E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Psiþizmi: Google'ýn Facebook Hakkýndaki Düþüncelerini Aramalardan ?ðrenin

Google'a anlýk "otomatik tamamlama" yani arama tavsiyesi özelliði geldiðinden beri tam istediðiniz arama sonuçlarýna ulaþmak gerçekten çok kolaylaþtý. Fakat arama kutucuðunda otomatik tamamlama ve tavsiye olarak kullanýcýya sunulanlar aslýnda bizzat arama motorunun atadýðý öneriler olmaktan ziyade, dünya geneli tüm kullanýcýlarýn girmiþ olduðu arama sorgularýnýn ortalamasý olarak karþýmýza çýkýyor. Yani bu tavsiyeleri Google'ý dünya genelinde kullanan tüm kullanýcýlarýn tercih ve alýþkanlýklarý belirliyor. Bu da arama tavsiyelerinin zamanla psiþik bir ruha sahip olma durumunu doðuruyor. Bu yazýda Google'ýn Facebook hakkýndaki olasý kanaatlerini "otomatik tamamlama" özelliðini kullanarak ortaya çýkartmaya çalýþacaðýz.

 

Kullanýcýnýn arama kutucuðuna girmiþ olduðu ifadelerin tamamýný ya da geri kalan kýsmýný tahmin etmesi üzerine çalýþan "otomatik tamamlama" özelliði aslýnda sadece Google aramalarý için geçerli deðil. Ýlk olarak Google'ýn baþlatmýþ olduðu tavsiyeye dayanan bu özellikte, herhangi bir ürün, marka, kurum, kiþi ya da nesne hakkýndaki dünya geneli ortalama kanaat pekala elde edilebiliyor.

 

?u sýralar iyice kýzýþan Google-Facebook rekabetinin Google'ýn arama motoru sonuçlarýndan nasýl yansýdýðýna baktýðýmýzda Google'ýn Facebook hakkýndaki düþünceleri ve kanaatleri pek de olumlu deðilmiþ! Yaptýðýmýz arama deneyi için Google'ýn Ýngilizce dilinde olan uluslararasý sayfasýný (https://www.google.com) kullanýyoruz:

 

Google'a girip arama çubuðuna "facebook is" yazdýðýnýz anda karþýnýza:

"facebook is down" yani "facebook çöktü", " facebook is evil" yani "facebook kötüdür/þeytanidir", "facebook is like jail" yani " facebook bir hapis gibidir" ve "facebook is stupid" yani "facebook aptaldýr/aptalcadýr" gibi kötüleyici ve hiç de iyi niyet belirtisi göstermeyen tavsiyeler çýkmaktadýr.

 

Arama çubuðuna "facebook used to be" yazdýðýnýz anda karþýnýza:

"facebook used to be for college students" yani "facebook üniversite/kolej öðrencileri içindi", "facebook used to be called" yani "facebook'a ... denirdi", facebook used to be fun" yani "facebook eðlenceliydi" ve "facebook used to be good" yani "facebook iyiydi" gibi biraz alaya alýcý öneriler çýkmaktadýr.

 

Arama çubuðuna "facebook should be" yazdýðýnýz anda karþýnýza:

"facebook should be banned" yani "facebook yasaklanmalý", "facebook should be shut down" yani "facebook kapatýlmalý", "facebook should be called" yani "facebook ... çaðrýlmalý" ve "facebook should be banned in schools" yani "facebook okullarda yasaklanmalý" gibi belirgin hoþnutsuzluk ifade eden tavsiyeler çýkmaktadýr.

 

Arama çubuðuna "facebook may be" yazdýðýnýz anda karþýnýza:

"facebook may be changing brains" yani "facebook beyinleri deðiþtiriyor olabilir", facebook may be growing too fast" yani "facebook çok hýzlý büyüyor olabilir" ve facebook may be killing you" yani "facebook sizi öldürüyor olabilir" gibi oldukça ilginç ve çarpýcý tavsiyeler geliyor.

 

Ayný deneyi Google Türkiye arama sayfasý için tam olarak yapamasanýz da, Türk kullanýcýlarýn çok ilginç ihtiyaç, beklenti ve tercihlerine þahit olabiliyorsunuz. Örneðin arama çubuðuna "facebook bir" yazdýðýnýz anda karþýnýza çýkan arama tavisyelerinin hepsinin Türk kullanýcýlarýn Facebook'taki iliþki durumunu nasýl "birlikte yaþýyor" yapýlýr üzerine olan aramalarla dolu olduðuna þahit oluyorsunuz. Demekki hatýrý sayýlýr sayýda Türk erkek ve kadýn kullanýcý aslýnda evli olarak yaþamak yerine birlikte yaþamayý tercih ediyor!

 

Google'ýn "otomatik arama" özelliði bizzat Google'ýn duygu ve düþüncelerini resmetmeyebilir! Lakin onun ruhuna dair çok önemli ipuçlarýný bize gösterebilir!..

 

"Otomatik tamamlama" özelliðiyle ilgili olarak dikkatinizi hak eden diðer yazýlar:


· · · · · · · · ·
Yazan: | 02.02.2012 | 4429 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.404 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar