E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Dijital At Hýrsýzlýðý ve Google'ýn Buna Tepkisi

Ýçeriðimiz internette koþturan bir at gibidir. Eskiden Anadoluda çok sýk rastlanýlan at hýrsýzlýðý ise gürbüz atlarýn hýrsýzlar tarafýndan çalýnmasý olayýdýr. Dijital dünyadaki at hýrsýzlýðý da size ait bir içeriðin hiç utanmadan ve çekinmeden olduðu gibi çalýnmasýdýr. Aslýnda E-Siber olarak sýk sýk baþýmýza gelen bu olayý "dijital at hýrsýzlýðý" olarak ifade ediyoruz.

 

Yeni nesil dijital medyanýn geleceðinde belirleyici olacak en baþat faktör orijinal içerik olacaktýr. Hemen arkasýndan ise bu içeriðin orijinal sunum þekli, içeriðin yýldýzýnýn parlamasýnýn yegane sebebi olacaktýr. Ama Türkiye'de orijinal içeriðin üretilmesi maalesef henüz sürünme safhasýnda. Bu yüzden kopya içeriklerin en küçük blogdan en büyük sitelere kadar dalga dalga yayýldýðýný görebiliyorsunuz. Özellikle vurgulamak istediðimiz ise baþta E-Siber'in yazýlarý olmak üzere, belli kaynaklara ait Türkçe içeriklerin birçok sitede izinsiz bir þekilde alýnýp, yayýnlanmasýdýr.

Kopya ve yürütme içeriklerin bu kadar yayýlmasýnýn en önemli sebebi de üretme ve baþtan meydana getirme yetisinin çoðu kimsedeki okumama alýþkanlýðýndan kaynaklanmasýdýr. Okumayan insanýn bir þeyler üretmesini, yazmasýný veya çizmesini bekleyemezsiniz. Çünkü beyne doðru bir kaynak ve bilgi giriþ olmazsa, beyin de kalkýp içinde olmayan yeni kelime, cümle, ifade ve fikirleri bir potada eritip yeni cümleler ve fikirler üretemez ve doðal bir sonuç olarak da, boþ beyin ve teneke kafa hiçbir þey meydana getiremez.

Maalesef bu durum çözülecek gibi de görünmüyor. Siz her yere uyarýlar koysanýz, çalan kiþinin gözüne gözüne de soksanýz, dijital at hýrsýzý yine gelip sizin özenle ve emek vererek hazýrladýðýnýz içeriði utanmadan çalacaktýr. Çünkü üretemez, kafasý çalýþmaz, okumaz; bunun yerine sadece kopyalar, çalar, yürütür, birleþtirir veya ufak deðiþiklikler yapýp yeni bir içerikmiþ gibi sunar.

 

Peki bu dijital at hýrsýzlarý kimlerdir? En baþta sözde popüler sitelerin (özellikle sosyal medya siteleri) stajyer elemanlarý (yazar demiyoruz), iþportacý mantýðý ile çalýþan sitelerin yöneticileri ve baþ-yazarlarý (ne demekse!), kamu kurumunda çalýþýp, bir üst konuma geçmek için tez ya da proje sunmasý gerekenler, adminler, editörler, bloglar, haber siteleri, popüler dergiler ve onlarýn yazarlarý...

Nasýl çalarlar? (E-Siber baðlamýnda konuþursak)

 • Yazýnýzý olduðu gibi alýp, sanki kendileri yazmýþ gibi utanmadan baþka herhangi bir yerde yayýnlarlar.
 • Yazýlarýnýzý kýsým kýsým alýp, farklý düzenlerde bir araya getirerek yeni bir yazýymýþ gibi sunarlar.
 • Paragraflarýnýzý ya da cümlelerinizi alýp, edat, baðlaç, zarf, zamir, nesne ve fiil deðiþiklikleri yapýp yeniden yayýnlarlar. Ama cümle ve fikir aslýnda birebir aynýdýr. Kýsacasý eþanlamlý kelimeler kullanýrlar.
 • Yazýlarýnýzý olduðu gibi alýp, ufak deðiþiklikler yaptýktan sonra bir de sizin yazýnýzda gösterdiðiniz kaynaklarý da ekleyerek, sanki kendisi gidip o kaynaklardan araþtýrmýþ gibi yeni bir yazý imajýyla yayýnlarlar. Bahaneleri de, "farklý bir açýdan yaklaþýldý" gibi çok komik bir savunmadýr. Ama genelde yazýdaki cümleler size aittir, devþirilmiþ ifadeler olduðu gibi kullanýlýr.
 • Zaten yayýnda olan bir yazýyý "kamu malý" sayýp, kendisine mal ederek yayýnlarlar. (Bu bir haber olsa olmasa da, ki olsa bile senin cümlelerin deðil, ifadelerin deðil, deðil, deðil ve deðilken; basýlý bir kitabý olduðu gibi kopyalayýp, korsan olarak satandan farklý kalmayan dijital at hýrsýzlarýnýn sýkça baþvurduðu yol)

 

Yukarýdaki ve envai çeþit baþka yöntemlerle daha önceden yayýnlanmýþ ve zaten Google'ýn indeksine girmiþ bir yazýyý (E-Siber olarak bir yazýyý yayýnlar yayýnlamaz çok özel bir yöntemle Google'a anýnda yollarýz), kendilerini sosyal medya uzmaný, seo uzmaný, cart curt ya da výrt zýrt uzmaný olarak lanse eden sözde yazarlar nedense sanki toy bir at hýrsýzý gibi hala çalmaktalar. Peki bu sözde yazar arkadaþlar SEO, Google indeks sýrasý ve diðer teknik konulardan hiç mi haberdar deðiller? Daha önceden yayýnlanmýþ bir yazýyý niçin ýsrarla çalarlar? Bu sorularýn cevaplarý kýsmen olsa da, Google'ýn bu tür çalma-çýrpma durumlarýna karþý gayet resmi ve ciddi cevaplarý var:

 

 

Google Çalýntý Ýçeriði Nasýl Deðerlendiriyor?

Google web yöneticilerine sitelerinin arama sonuçlarýnda daha iyi pozisyonlar elde etmeleri ve kalitelerini yükseltmeleri için çeþitli açýklamalarý kendi referans sayfalarýnda açýkça yayýnlýyor. Bununla da kalmýyor, uyarýyor ve zararlarýna dikkat çekiyor. Bunun için Google'ýn "Web Yöneticisi Yönergeleri"ne bakabilirsiniz. Bu sayfalarda kalite yönergeleri maddesinde oldukça çarpýcý bilgiler sunuluyor:

Bu kalite yönergeleri, aldatýcý veya yönlendirici davranýþýn en yaygýn biçimlerini kapsar; ancak Google, burada listelenmeyen diðer yanýltýcý uygulamalara olumsuz yanýt verebilir. Yanýltýcý bir tekniðin, sýrf bu sayfada adý geçmediði için Google tarafýndan onaylandýðýný varsaymamalýsýnýz. Temel ilkelere uymak için çaba gösteren web yöneticileri kullanýcýlara çok daha iyi bir deneyim yaþatýr ve tüm zamanlarýný kötüye kullanabilecekleri açýklarý arayarak geçiren yöneticilerin sitelerine göre çok daha iyi sýralamalar elde eder.

 

Kalite yönergelerinin temel ilkelerinde Google 4 maddeye dikkat çekiyor:

 • Sayfalarýnýzý kullanýcýlar için hazýrlayýn, arama motorlarý için deðil.
 • Kullanýcýlarýnýzý kandýrmayýn.
 • Arama motoru sýralamalarýný iyileþtirmek için tasarlanmýþ hilelerden kaçýnýn. En önemli kurallardan biri yaptýðýnýz iþi rekabet ettiðiniz bir web sitesine veya bir Google çalýþanýna açýklarken kendinizi rahat hissedip hissetmeyeceðinizdir. "Bu benim kullanýcýlarýma yardýmcý olur mu? Arama motorlarý olmasaydý bunu yapar mýydým?" sorularýný sormak da kendi kendinizi test etmenin etkili bir yoludur.
 • Web sitenizi benzersiz, deðerli veya çekici yapan þeyleri düþünün. Web sitenizi, alanýnýzdaki diðerlerinden farklý kýlýn.

Google'ýn temel kalite yönergelerini 4 temel kritere baðladýðýný açýkça görüyoruz. Bunlar "insan için içerik üretin", "insanlarý aldatmayýn", "teknik hileleri kullanmayýn" ve en önemlisi olarak "özgün içerik ve site hazýrlayýn". Bu da demek oluyor ki, Google siteleri öncelikle bu 4 kalite yönergesine göre deðerlendirmeye baþlýyor. Sýra, kalite ve özgünlük de iþte tam olarak bunlardan baþlýyor.

 

Kalite yönergelerinin özel ilkelerinde ise 12 tekniðin asla kullanýlmamasý açýk açýk vurgulanýyor:

 

?u an yazýnýn konusu ve bizim için en önemli olan madde "toplama içerik"tir. Google toplama içerik bahsinde çok açýk ifadelerle:

Bazý Web yöneticileri, içeriðin alakasýna veya benzersizliðine bakmaksýzýn sitelerindeki sayfalarýn hacmini artýrmanýn iyi bir uzun vadeli strateji olduðunu düþünerek daha saygýn baþka sitelerden aldýklarý ("topladýklarý") içeriði kullanýrlar. Yüksek kaliteli kaynaklardan olsa bile, tamamýyla toplama olan içerik, siteniz tarafýndan saðlanan baþka yararlý hizmetler veya içerik olmadan kullanýcýlara katma deðer saðlamayabilir; ayrýca, bazý durumlarda telif hakký ihlaline de neden olabilir. Sitenizi diðer sitelerden farklý kýlan özgün içerik oluþturmak için zaman ayýrmak önemlidir. Bunu yaptýðýnýzda, ziyaretçileriniz sitenize tekrar gelmeye devam eder ve Google'da arama yapan kullanýcýlara daha yararlý sonuçlar saðlanýr.

diyor ve algoritmasýnýn toplama (çalýntý) olarak gördüklerini de devamýnda açýklýyor:

 • Herhangi bir orijinal içerik veya deðer eklemeden, diðer sitelerin içeriðini kopyalayan ve yeniden yayýnlayan siteler
 • Diðer sitelerin içeriðini kopyalayan, küçük deðiþiklikler yapan (örneðin, kelimeleri eþanlamlýlarýyla deðiþtirerek veya otomatik teknikler kullanarak) ve yeniden yayýnlayan siteler
 • Kullanýcýya benzersiz bir organizasyon türü veya fayda saðlamadan diðer sitelerin içerik özet akýþlarýný kopyalayan siteler

 

Google, doðrudan içerik kopyalayan, çaldýðý içerikte küçük deðiþiklikler yapýp (eþanlamlýlar dahil) yeniden yayýnlayan ve özet akýþlarýndan müteþekkil siteler oluþturan siteleri kör gözlere parmak sokarcasýna uyarýyor. Kýsacasý toplama (çalýntý) içerik kullanarak bir iþportacý mantýðýyla site hazýrlayanlarýn (çalanlarýn) ne Google ne de nitelikli içerik peþinde olan kullanýcýlar nezdinde itibarý var. Artýk bütün bu vurgu ve uyarýlarýn üstüne hala içerik çalanlar olacaksa, onlar için kullanýlabilecek bayaðý ve pespaye ifade bulmakta zorlanacaðýmý da ifade etmeliyim.


· · · · · · · · ·
Yazan: | 21.11.2012 | 15354 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.645 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar