Ýlk önce en çok ziyaret edilen siteleri inceleyelim. Sonrasýnda ise bu sitelerin ne iþe yaradýðýndan hareketle insanlarýn internette daha çok neye veya nelere odaklandýðýna bakalým:

 

En Çok Ziyaret Edilen Ýlk 20 Web Sitesi:

1. Google –  Bütün bir internet insanlýðýnýn dünyanýn bilgisine ulaþmak için bakmak için aklýna ilk gelen site olan bir arama motoru sitesidir. Sadece herhangi bir bilgiyi ararsýnýz.

2. Facebook – Ýnternet nüfusunun sosyal að olarak aklýna gelen ilk site. Hem de tartýþmasýz. Zira ayný anda sosyal að arkadaþlýklarýnýn yanýsýra insanlarýn internette eðlenmek için sýklýkla kullandýðý resim ve video paylaþmayý da birlikte saðlayabiliyor.

3. YouTube – Dünyanýn internet televizyonu denilse yeridir. Sadece video paylaþma ve izleme platformu olarak düþünüldüðünde akla gelen ilk site.

4. Yahoo! – Google gibi olmasa da, aslýnda arama tabanlý çalýþan ama verdiði diðer hizmetlerle birlikte çoðu yerde hala popüler olan interaktif bir portaldýr.

5. Blogger – Ýnsanlarýn kiþisel güncelerini, duygularýný, kendilerini paylaþtýklarý veyahut baþka amaçlarla yazý yazmak için kullandýklarý yegane nitelikli araç. Sahibi de Google.

6. Baidu – Çin'in en popüler ve ilk olarak bakýlan arama sitesidir. Çince aðýrlýklýdýr. Çin'in internet nüfusunun çok olmasýndan ötürü en çok ziyaret edilen siteler arasýndadýr.

7. Wikipedia – Özgür ve niteliksel bilgi paylaþýmýnýn yapýldýðý internetin en büyük online ansiklopedisidir.

8. Windows Live – Microsoft'tan hem bir arama sitesi hem de bir eðlence platformu olarak sunulan ve de çok tutulan sitelerdendir.

9. Twitter – Sosyal að ve mikro bloglama uygulamasýný ayný anda bünyesinde barýndýran ve çok basit bir arayüzü olan çok yararlý bir sosyal etkileþim ve gerçek-zamanlý bilgi yayma/paylaþma aracýdýr.

10. QQ – 640 milyon kullanýcýsýnýn olduðu Çin'in en büyük internet portalýdýr. Ayrýca bu kullanýcý sayýsý ile internetin en büyük online topluluk sitelerinden birisidir.

11. MSN – Alýþveriþ, haber, para, e-posta, arama ve chat iþlerinin bir arada olduðu ve de çok tutulan portallardan birisidir. Sahibi Microsoft.

12. Yahoo! Japan – Yahoo'nun Japon versiyonu.

13. LinkedIn – Ýþ arayan profesyonellerin bir araya geldiði, internetin en büyük profesyonel iþ dünyasý ve iþ arama aðýdýr.

14. Google India – Google'ýn Hindistan versiyonu.

15. Sina – Çin'in önemli ve büyük portallarýndan birisidir.

16. Amazon –  Dünyanýn en büyük online alýþveriþ sitesidir. Ýçerisinde yok yok!

17. Taobao – Çin'in Amazon ve eBay benzeri en büyük online alýþveriþ sitelerinden birisidir.

18. WordPress – Blog yazma araçlarýndan en popüler olanýdýr. En önemli siteler ve portallarýn neredeyse tümü WordPress altyapýsýný kullanmaktadýr.

19. Google Hong Kong – Google'ýn Hong Kong versiyonu.

20. Google Deutchsland – Google'ýn Almanya versiyonu.

 

Ýlk 20 siteden hemen sonra gelen site ise meþhur eBay'dir.

 

  • Bütün revaçta olan siteler incelendiðinde karþýmýza insanlarýn ilk önce bilginin peþinde olduðunu gösteriyor. Ýlk 20 sitenin 4'ü sadece Google'a ait. Ve ilk 20'nin yarýsý sadece arama sitelerinden oluþuyor.
  • Ýnternette yapýlan iþleri belli kategorilere göre deðerlendirdiðinizde ise bilgi, alýþveriþ ve sosyal að olarak karþýnýza 3 temel alan ortaya çýkýyor.
  • Sosyal að olarak ise listede Facebook, Twitter, QQ ve LinkedIn çýkýyor.
  • Listenin en tepesini ise Google ve Facebook dýþýnda hiçkimse iþgal edemiyor.