E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnsanlarýn Web Tüketimi Davranýþlarý ?zerine Kapsamlý Bir Araþtýrma

web-dunyasiMicrosoft bazý araþtýrma þirketleriyle birlikte dünya genelinde online harcanan zamanýn doðasýný daha doðru anlayabilmek, müþterilerin web davranýþlarý üzerine daha iyi bir bakýþ açýsý kazanmak, reklamcý ve markalarýn da bu görüþleri kavramalarýný saðlamak için Brezilya, Kanada, ?in, Fransa, Hindistan, Japonya, Meksika, Rusya, Ýspanya, Ýngiltere ve ABD olmak üzere toplam 11 ülkede, yaþlarý 16-54 arasýnda deðiþen 7,000 katýlýmcý üzerinde çok kapsamlý bir araþtýrma gerçekleþtirdi.


Araþtýrmaya göre dünya genelinde internet kullanýcýlarýnýn %79'u sörf yapmaya baþlamadan önce yapacaklarý aktiviteleri planmaktadýr. Böylelikle daha çok odaklanmaya ve zaman kaybýný önlemeye çalýþmaktadýrlar. Ayný durum Asya geneli içinde benzer þekilde seyretmektedir. Ýnternetteki aktivitelerini en çok planlayan ülke olarak %89'luk oranla Japonya baþý çekerken, bunu %76 ile ?in ve %72 ile Hindistan takip etmektedir.


Yine araþtýrmadan çýkan çok ilginç bir bulguya göre insanlar internette seyahata baþlarken ilk olarak sosyal aðlar, bloglar ve e-posta servisleri gibi kendilerine özel ve kiþisel olan alanlardan sörfe baþlayarak sonrasýnda ise herkese açýk olan forumlara, haber-eðlence kaynaklarýna ve arama motorlarýna uðrayýp tekrardan kendilerine özel alanlara dönmektedir. Tabi bu süreçte anlýk mesajlaþma uygulamalarý ve iTunes/Media Player gibi uygulamalarý da sürekli açýk oluyor. Aslýnda bu süreç özelde bir internet rutinini de beraberinde doðruyor:


internet-rutini


Araþtýrmada internete baðlanmak için kullanýlan cihazlarýn internette hangi maksatlarla kullanýldýðýna dair ilginç veriler var. ?rneðin akýllý telefon kullanýmýnýn %34'ü internette bilgi aramak ve içerik paylaþmak için kullanýlýrken, dizüstü bilgisayarlarýn %33'ü online alýþveriþ ve eðlence için kullanýlýyor.


"Living with the Internet" adlý çalýþma tüketicilerin internet davranýþlarý ve buna baðlý olarak reklam verenlerin nasýl davranmasý gerektiði konusunda ilgi çekici bilgiler sunuyor. ?rneðin marka görünülürlüðünün kullanýcý deneyimlerine nasýl yakýnlaþtýrýlabileceði üzerine kapsamlý ve zekice online medya yaklaþýmlarý veriliyor.


Ýnternet'in Bir Eðlence Merkezi Olarak Kullanýlmasý Yükseliþte

16-24 yaþ arasý internet kullanýcýlarý internetteki günlük aktivitelerinin çok önemli bir kýsmýný video izlemek/indirmek, TV programlarýna bakmak, müzik dinlemek/indirmek ve de online oyuna ayýrmaktadýr. Bu yaþ aralýðýndaki kiþiler interneti bir eðlence alaný olarak deðerlendirmektedir.


Kullanýcý ile Etkileþimin Güçlendirilmesi - Ruhlarla Modlarýn Eþleþtirilmesi

internet-kullanici-tipleri


?alýþmaya göre interneti kullanýmýnda kullanýcýlar birkaç farklý motivasyon tipi etrafýnda genellenebiliyor. Tabi bu da ajanslar ve markalar için hangi kullanýcý tipine göre ne tür bir strateji belirlemeleri konusunda çok önemli avantajlar saðlayabiliyor. ?rneðin açýk zihinli insanlar internette bilgi arama ve iletiþim yapmaya ve iyi ruh haline sahip olanlar da müzik dinlemeye daha yatkýnken, ciddi bir ruh halini takýnanlar online alýþveriþ gibi bir takým iþlemlere odaklanýyorlar. Ayrýca sýkýcý tipler daha çok internette sörfe ve video izlemeye meyilliler.


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 05.06.2011 | 7392 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.288 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar