E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Birçok Cephede Yoðun Bir Savaþta

Google, internette arzý endam etmeye baþladýðý günden baþlayarak bugüne deðin neredeyse bütün teknolojik ve dijital teknolojilere bir þekilde etkimiþ, destansý bir büyüme performansý sergileyerek internetin bir süper gücü haline gelmiþ ve kendi büyümesiyle birlikte internetin de büyümesini doðrudan olumlu etkilemiþtir. Google'ý ayakta tutan belki de at üstünen hiç inmemesi ve savaþýný sürekli sürdürerek birçok farklý cephede mücadelesine devam etmesidir. Peki Google gerçekten her cephede bu baþarýsýný sürüdürebiliyor mu?

 

Google birçok cepheye yaydýðý savaþýnda getirileri, götürüleri, kazançlarý ve zararlarý henüz paylaþmadýðý için özellikle bütçesel manada dengeyi ne þekilde götürdüðü ve hangi cepheden daha çok zarar ettiði bilinemiyor. Savaþýn çok fazla alanda yaþanýyor olmasý inanýlmaz bir insan kaynaðý tüketimini de beraberinde getiriyor. Sonuçta bunlarýn her biri ister baþarýlý olsun, ister olmasýn çok ciddi maliyetleri de hemen beraberinde getiriyor.

Google'ýn farklý alanlarda sergilediði hizmet ve servis savaþlarýnýn yanýnda bir de henüz pek dýþarýya yansýmayan ama süper ileri teknolojiler (örneðin, lansmaný daha yeni yapýlan Project Glass gibi) alanýndaki çok ciddi ve özel projelere inanýlmaz bütçeler ayýrmasý, ihtiyaç duyduðu her türlü donanýmý artýk kendisinin üretmesi ve her geçen gün artan enerji sarfiyatý, Google'ý cirosu ve kabiliyetleri itibarýyla sanki iki ucu sonsuzda olan, yani hiç belli bir yeri olmayýp, gökle yer arasýnda gezen sanal bir dev gibi gösteriyor.

 

 

Google savaþlarýnýn bir kýsmý, aslýnda bizzat kendisinin girmiþ olduðu mücadeleler olmaktan ziyade, rakiplerinin onun en iyi olduðu alanlara girmesi sonucu tutuþmuþ olduklarýdýr. Örneðin, online reklam alanýnda Google, bu iþin kralýyken þimdilerde bir yýðýn rakiple uðraþmak durumda kalabiliyor. Peki Google hangi rakiplerle hangi alanlarda mücadele veriyor:

 

Google - Apple Savaþý

 
Google
Apple
Mobil Platform
Android
iOS
Tablet Bilgisayar
Nexus 7
iPad
TV
Google TV
Apple TV
Bulut Depolama
Google Drive
iCloud
Harita
Google Maps
Apple Maps
Uygulama Platformu
Google Play
iTunes
Medya Platformu (kitap, müzik, video gibi)
Google Books ve Google Music iTunes ve iBooks.

Yaklaþýk 7 ana alanda Apple ile mücadele halinde olan Google, sosyal TV alanýnda Apple ile kapýþabilecek düzeyde iken, özellikle tablet, medya ve uygulama platformlarýnda henüz yeni sayýlabilir. Ayrýca her gün ortalama 1 milyon Android cihazýnýn aktif olduðu 400 milyonluk devasa Android platfomunun rakamlarý göz doldursa da, Google bu alanda ne kadar kazanýp ne kadar kaybettiðini hala paylaþmýþ deðil. Bulut hizmetlerinde ise Apple'dan daha ileri sevilerde.

 

Google - Microsoft Savaþý

 
Google
Microsoft
Ýþletim Sistemi
Chrome OS
 Windows OS
Ofis Uygulamalarý
Google Apps
Microsoft Office Apps
Tablet
Nexus 7 Microsoft Surface
Ticari Bulut Platformu
Google Cloud
Microsoft Azure
Mobil Platform
Android
Windows 8
Bulut Depolama
Google Drive
Microsoft SkyDrive
Arama Motoru
Google Search Microsoft Bing

Google ile Microsoft'un ilk savaþý aslýnda arama motoru alanýnda baþladý ve Bing hatýrý sayýlýr derecede bir baþarý elde ederek, geliþmesini devam ettirebilmeyi baþarabildi. Ama sonuçta Google arama motoruna kolay kolay yetiþebilmesi mümkün gözükmüyor. Ýþletim sistemi alanýnda ise Google henüz Microsoft'un yanýna bile yaklaþamazken, mobil plaftormda Microsoft Windows 8'den çok daha ileride.

Ayrýca dokümanlar alanýnda Google Docs ve Spreasheets ile baþlayýp Google Drive ile entegre hale gelen online ofis uygulamalarýnda Microsoft geleneksel ofis programlarýný online ve bulut ortamlarýna taþýmayý baþararak bu alanda da üstünlüðünü sürdürmeye niyetli olduðunu gösterdi. Zaten bazý özellikler açýsýndan da Google Drive ve Apps'in kat etmesi gereken aþamalar var. Ama Google Docs (Drive) özellikle programlanabilir yetenekler açýsýndan oldukça güçlü.

 

Google - Amazon Savaþý

 
Google
Amazon
Mobil Platform
Android
Amazon Fork
Tablet Bilgisayar
Nexus 7
Kindle Fire
Ticari Bulut Depolama
Google Cloud
Amazon Web Services
Ödeme Sistemi
Google Wallet
Amazon Payment System
Medya Platformu (kitap, müzik, video gibi)
Google Books, Google Music ve diðerleri Amazon Music, Books ve Media

Google'ýn Amazon ile olan mücadelesi diðer rakiplere nazaran daha kýsýtlý alanlarda toplanmýþ durumda. Google tablet rekabetine yeni soktuðu Nexus 7'ye Amazon Kindle Fire ile ayný satýþ rakamýný (199$) koyarak aslýnda ilk rakibinin Kindle Fire olduðunu göstermiþ oldu. Zaten ilk aþamada neredeyse onunla ayný özellik ve hizmetleri verecek gibi. Bunun yanýnda ticari bulut hizmetlerinde Amazon'un bu iþi yýllardýr yapýyor olmasýndan ötürü henüz ona yetiþip yetiþemeyeceði ise çok meçhul görünüyor.

 

Google - Facebook Savaþý

 
Google
Facebook
Sosyal Að
Google+
Facebook'un kendisi
Mesajlaþma
Google Messaging
Facebook Messaging
Resim Platformu
Google Picasa
Facebook Photos
Reklam Platformu
Google Ad Platform
Facebook Ad Platform
Arama Motoru
Google Search Facebook Social Discovery ve Bing

Google'ýn belki sosyal að hizmetinden olsa gerek en çetin rakibi Facebook'tur. Büyüklük açýsýndan Google ile kapýþabilecek seviyede olan Facebook, sosyal aðýn þu an için tek patronu ve Google'ýn bütün çýrpýnmalarýna raðmen gelmiþ geçmiþ en büyük að olarak yoluna devam ediyor.

Baþta reklam aðý olmak üzere gelecekte Facebook'tan gelebilecek olan bir sosyal arama hizmeti de olsa þu anda Facebook, Google ile rekabetten oldukça uzakta görünüyor.

Facebook, Bing ile yaptýðý iþbirliði neticesinde, Google'a aramada bir cevap verdiði düþünülse de, kapalý platformda arama yaptýðý için henüz aramada Google'dan çok gerilerde. Aslýnda bütün gözler þimdilerde Facebook'un devreye alacaðý sosyal arama motorunda odaklanmýþ durumda. Gelecekteki kapýþmalarý çok daha çetin olacak gibi.

 

Bütün bu büyük savaþlarýn yaný sýra yine belli baþlý hizmetlerde Google çok ciddi rakiplerle mücadele halinde. Google þu an:

  • Twitter ile sosyal að alanýnda Google+ ve arama motoru ile mücade ediyor ki, Google arama sonuçlarýnda Twitter güncellemelerini göstermemeye baþladý bile.
  • Online ödeme sistemlerinde Paypal ve Square ile mücadele ediyor.
  • Online videoda Hulu, Vimeo ve DailyMotion ciddi rakipleri olarak öne çýkýyor.
  • Bulut depolamada Dropbox en önemli rakibi olarak görünüyor.
  • Yerel hizmetlerde ise Local hizmetinin en büyük rakibi Yelp.

 

Referanslar


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 28.06.2012 | 9348 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.629 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar