E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Gmail'in E-Posta Pazarlama Sektörünü Sarsacak Gelen Kutusu Sekmeler ?zelliði

Gmail'in yakýn bir zamanda devreye soktuðu gelen kutusu sekmeleri ve kategori etiketleri, size gelen e-postalarý birincil, tanýtýmlar, sosyal, güncellemeler ve forumlar þeklinde kategorilere ayýrarak sizin için önemli olan iletilere odaklanmayý ve ayný türdeki iletilerin tümünü tek seferde okumayý saðlýyor. Ama bunlarýn yanýnda bir de pazarlama, reklam ve tanýtým gibi çoðu zaman istenmeyen mesajlarý gözünüzün önünden alarak size büyük bir kolaylýk saðlarken, bunlarý gönderenlerin iþlerine de inanýlmaz bir darbe vuruyor.

 

 

Google'ýn filtreleri tanýtým, pazarlama ve reklam postalarýný oldukça iyi algýladýðý yaptýðýmýz incelemede görüldü. Hiçbir iþlem yapmanýza gerek kalmadan Gmail mesajlarý önceden belirlediðiniz sekmelere göre anýnda tasnif edebiliyor artýk. Google'ýn filtreleri iletilerinizi otomatik olarak aþaðýdaki isteðe baðlý sekmeler halindeki kategorilere ayýrýyor:

  Gmail Inbox Primary icon   Birincil Arkadaþlarýnýzdan ve ailenizden gelen iletilerle baþka sekmelerde görünmeyen diðer tüm iletiler.
  Gmail Inbox Promotions icon   Tanýtýmlar Teklifler, reklamlar, pazarlama ve diðer tanýtým e-postalarý.
  Gmail Inbox Social icon   Sosyal Sosyal aðlardan, medya paylaþým sitelerinden, çevrimiçi çöpçatanlýk hizmetlerinden, oyun platformlarýndan ve diðer sosyal web sitelerinden gelen iletiler.
  Gmail Inbox Updates icon   Güncellemeler Onaylar, makbuzlar, faturalar ve hesap özetleri gibi bildirimler.
  Gmail Inbox Forums icon   Forumlar Çevrimiçi gruplardan, tartýþma panolarýndan ve posta gönderme listelerinden gelen iletiler.

 

Öncelikli E-postalar gibi özel bir gelen kutusu stili kullanýyorsanýz ilgili özelliði etkinleþtirene kadar sekmeleri görmezsiniz. Bunu nasýl yapýlacaðý için aþaðýdaki sýrayý takip edebilirsinizi:

  1. Gmail'i açýn.
  2. Sað üst taraftaki diþli çark simgesini (Gear icon) týklayýn ve Gelen kutusunu yapýlandýr'ý seçin.
  3. Görmek istediðiniz sekmelerin kutularýný iþaretleyin.
  4. Kaydet'i týklayýn.

Bu tür bir gelen kutusu kullanmak istemiyorsanýz gelen kutunuzun stilini deðiþtirmeye yönelik yönergeleri uygulamalýsýnýz.

 

Gelen Kutusu Sekmelerinin Yan Etkisi

Ýþte Gmail'e bu etkin özelliði kazandýran Google filtreleri daha þimdiden e-posta reklamcý ve  pazarlamacýlarýnýn þiddetli tepkisini çekecek gibi. Zira MailChimp'in Gmail'deki bu özelliðin çýkmasýnýn hemen 1 hafta sonrasýnda yaptýðý incelemelere göre, önceden pazarlama postasýnýn hiç %13'ün altýna düþmediði ayný dönemlere kýyasla mesajlarýn açýlýþ oranlarý %12,5'un altýna gerilemiþ bile:

Gelen kutusu sekmeleri özelliðinin henüz yeni olmasý ve daha yaygýnlaþmaya baþlamamasý nedeniyle e-posta pazarlama sektörüne etkisi tam olarak ölçülebilmiþ deðil. Yalnýz özelliðin milyonlarca Gmail kullanýcýsýna nüfuz etmeye baþlamasýyla birlikte reklam, tanýtým ve promosyon iletilerinden hiç hoþlanmayan ve doðal olarak görmek istemeyen önemli bir çoðunluk artýk bu mesajlarýn çoðunu filtreler sayesinde belki de hiç görmeyecek. E-posta pazarlamacýlarý da zamanla bu yüzden önemli miktarda zarar edecek. Bu da bizim için iletiþim teknolojilerindeki bir takým yeniliklerin baþka sektörleri nasýl olumsuz manada çok hýzlý bir þekilde etkileyebileceðinin önemli bir kanýtý olacak...


· · · · · ·
Yazan: | 27.07.2013 | 9707 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.215 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar