E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Adým Adým Ýnterneti Balkanlaþtýrýyor

Google Salý günü tüm arama sonuçlarýnýn yanýnda, web’de size ait olan, tanýdýklarýnýzýn sizinle paylaþtýklarý ve hatta tanýmadýðýnýz ama belki tanýþmayý isteyebileceðiniz insanlarýn paylaþtýklarýna da tek bir arama kutusu üzerinden ulaþabilmenizi saðlayacak "Arama Artý Sizin Dünyanýz" uygulamasýný devreye soktu. Google, Google+ ile hatýrý sayýlýr miktarda kullanýcý sayýsýný elde ettiðini düþünmüþ olmalý ki, içerikle birlikte insanlarý ve iliþkilerini de anlayabilmek için arama sonuçlarýna kiþisel sonuçlarý, aramada profilleri ve de kiþiler ve sayfalarý dahil etti. Peki "sizin dünyanýz" sloganýyla baþlatýlan bu hizmetin içinde Facebook ve Twitter var mý? Cevap 'hayýr'. Peki buna sebep olan kim? Cevap 'Google', 'Facebook' ve 'Twitter'. Peki interneti þimdiye kadar en kapsamlý bir þekilde tarayan Google'ýn sosyal aramasýna dahil etmediði, ama sahip olduklarý kullanýcý sayýsýyla toplamda 1 milyarý fazlasýyla geçen ve de sosyal aðlardaki içeriðin 'gerçek-zamanlý' olarak nabzýnýn attýðý Facebook ve Twitter'ýn bulunmadýðý bir sistem gerçekten bizim dünyamýz olabilir mi?

 

*Balkanlaþtýrmak: Türkçe "balkan" kelimesi Fransýzca masdarý ile "Balkaniser" denilen yeni bir kelime oluþturur ki, buna da "Balkanlaþtýrmak" yani büyük coðrafyalara sahip imparatorluk ya da devletleri parçalamak için bünyesindeki farklý ýrklara ait unsurlarý yeni küçük devletlere bölmek, kavimlere ayrýþtýrmak ve asla birlikte yaþayamayan topluluklarý bir arada yaþamaya zorlamaktýr. Tarihte Balkanlar coðrafyasýnda yaþanan olaylara doðrudan bir atýftýr.

 

"Search, plus Your World", yani "Arama Artý Sizin Dünyanýz" olarak þu an için sadece Ýngilizce'de baþlatýlan ve yakýn zamanda tüm dünyada kullanýlmaya baþlanacak olan bu sosyal arama özelliði, Google'ýn Twitter ve Facebook'u istediklerini tam olarak vermeyerek ve onlarýn da bunlara tepkisel cevaplar vermeleri neticesinde oyun dýþý býrakmasýyla kendi ekosistemi içinde oluþturduðu bir hizmettir. Yani Google'ýn ruhunun özünde hep var olan web'i balkanlaþtýrma politikasýna bir adým daha yaklaþtýran yegane hizmettir.

 

 

Google bu hizmetiyle 3 yeni özelliði baþlatýyor:

1. Kiþisel Sonuçlar, Size özel sonuçlarý bulmanýzý saðlayacak bu özellik ile sizin ürettiðiniz ya da özellikle sizinle paylaþýlmýþ Google+ içeriklerini arama sonuçlarý sayfasýnda görebilmeniz saðlanacak.

2. Aramada Profiller, Otomatik tamamlama ve sonuçlarda size yakýn olan ya da ilgilendiðiniz insanlarý listeleyerek, hemen takip edebilmeniz saðlanacak.

3. Kiþiler ve Sayfalar, Google+’da ilgilendiðiniz konulara iliþkin profillere, sayfalara ulaþmanýzý ve bunlarý birkaç týk ile takip edebilmenizi saðlayacak. Çünkü neredeyse her sorgunun arkasýnda insanlar mevcut.

Evet doðru "her sorgunun arkasýnda insanlar mevcut". Ama bu her sorgunun arkasýnda sadece web sayfalarýnda ve Google+'da üretilen içerikler yok ki! Tüm bu özellikler bütünleþerek 'Arama artý Sizin Dünyanýz’ý oluþturacak! Peki gerçekten bu bizim dünyamýz mý?

 

 

Artýk Facebook ve Twittter bünyesinde oluþturulan ve kendi sistemleri içinde oldukça anlamlý olan sosyal içerikler de var. Hem de insanlarýn vakitlerinin büyük bir kýsmýný geçirdikleri bu sosyal aðlar, yakýn bir gelecekte — Facebook ve Twitter'ýn kendi içine kapanýk yapýlarýndan ötürü doðan — internete paralel ve gerçek-zamanlý iþleme özelliðine sahip bir "sosyal internet" haline bile gelebilir.

Google'ýn sanki Facebook ve Twitter'a rest çekercesine sosyal aðlarý sadece kendi Google+ aðýndan ibaretmiþ gibi hareket etmesi, Twitter'ýn da dediði gibi hem kullanýcýlar hem de internet için oldukça kötü bir döneme iþaret ediyor. Arama sonuçlarýnýn bu denli kiþiselleþtirilebilmesi taramanýn çapýný da bir zaman sonra kýsýtlamaz mý? Elbetteki bu özellik tercihe baðlý olarak aktif hale gelse de, artýk adým adým ilerleyen ve çevrenizdeki kiþilerin algý ve çap dünyalarýyla birebir eþgüdüm halinde geliþen yeni bir sosyal aramadan bahsediyor olacaðýz. Hem de Facebook ve Twitter'ýn dýþlanmýþ olduðu bir sosyal arama! Arkadaþ çevrenizin geniþliði ölçüsünde bir sosyal arama! Sýnýrlý, önceden belirlenmiþ, kýsýtlý, dar...

 

Twitter'ýn kendi API'si için istediði fiyatý ona layýk görmeyen ve Facebook'la olan agresif iliþkileri neticesinde riskli adýmlar atan Google yüzünden her zaman son kullanýcý olan bizler zarar göreceðiz. Tabii ki Facebook da boþ durmayýp, Microsoft'la Bing üzerinden sosyal arama ve videolu/sesli çaðrý için de yine Microsoft'la Skype üzerinden anlaþma yoluna gidecek. Bununla birlikte Twitter'ýn da boþ durmayacaðý belki de tam manasýyla açmadýðý detaylý arama ve analitik özelliðini devreye sokacaðý kuþkusuz beklenebilir bir durum. Google'ýn bu agresif hareketi yüzünden belki de yakýn bir gelecekte Facebook ve Twitter'ýn birlikte organize ettiði yeni bir sosyal aramayý da konuþucaðýz (!) ya da Twitter'ýn Bing'e daha fazla yaklaþmasýna þahit olabileceðiz.

 

Bir de Google sanki bu hamlesiyle daha çok Twitter'ý hedef almýþ gibi görünüyor. Çünkü Twitter, kendisinin de defaatle ifade ettiði gibi artýk bir mikro blog servisi deðil, aksine gerçek-zamanlý olarak akan bir canlý haber medyasýdýr (Türkiye'de kimileri hala ýsrarla mikro blogluktan bahsediyor!). Ve son dakika haberlerin anlýk aktýðý bu mecradaki bu denli veri güncelliðini, Google'ýn dilediði gibi kullanamamasý onu epeyce bir huzursuz ediyor olmalý. Zira yeni aramalarýnda Twitter'ýn bir motto gibi kullandýðý '@' iþaretini doðrudan kullanýyor. Hem de ilgili arama sonuçlarýnda da bizzat Google+ sayfalarýna referans gösteriyor. Halbuki @profiladi kullanýmý Twitter'a ait:

 

Google'ýn tüm bu yaptýklarýna bakarak çok açýk bir þekilde söyleyebiliriz ki, WWW'nin babasý olan Tim Benners-Lee'nin kehaneti yavaþ yavaþ gerçekleþiyor. Yani internet kendi içinde adalara bölünüyor gibi. Google adasý, Facebook adasý, Facebook+Bing adasý, Twitter adasý ya da baþka kombinasyonlu adalar. Ýnternetin kendi özgünlüðü ve serbest bilgi akýþý adalarýn sahiplerine geçiyor ve kullanýcý sadece kendisine sunulan dünya ile yetinmek durumunda býrakýlýyor gibi...

 

Referanslar

 

NOT: Bu yazý yazýlýrken, Google sosyal aramaya kattýðý özelliklerden olan ve yazýnýn ortasýnda da anlattýðýmýz 3.Kiþiler ve Sayfalargeri çektiðini duyurdu. Google+'ýn direktörü bu özelliðin yeni bir deneme olduðunu ve kullanýcýlarýn kafasýný karýþtýrdýðýný ifade etti! Tabii ki bu yeni durum yazýnýn muhtevasýný ve genel sonucunu deðiþtirmiyor.


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 12.01.2012 | 7562 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.411 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar