E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bulut Biliþim ve Depolama Servislerinin Detaylý Analiz ve Karþýlaþtýrmasý

Google Drive'ýn da geliþiyle iyice kýzýþan bulut biliþim tabanlý bulut depolama piyasasýnda birbirine rakip olabilecek servis sayýsý þu an itibarýyla Amazon Cloud Drive, Apple iCloud, Box, Dropbox, Google Drive ve Microsoft SkyDrive olmak üzere 6'ya çýktý. Biz de bulut servislerini verdikleri hizmet ve saðladýklarý özelliklere göre etraflýca inceledik.

 

Bulut biliþim (cloud computing), pratik yönetim, servis saðlayýcý ve uygulamanýn bizzat kendisiyle en asgari düzeyde etkileþimle doðrudan siber uzayda ama sýnýrlarý belli ve güvenilir bir sanal havuzda, istenilen yer ve zamanda kullanýlmak üzere temel biliþim hizmetlerine eriþim saðlanmasý hizmetidir. Bulut biliþim, ortak bir noktadan aynen elektrik þebekeleri üzerinden satýlan elektrik gibi kullanýcýnýn ihtiyaç duyduðunda sahip olduðu (ya da henüz olmadýðý) bilginin, sanal bir ortamda depolanmasý ve iþlenmesinin karþýlýðý olarak kullandýðý kadar ücretlendirilmesi veya ücretsiz bir þekilde saðlanmasý yoluyla yapýldýðý yeni nesil bir biliþim hizmetidir ama kullanýlan ürün ya da bilginin bizzat kendisi deðildir.

 

Bulut biliþim ya da depolama hizmetinde en çok ve ilk olarak arzulanan kesintisiz olarak hizmetin alýnabilmesi ve de uygun fiyat/özellik þartlarýdýr. Bulut biliþim piyasasýnýn alabildiðine kýzýþtýðý ya da aslýnda kapýþmanýn ýsýnma turlarýna baþlanýldýðý bu dönemde, kullanýcýya birden çok platformdan ayný anda buluta eriþim imkaný, esnek fiyat politikasý, zengin uygulama desteði ve de kesintisiz eriþim saðlayabilecek olanlar bu yarýþta mutlaka daha çok kazançlý çýkacaktýrlar.

Sizin için piyasada kýran kýrana vuruþan ve bu mücadelede bulut biliþimin daha da geliþmesine ön ayak olan Amazon Cloud Drive, Apple iCloud, Box, Dropbox, Google Drive ve Microsoft SkyDrive gibi büyük oyuncularý bulut depolama hizmetinde saðladýklarý 16 farklý kritere göre karþýlaþtýrýp ortak bir tabloda sizin için buluþturduk:

 

 
Amazon Cloud Drive
Apple iCloud
Box
Dropbox
Google Drive
Microsoft SkyDrive
Ücretsiz alan miktarý
5 GB
5 GB
5 GB
2 GB
5 GB
7 GB
100 GB aylýk ücreti
8,33 $
8,33 $
 
19,99 $
4,99 $
4,16 $
Web eriþimi
 
 
 
 
 
 
Android
 
 
 
 
 
 
Blackberry
 
 
 
 
 
 
iOS
 
 
 
 
 
 
Windows
 
 
 
 
 
 
Linux
 
 
 
 
 
 
Mac
 
 
 
 
 
 
Windows Phone (telefon)
 
 
 
 
 
 
Ortak dosya düzenleme
 
 
 
 
 
 
API desteði
 
 
 
 
 
 
Dosya boyutu sýnýrlamasý
2 GB
Yok
Ücretsiz hesaplar için 25-100 MB, ücretliler için 2 GB
Masaüstü için yok, Web için 300 MB
10 GB
Masaüstü için 2 GB, Web için 300 MB
3. parti uygulamalar
 
 
 
 
 
Sadece Windows 8 uygulamalarý
Özel özellikler
 
iOS backup ve servisleri entegresi
Yok
Ücretsiz yükseltme fýrsatlarý
Gmail ve Google Docs entegresi
Office programlarý entegresi
Dosyalarýnýzýn sahibi kim?
Amazon da sahibi
Apple da sahibi
Sadece siz
Sadece siz
Google da sahibi
Sadece siz

 

SONUÇLAR

Amazon Cloud Drive, aslýnda bir bulut biliþim hizmeti olmaktan daha ziyade, genelde kendi servislerine odaklanmýþ ve de web dýþýndaki platformlara hizmet vermeyen kýsýtlý bir servistir. Amazon'un kitap ve müzik gibi hizmetleri için kullanýlabilecek yedek bir depo gibi düþünmek lazým. Karþýlaþtýrma tablosundaki kriterlere göre de zaten bunu çok iyi bir þekilde kanýtlýyor. Ayrýca dosyalarýnýzýn mülkiyetine kendisi de sahip çýkýyor!

 

Apple iCloud, aynen Amazon'da olduðu gibi sadece iOS ve OSX hizmetlerine senkronize olabilen ve bunlarla eþgüdüm halinde çalýþan kapalý bir bulut servisidir. Ayrýca dosyalarýnýzýn mülkiyetine kendisi de sahip çýkýyor!

 

Box, aslýnda tamamen iþ dünyasýna ve ticarete odaklý bir bulut biliþim hizmetidir. Zira diðer servislerde olmayan LDAP ve Active Directory gibi sadece iþe yönelik özellikleri vardýr. Bu yüzden nerdeyse herþeyi paralýdýr.

 

Dropbox, bu karþýlaþtýrma çalýþmasýnda ve de diðer öne çýkan diðer özellikleriyle de genelde son kullanýcýya hitap eden çok güzel bir bulut biliþim hizmetidir. Karþýlaþtýrma tablosunda en olumlu ve iyi puaný alan tek servistir. Birden çok platform arasýnda sorunsuz çalýþma ve de esnek kullanýmýnýn yaný sýra, saðladýðý tonlarca uygulama ile bulut biliþimin hakkýný gerçekten veriyor.

 

Google Drive, henüz yeni çýkmýþ ve beklentilerin aksine olarak birçok özellikten mahrum olan yeni bir bulut biliþim hizmetidir. Ama arkasýnda Google'ýn olmasý, bünyesindeki dosyalarýn baþkalarýna Gmail desteði ile yollanabilmesini saðlamasý, Google Docs'un tamamen kendisine dönüþmesi ve henüz eksik ama diðerlerine fark atabilecek YouTube entegrasyonu ile geleceði çok parlak gözüken bir bulut depolama servisidir. Kýsacasý hakkýnda tam manasýyla bir yorum yapmak için henüz çok erken. Bunun yanýnda dosyalarýnýzýn mülkiyetine kendisi de sahip çýkýyor! Detaylý bilgi için týklayýnýz.

 

Microsoft SkyDrive, masaüstünde kullanmaktan ötürü zaten çok aþina olduðunuz Word, Excel, Powerpoint gibi Office uygulamalarýndaki avantajýný bütünüyle buluta aktararak çok önemli bir avantajý elinde bulunduran bulut biliþim hizmetidir. Saðlamadýðý bazý özelliklerden ötürü eleþtirilebilse de, Windows Live kimliði ile kullanýlabilmesi ve Google Drive'dakinin aksine dosyalarýn formatýný online halinde bile deðiþtirmeden kullanabileceðiniz çok yararlý ve de en çok alaný veren bulut depolama servisidir.

 

Son kullanýcý olarak sizin üzerinize düþen son görev, kendi bulut biliþim ihtiyaçlarýnýzý iyi belirleyip, yukarýdaki karþýlaþtýrma ve analizleri de inceleyerek sadece bir buluta odaklanýp zamandan ve iþten tasarruf saðlamaktýr...

 

Adresler

Bulut biliþim ve depolama ile ilgili olarak alttaki yazýlarý da okuyabilirsiniz:


· · · · · · · ·
Yazan: | 25.04.2012 | 17864 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.262 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar