E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

HTML Programlama

1990'lara kadar, internette herhangi bir bilgiye ulaþmak teknik olarak çok zordu. Taki þimdi çok ünlü, gerçekte bir fizikçi olan Tim Berners Lee'nin  "hypertext" isimli internette yazýlar-arasý bir tanýmlama getirmesine kadar. HTML(Hyper Text Markup Language) hiper yazý iþaretleme dili diye kabaca tanýmlarsak internet sitelerindeki her türkü bilginin düzenlenmesi, biçimlendirilmesi ve önetilmesi için geliþtirilmiþ bir programlama ve betik dilidir. HTML dosyalarýnýn aktarýmý için HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) kullanýlýr.

Web Sayfasý Nedir?

1993lerde, dünyadaki 100 bilgisayarý HTML sayfalarýný barýndýrmak için donatmýþlardý. Sonra bu birbirlerine baðlý farklý bilgisayarlardan oluþan kümeye/sisteme World Wide Web (WWW) yani dünya çapýnda að dendi, ve insanlarýn bu sayfalarý görüntüleyebilmeleri için birkaç tane web tarayýcý programý geliþtirdiler. Web popülerliði ile beraber birkaç programcý yazýlarla beraber resimlerinde kolayca görüntülenebileceði tarayýcýlar geliþtirdiler. Bunlardan biri de Marc Andressen adlý bir programcýydý; o daha sonralarý dünyanýn en iyi web tarayýcýsý olarak ünlenen Netscape Navigator ile çok ünlü ve zengin oldu.

Bugün, HTML sayfalarý internet arayüzünün standarlarýdýr. Bunlar artýk kolayca çok çeþitli hareketli animasyonlarý, sesleri, videolarý, interaktif online programlarý ve güzel görünümlü yazýlarý gösterebilmektedir. Artýl milyarlarca sayfa bunlarý barýndýran web serverlardan an be an kullanýlmak üzere taracýlarýmýz tarafýndan alýnýp gösterilmektedir.

Web günümüz dünyasýnda o kadar çok yayýldý ki TV yayýnlarýndan, að üzerinden telefon görüþmelerine oradan bankacýlýk ve e-devlet iþlemlerine kadar en temel ihtiyaçlarýmýz da en temel yeri iþgal edegeldi. Bu yönüyle de kitlesel ve kütlesel olarak da çok büyük bir reklam-tanýtým ve pazarlama aðýna dönüþtü.

Artýk internet bilgisayar dünyasýnda en temel birimlere baðlantolara girdi. HTML sayfalarý sadece istedðimiz sitelerden bilgi, belge ve veri saðlamanýn ötesinde iletiþimin neredeyse odaðýna oturdu.

HTML dosyalarý sunucu bilgisayarýn sabit diskinde .html ya da .htm uzantýsý ile saklanýr. Yazdýðýmýz html dosyalarý düz yazý dosyalarýndan baþka bir þey deðildir. Yani yazdýðýmýz html dosyalarýný bir C ya da Pascal programýnda olduðu gibi bir derleyici ile derlememize gerek yoktur. Bir siteye girdiðimiz zaman bize görüntülenen ilk sayfa index.html, index.htm, index.asp, index.php ya da default.htm dosyalarýndan birisidir. index.* dosyalarý UNIX ve türevi sunucu sistemler, default.htm dosyasýda WinNT ya da türevi sistemler için giriþ sayfasý olur. Yukarýda saydýklarýmýn dýþýnda uzantýsý deðiþik birçok biçemdeki sayfalar da sunucu sistemin ayarlarý deðiþtirilerek giriþ sayfasý yapýlabilir.


· · · ·
Yazan: | 10.12.2007 | 6086 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.146.11.8 | Yüklenme: 0.384 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar