E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Harici Site Yorum Sistemlerinin Arama Motoru Sonuçlarýna Katkýsý Meselesi

Site sahiplerinin web sayfalarýndaki en ufak verileri bile en baþta Google olmak üzere belli baþlý arama motorlarýna indeksletmek istemeleri asla bitmek tükenmek bilmeyen bir arzudur. Buna engel olacak þeylerden de olabildiðince kaçýnmak isterler. Son birkaç yýldýr gündemde olan Disqus, IntenseDebate, Livefyre ve Facebook Comments sistemleri de site yöneticilerinin çok ilgisini çekmesine raðmen arama motorlarý tarafýndan yorumlarýnýn taranmayacaðý þüphelerini sürekli üzerlerinde taþýmaktadýrlar. Peki durum gerçekten böyle mi? Aslýnda pek de öyle deðil, ama bu tamamen siteden siteye göre deðiþkenlik arz eden ilginç bir durumdur.

 

En popüler olan  4 harici site yorum sisteminden Facebook Comments, sadece Facebook üyelerinin yorum yapmasýna izin verirken, diðerleri hem anonim, hem Twitter, Facebook, OpenID ve Google hesaplarý hem de kendi üzerlerinden yorum yapýlmasýna olanak saðlamaktadýr. Yani Facebook Comments görünürde Google tarafýndan indekslenebiliyor avantajýna sahip olsa da (ki diðerleri de öyle), pratikte hiç de iyi bir kullanýcý deneyimine sahip deðil. Konumuz ise arama motorlarýnýn hangisini ne þekilde tarayýp taramadýðý ve bunlarýn SEO ve Pagerank gibi metriklere olan katkýsýdýr.

Katký konusu ise Google tarafýndan en son 1 yýl önce AJAX/JS kullanan dinamik yorum sistemlerinin bundan böyle tarayacaðýný Webspam ekibindeki ve her web site yöneticisinin sevgilisi (!) konumundaki Matt Cutts'ýn aðzýndan dile getirilmiþti:

 

 

Aslýnda Google'ýn bunu yapmasýndaki en büyük hedef, kapalý bir sistem olan ya da artýk kapanan Facebook içeriklerini indekslemekten ibaretti. Ve bunu da baþararak web sayfalarýnýn içine yerleþtirilen Facebook yorum kutularýnýn içindeki içerikleri algýlamaya ve bunun doðal bir sonucu olarak da arama sonuçlarýnda göstermeye baþladý. Ama ana sonucun yanýnda bir de yan sonuçlar ortaya çýktý ki, bu da Facebook Comments'in yanýnda Disqus, IntenseDebate ve Livefyre sistemlerinin de içeriklerinin taranabilir hale gelmesiydi.

 

 

Fakat her ne hikmetse canla baþla sitelerine Disquss ve Facebook Comments gibi yorum sistemleri yerleþtirmeye baþlayan site yöneticileri büyük bir hüsranla karþýlaþtý. Çünkü ortada ne taranan ne de gelip giden bir SEO katkýsý söz konusuydu. Ve öyle de oldu Google sadece TechCrunch ve Wired gibi internetin en popüler sitelerinin yorumlarýný arama sonuçlarýnda gösterdi.

Gösterdi, çünkü Google aslýnda AJAX/JS ile yapýlmýþ dinamik yorum sistemlerinin hepsini taramaktadýr. Ama hangi sitenin yorumlarýný arama sonuçlarýnda göstereceði tamamen Google'ýn kendi takdirindedir. Bugün SEO ve Pagerank dediðimiz metrik ve deðerler de aslýnda siteden siteye farklýlýk gösteren hesaplamalardan ibarettir. Yani yorumlar her site için geçerli bir SEO ve Pagerank parametresi deðildir ve olmayacaktýr da. Çünkü Google'ýn kalite yönergeleri ve politikalarý her þeyi gayet iyi açýklýyor. Tabii bunun yanýnda bir de popülerlik de var.

 

Türkiye gibi sitelerinin büyük bir kýsmý dijital at hýrsýzlýðý ürünü olan ve sitelere býrakýlan yorumlarýnýn kalitesi arama motoru sonuçlarýnýn kalitesine doðrudan tesir edip bozacaðýndan Türkçe site sahiplerinin sitelerindeki yorumlarýn indekslenmesini beklemeleri uzun vadede boþ bir hayalden öte gitmeyecektir! Ama nihai noktada bunun SEO'ya katký yapmayacaðýný söyleyemeyiz. Çünkü SEO katkýsý ile arama sonuçlarýnda gösterilmek farklý þeyler. Bu yüzden SEO ve Pagerank deðerlerine yansýyan yorumlarýn katkýsý her site için söz konusu olmasa da, kalite yönergelerine uyan ve her daim iyileþtirme peþinde koþan siteler için yadsýnamaz bir gerçektir.

 

Teknik Yöntemlerle Yorumlarý Site Ýçeriði Gibi Gösterme

Google sadece Disqus ve Facebook Comments sistemlerine ait yorumlarý her türlü web sayfasýndan (CMS olsun ya da olmasýn) tarayarak indeksleyebilir. Diðer harici yorum sistemlerinden olan IntenseDebate ve Livefyre'nin ise sadece birer WordPress eklentisi olarak web sayfalarýna eklenmeleri halinde Google tarafýndan taranma þanslarý bulunmaktadýr.

Bunun dýþýnda Disqus'un JavaScript içindeki yorumlarýný (WordPress eklentisinin haricinde olarak) sitenin lokal bir verisiymiþ gibi gösterme özelliði olan veri senkronizasyonunu kullanarak Disqus yorumlarýný tamamen sitenin bir parçasý haline getirebiliyorsunuz.

Eðer siteniz WordPress sistemine baðlý olarak çalýþýyorsa, harici yorum sistemlerini birer eklenti olarak kullanmanýz halinde ileride gerekli kalite koþullarýný ve diðer þartlarý saðlamanýz halinde bunu birer SEO ve Pagerank katkýsý olarak kazanmanýz daha da kolaylaþacaktýr.

 

Harici site yorum sistemleri:

Harici site yorum sistemleri WordPress eklentileri:

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak Web Sayfalarýnýn Zamanla Trafik Kaybetmesi veya Kazanmasýnýn Temel Dinamikleri baþlýklý yazýyý da okuyabilirsiniz.


· · · · · · ·
Yazan: | 03.01.2013 | 11314 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.221 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar