E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

En Dayanýklý ve Güvenilir Blog Servisi Hangisi?

2011 yýlý milyonlarca blogun havada uçuþtuðu bol içerikli bir yýl olarak geçti. Bu bloglarýn çoðu ise doðrudan blog servislerinde barýndýrýlanlardan oluþtu. Blog yayýncýlýðý için kullanýlan servislerin öncülüðü Blogger ile baþlayýp, peþinden WordPress ve Typepad gibi servislerle devam etti. Sonradan bazý servislerin (Tumblr, Posterous) çok hýzlý popüler olmalarý ilklerini geride býrakýyor gibi gösterse de, bu onlarýn harikulade sistemler olduðunu maalesef kanýtlamýyor. Bunlarýn servis kesinti süreleri ciddi problem oluþturuyor.

 

Sitelerin ayakta durmalarýný (kesintiler) gerçek-zamanlý olarak takip eden Pingdom 5 büyük blog servisini 2011 yýlýnda tam 11 ay boyunca gözledi. Hangi blog servislerinin daha kararlý ve ayakta duran bir yapýya sahip olduðunu, ulaþýlamama ve çökme durumlarýna göre analiz etti.

 

 

Kararlý ve dengeli bir altyapýsý ve de sistemi olan blog servisleri kullanýcýlarýný yolda býrakmýyor. Dünya geneline yayýlmýþ sunucularý ile bir yerdeki sunucularýn çökmesi durumunda bile diðer konumlardaki sunucular üzerinden hizmet vermeye devam edebiliyor. Bu da onlarý güvenilir ve kararlý bir yapýda kýlýyor. Fakat servis çökmeleri genelde az sayýda server (sunucu) ile hizmet veren blog servislerinde sýklýkla karþýlaþýlan bir durum oluyor. Zira güncellemeler, saldýrýlar ve çeþitli kesintiler popüler blog servislerinin güvenilirliðini ciddi manada zedeliyor.

 

Bu minvalde de Pingdom 2011 yýlý boyunca Blogger, WordPress.com, Typepad, Tumblr ve Posterous blog servislerini gözlem altýnda aldý. Hangi blog servisinin daha çok ayakta kaldýðýný yani kesintiye uðramadýðýný ve hangisinin daha kararlý ve oturmuþ (stable) bir yapýya sahip olduðunun cevabýný vermeye çalýþtý. Buna göre 1 Ocak - 30 Kasým 2011 tarihleri arasýnda tam 11 ay boyunca 5 büyük blog servisini inceledi:

 

Araþtýrmada en güvenlir olan blog servisinin hangisi olduðu sorusunun cevabý, en az kesintiye sahip olanýn tespit edilmesiyle ortaya koyulmaya çalýþýlmýþ. Zira blog sahiplerinin en fazla rahatsýz olduklarý konu, elbette ki ziyaretçilerinin bloglarýna geldiklerinde bir hata sayfasý ya da yüklenememe problemi ile karþýlaþmalarýdýr.

 

Araþtýrma neticesinde 11 ay boyunca blog servisleri sýrasýyla toplam:

  • Tumblr: 42,1 saat
  • Posterous: 12,1 saat
  • Typepad: 1,9 saat
  • WordPress.com: 1,6 saat
  • Blogger: 0,3 saat

kesinti yaþa(t)mýþ. Toplam kesinti süreli aylýk ortalamaya göre belirlendiðinde ise, aylýk ortalama kesinti süreleri:

  • Tumblr: 3 saat 50 dakika
  • Posterous: 1 saat 6 dakika
  • Typepad: 10 dakika
  • WordPress.com: 9 dakika
  • Blogger: 1.5 dakika

þeklinde gerçekleþmiþ. Grafikten de anlaþýlacaðý gibi servis sürdürülebilirliði açýsýndan Tumblr yerlerde sürünmektedir. Posterous'un halinin de pek iyi olmadýðý görülebiliyor. Eski ve yerleþik sistemler olan Blogger, WordPress ve Typepad'in ise kararlý yapýlarýný koruduklarý görülebiliyor.

 

Elbette ki kararlý bir altyapýya sahip olmak bu blog servislerinden herhangi birini seçmek için tek geçerli kriter deðil. Bunun yanýnda kullaným kolaylýðý ve ek olarak saðladýðý özellikler de önemlidir. Fakat bir blogun herhangi bir ay içinde yaklaþýk 4 saat kapalý kalmasý da gözlerden kaçýrýlmamasý gereken bir noktadýr. Pingdom'un bu araþtýrmasýna göre kararlýlýk ve güvenilirlikte bir sýralama yapýldýðýnda, blog servislerinin sýrasý:

1. Blogger
2. WordPress.com
3. Typepad
4. Posterous
5. Tumblr

þeklinde oluyor. Sonuca Tumblr ve Posterous'un bu yolda kat etmesi gereken daha çok uzun bir yol var.

 

Bu yazýdaki bazý veriler Pingdom'un özel izniyle yayýnlanmaktadýr.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 09.01.2012 | 3373 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.322 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar