E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Gmail Niçin Yavaþlar ve Bunu ?özmenin Yollarý

2004 yýlýnda açýlan Google'ýn e-posta servisi Gmail, kurulduðu günden bu yana basit bir e-posta hizmeti olmaktan çýkýp, 425 milyondan fazla aktif kullanýcýya ulaþýp, birincil iletiþim modu haline gelerek e-posta hizmetine getirdiði yenilikçi özellikleriyle öne çýktý. Fakat bir süredir Gmail'in hem ilk açýlýþýnda hem de çalýþmasý esnasýnda performans kaybý yaþanýyor.

 

Gmail'in yaþadýðý ve yaþattýðý bu hýz veya performans kayýplarýnýn nedenleri aslýnda kendi içinden kaynaklanýyor. Yani Gmail'in bir takým fonksiyonlarý görünürde çok pratiklik saðlasa da, aslýnda inanýlmaz yavaþlýklara neden olabiliyor. Kullanýcýlar tarafýndan kullanýlan mevcut özellik ve fonksiyonlarýn büyük bir kýsmýnýn temelde daha beta seviyesinde olmasý ve tam olarak Gmail'e entegre olmamasý neticesinde inanýlmaz yavaþlýklar yaþanabiliyor. Tabii ki sorun sadece Gmail Labs'tan deðil, 3. parti servisler, filtreler, temalar ve sohbet/chat gibi özellik ya da ekstra hizmetlerden kaynaklanmaktadýr.

 

Gmail Fail

 

Gmail Labs: Ýnovatif ve Deneysel Özellikler Laboratuvarý

Gmail Labs, henüz kullanýcýlara sunulmaya tam olarak hazýr olmayan deneysel özelliklerin deneme alanýdýr. Bu özellikler her an deðiþebilir, düzgün çalýþmayabilir veya kaybolabilir. Bu yzüden ciddi performans kayýplarýna neden olabilir. Laboratuvardaki birçok özelliði birden aktif etmek birtakým sorunlara neden oluyor. Bunlardan sadece bir ya da birkaçýný deneme amaçlý kullanmak fazlasýyla iþinizi görebilir. Gmail Labs ayarlarýna posta hesabýnýzýn ayarlar bölümünden ya da https://mail.google.com/mail/?shva=1#settings/labs baðlantýsýndan ulaþabilirsiniz. Eðer Gmail hesabýnýzý laboratuvar özelliklerini pasif hale getirerek daha hýzlý bir þekilde açmak isterseniz https://mail.google.com/mail/?labs=0#inbox baðlantýsýný kullanabilirsiniz.

 

3. Parti Servisler: Baðlantýlý Siteler, Uygulamalar ve Hizmetler

Gmail hesabýnýzýn baþka site ya da web hizmetleriyle entegre çalýþmasý ve böylelikle üretkenliði artýrmak ya da baþka yararlý hizmetlerden faydalanmak için Google hesabýnýza baþka 3. parti site, uygulama ve hizmetlerinin eriþmesine izin verebiliyorsunuz.

Eðer hesabýnýza baðlý 3. parti hizmetlerinin sayýsýnda artýþ olursa, Gmail'inizin açýlýþýnda ve çalýþmasýnda gözle görünür bir yavaþlýk yaþayabilirsiniz. Bu tür 3. parti parti servislerinden kullanmadýklarýnýz varsa ve iptal etmek istiyorsanýz Google hesabýnýza yetkili eriþimi olan servislerin listelendiði ve kontrol edildiði https://accounts.google.com/b/0/IssuedAuthSubTokens?hl=tr baðlantýsýna gidip, iþinize yaramayan 3. parti servislerin eriþim iznini iptal etmeniz gerekir.

 

Filtreler: Gelen E-postalarý Filtreleyip Yönlendirmek

Filtreler özelliði gelen mesajlarý hem sýralamak hem de belli kategorilerine göre yönlendirmek için harika bir özelliktir. Fakat filtrelerin sayýsý ne kadar artarsa, Gmail'in haltallýðý da o kadar artacaktýr. Filtreleri en verimli ve uygun bir mantýða göre ayarlamak gerekir. Filtrelerinizi yönetmek için https://mail.google.com/mail/?shva=1#settings/filters baðlantýsýna gidebilirsiniz.

 

Tarayýcý ve Sürüm Kontrolü

Gmail kullanýcýlara daha iyi hizmet verebilmek için hesaplarýn ilk açýlýþýnda hem tarayýcýlarýn modelini hem de sürümlerini kontrol etmektedir. Fakat bu durum hem çok hýzlý hem de çok yavaþ baðlantýsý olanlar için ayný anda bir ýzdýraba dönüþebilir. Çünkü doðrudan hesap açýlýþýnýn önünde gerçekleþen bir iþlemdir. Buna engel olmak için Gmail hesanýbýnýzý "?nocheckbrowser" parametresi ile baypas edebilirsiniz. Bunun için Gmail'in açýlýþ baðlantýsýnýn sonuna bu parametreyi eklemeniz yeterlidir: http://mail.google.com/mail?nocheckbrowser

 

Temalar: Gmail'e Görsellik Katan Tasarýmlar

Gmail'in arayüzü görseli zengin yeni tasarýmlarla deðiþebiliyor. Fakat bu durum, aynen web sitelerinde olduðu gibi fazladan grafik yüklenmesine ve yavaþlýklara neden olabiliyor. Performans için en iyisi varsayýlan/default temayý kullanmaktýr. Temalar için https://mail.google.com/mail/?shva=1#settings/themes baðlantýsýna gidebilirsiniz.

 

Gmail Ýçi Sohbet

Bilindiði gibi Gmail'in içinden rehberinizdeki arkadaþlarla sohbet etmek inanýlmaz kolay. Fakat ayrý bir modül olarak yüklenen sohbet özelliði hesabýnýzý yavaþlatýr. Sohbeti kapatmak için https://mail.google.com/mail//#settings/chat baðlantýsýna gidebilirsiniz..

 

Maksimum Sayfa Boyutu

Gmail hesabýnýzý açtýðýnýz anda karþýnýzda kaç tane ileti dizisi gösterileceðini ayarlayabiliyorsunuz. Bu rakamý 25 ve aþaðý bir deðerde tutmanýz Gmail'inizin daha hýzlý çalýþmasýný saðlayacaktýr. Bunun için Gmail'in "Ayarlar" bölümünde "Genel" sekmesine gidip maksimum sayfa boyutunu elle ayarlayabiliyorsunuz: https://mail.google.com/mail/#settings

 

Gmail'i Tarayýcý Dýþý Formatlarda Açmak

Gmail hesabýný tarayýcýda açmak her zaman için herþeyin yüklenmesine neden olur. Ama eðer isterseniz yani sadece gelen e-postalara hýzla göz atmak için, Gmail'i mobil ya da javascript yüklenmeyen temel HTML modlarýnda açabilirsiniz. Bunun için:

Temel HTML: http://mail.google.com/mail/?ui=html
iPhone: http://mail.google.com/mail/x/gdlakb-/gp/
Mobil: http://mail.google.com/mail/?ui=mobile veya http://m.gmail.com

baðlantýlarý yoluyla açabilirsiniz.


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 08.11.2012 | 4004 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.375 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar