ama aslýnda amiyane bir tabirle hýrsýzlýk olarak adlandýrýlan bir eylemdir. Amiyane diyoruz çünkü böyle basit, bayaðý ve alçak bir iþi ancak bu kaba dille ifade edebilirsiniz. Örnek vakalarý çoktur. Biz ise bu yazýmýzda Scroll.com.tr'nin E-Siber'e ait birden çok yazýyý kendisine aitmiþ gibi yayýnlamasýný bir 'case study' olarak ele alacaðýz.

 

DÝKKAT: Bu yazý 25.05.2011 günü 18.50'de yeniden güncellenmiþtir.

Scroll.com.tr'nin sahibi Ýlkay Zaman'ýn bize bugün (25.05.2011) 17.45 ve 18.39'da atmýþ olduðu mesajlar neticesinde bütün bu tartýþmalara neden olan olaylar zinciri açýða kavuþmuþtur. Nihayetinde kendisinin açýklamalarýndan tamamen ikna olmuþ durumdayýz. Ve kendisine sonuna kadar itimat ediyoruz.

Özetle:

Ýlkay Zaman'nýn bir süredir yaþadýðý sýkýnlý günler ve iletiþim problemleri nedeniyle attýðýmýz mesajlara cevap verememiþ hatta bunlarý görememiþ (junk/spam); tabi bu süreçte ilgili mesajlarýn bir kýsmýna ulaþan ve yazýlarý çalan editör, hiçbirþey olmamýþ gibi olaya devam etmiþtir.

Bugün (25.05.2011) son olarak 16.32'de atmýþ olduðumuz mesaj neticesi olayýn farkýna varmýþ olup gerekeni yapmýþtýr. Yani editörün kendi çapýnda Scroll'un bilgisi dýþýnda çalmþ olduðu tüm içerikler silinmiþtir. Ve maalesef ilgili editör arkadaþ iþinden atýlmýþtýr. Ýlkay Zaman, bu çalýntý içeriklerle hiçbir alakalarý olmadýðýný ve onlar dýþýnda geliþen bir olay olduðunu altýný çize çize tarafýmýza aktarmýþtýr.

Neticesinde olan editör arkadaþa olmuþtur. Portal yöneten, haber yayýnlayan ve içerik hazýrlayan editörlerin bu olaydan çýkaracaðý çok dersler olmalý. Hatta site ve portal sahiplerinin editörlerini tekrar uyarmalarýnda fayda olacaðý muhakkaktýr.

Ýçerik çalmak, intihal yapmak Türkçe içeriðe hiçbir zaman katký saðlamayacaðý gibi ilgili çalýntýyý yapan kiþiyi de bir adým bile öteye taþýmayacaktýr.

Ayrýca Ýlkay Zaman, Scroll.com.tr'nin Google arama sonuçlarýndaki sorununu da normalde çözdüklerini ama Google'ýn bu düzeltmeyi yapmada biraz aðýr gittiðini iletmiþtir. Doðrudur, çünkü ayný durum bir kere de E-Siber'in baþýna da gelmiþ olup, düzeltme süreci çok uzun sürmüþtür.

Okuyucularýmýzýn aþaðýdaki yazýyý bu açýklamaya göre tekrar deðerlendirip ona göre kanaat edinmelerinde fayda var. Kendini bilmez bir editör yüzünden yanlýþ anlaþýlmalara mahal vermeyelim.

 

icerik-makale-hirsizi

 

Herþey kaliteli ve özgün içerik hazýrladýðýný zannettiðimiz(!) Scroll.com.tr sitesinden gezinirken bütün yazý ve içerikleriyle beraber kendimize ait olan Twitter Üzerinden Kolayca Anketler Yapýn yazýsýnýn aynýsýyla yani çalýntý olanýyla http://www.scroll.com.tr/38319/twitter-uzerinden-anket-yapin/ adresinde karþýlaþmamýzla baþladý. Gözlerimize inanamadýk. Çünkü düpedüz bir hýrsýzlýk yapýlmýþtý. Sonra siteyi biraz dolaþmaya baþladýk. Bir de ne görelim, bu hýrsýzlýk bir alýþkanlýk haline gelmiþ! E-Siber'e ait toplam 6 yazý ve içerikleriyle beraber olduðu gibi fütursuzca çalýnmýþ.

 

Orjinallerle Çalýntýlarýn Karþýlaþtýrýlmasý

Orjinal Yazý ve Ýçerik Çalýntý Yazý ve Ýçerik Ekran Görüntüsü
http://www.e-siber.com/guvenlik/en-iyi-online-virus-tarama-siteleri http://www.scroll.com.tr/38125/en-iyi-online-virus-tarama-siteleri http://www.e-siber.com/dosya/scroll/virus-tarama-siteleri.jpg
http://www.e-siber.com/guvenlik/firefox-4-ve-ie9-da-siteler-tarafndan-izlenmeyi-ve-konum-takibini-engelleme http://www.scroll.com.tr/38098/siteler-tarafindan-takip-edilmeyi-engelleyin http://www.e-siber.com/dosya/scroll/izlenmeyi-onleme.jpg
http://www.e-siber.com/sosyal-medya/twitter-uzerinden-kolayca-anketler-yapin http://www.scroll.com.tr/38319/twitter-uzerinden-anket-yapin http://www.e-siber.com/dosya/scroll/twitter-polls-calinti.jpg
http://www.e-siber.com/sosyal-medya/twitter-da-paylasilan-tum-resimleri-arayin http://www.scroll.com.tr/38184/twitterda-paylasilan-butun-resimleri-arayin http://www.e-siber.com/dosya/scroll/lookedon-twitter-resim-arama.jpg
http://www.e-siber.com/sosyal-medya/facebook-ta-sizi-arkadasliktan-cikaranlari-aninda-ogrenin http://www.scroll.com.tr/37903/sosyal-medya-hesaplarinizdan-sizi-silenleri-takip-edin http://www.e-siber.com/dosya/scroll/twentyfeet-calinti.jpg
http://www.e-siber.com/web-siteleri/slayt-gosterileri-yapmak-hic-bu-kadar-kolay-olmamisti http://www.scroll.com.tr/38400/slayt-gosterisi-yapmanin-en-kolay-yolu/ http://www.e-siber.com/dosya/scroll/slayt-gosterisi-yapma.jpg

Deðerli ziyaretçilerimiz, Scroll sitesi bu yazýyý gördüðü an, çaldýðý yazýlarý deðiþtirmeye yeltenebilir. Biz de tedbir olarak Amazon'nun Cloud servisinde bulunan bir hizmeti kullanarak yukarýdaki çalýnan tüm yazýlarýn bulunduðu sayfayalarýn 'zaman/tarih damgalý' ekran görüntülerini de aldýk. Resimlerin adreslerinde /20110525/ þeklinde bir ibare göreceksiniz. Yani 25.05.2011 tarihini. Yukarýdaki tablo sýrasýna göre:

Ayrýca orjinal yazýlarýn yayýn tarihleri ile Scroll'un bunlarý çalýp yayýnladýðý tarihler arasýnda büyük farklar da var.

 

Peki Bu Durum Karþýsýnda Biz Ne Yaptýk

Bu durumla karþýlaþýr karþýlaþmaz, sitenin kütük bilgilerinde yer alan ve Scroll.com.tr'nin sahibi gözüken Ýlkay Zaman'a ve sitenin irtibat e-posta adreslerine mesaj attýk. Tarihler 24 Mayýs 2011 01:58'i (gece) gösteriyordu:

Sayýn Scroll Yönetimi,
Son zamanlarda siteniz editörlerinden XXX tarafýndan sitemize ait birçok içerik fütursuzca çalýnýp sitenizde yayýnlanmaktadýr. Bu durumu Scroll gibi ciddi bir siteye asla yakýþtýramýyoruz. Ayrýca bu durumun editörün kendisi tarafýndan kaynaklandýðýný düþünmekteyiz. Bütün yasal haklarýmýzýn saklý olduðunu belirtmekle beraber, ilgili þahsýn þiddetle uyarýlmasýný ve aþaðýda adresleri verilmiþ olan tüm içerik ve yazýlarýn acilen sitenizden kaldýrýlmasýný rica ediyoruz... devamý için týklayýnýz.

 

Bu mesaja cevap gelmeyince, 24 Mayýs 2011 12:38 tarihinde tekrar yeni bir mesaj attýk:

Merhaba Ýlkay bey,
Size bu gece attýðým mesajý okuyabildiniz mi acaba?
Bu konuyla ilgili bir dönüþ yapabilirseniz sevinirim...

Çalýnan yazýlar: ...
devamý için týklayýnýz
.

 

Tabi hiçbir cevap gelmiyordu. Üstüne üstlük bunlar yetmezmiþ gibi bu arada Scroll, E-Siber dün (24.05.2011) yeni yayýna koymuþ olduðu http://www.e-siber.com/web-siteleri/slayt-gosterileri-yapmak-hic-bu-kadar-kolay-olmamisti yazýsýný da olduðu gibi çalarak http://www.scroll.com.tr/38400/slayt-gosterisi-yapmanin-en-kolay-yolu/ þeklinde yayýnlamýþlar. Dalga geçer gibi!

 

Sonra biz 24 Mayýs 2011 19:43'te bir mesaj daha attýk:

Merhaba Ýlkay bey, Size ikidir mesajla ulaþmaya çalýþýyorum. Ama görüyorum ki hiç dikkate almýyorsunuz. Bugün yine ayný arkadaþ http://www.e-siber.com/web-siteleri/slayt-gosterileri-yapmak-hic-bu-kadar-kolay-olmamisti/ yazýmýzý alýp http://www.scroll.com.tr/38400/slayt-gosterisi-yapmanin-en-kolay-yolu/ þeklinde olduðu gibi aparmýþ/çalmýþ... devamý için týklayýnýz

Sonuç olarak hiçbir yanýt gelmiyordu. Çalýnan yazýlar olduðu gibi hala yayýnda.

 

Türkiye'de bu kafayla site yayýnlayýp, baþkalarýnýn içerik ve yazýlarýný çalarak özgün, baðýmsýz ve yenilikçi yayýn yaptýðýný zannedenlerle hiçbir yere varýlamaz. Hiçbir zaman kaliteli içerik üretilemez. Hep saðdan soldan haber çýrpmayla çalmakla yayýn yapýlýr. Üstelik bu çaldýklarý içeriklerin bulunduðu sayfalarda yayýnladýklarý reklamlardan elde ettikleri geliri helal lokma zannederler. Gerçi bu durum umurlarýnda deðildir zaten. Halbuki ya gidip birisinin cüzdanýný çalmýþsýnýzdýr, ya da birisinin emeðini ve eseri çalýp kendinize aitmiþ gibi yayýnlamýþsýnýzdýr. Takdiri kýymetli okuyuculara býrakýyorum.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 25.05.2011 | 9865 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.406 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar