E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin Büyük Oyuncularý Ýçin Bir Kullanýcýnýn Deðeri Nedir

Bir web sitesinin ya da hizmetinin deðeri neyle ölçülür? Ziyaretçi sayýsý ile mi, yoksa bu ziyaretçilerin kalýcý ve sadýk birer kullanýcýya dönüþüp oradan da doðrudan veya dolaylý gelir getiren bir hale gelmesi mi? Ýnternet þirketleri yatýrým alýrken ya da piyasa ölçeðinde bir deðer kazanýrken birçok faktör ele alýnýr. Bu minvalde her bir kullanýcýnýn ne kadar ettiði ya da deðeri meselesi ortaya çýkýyor. Bu ise internet sitesine ve verdiði hizmete göre çeþitlilik arz edebiliyor.  Ama bir þirketin kullanýcý baþýna kazandýðý gelir, yatýrýmcýlarýn karar vermesindeki en önemli etken oluyor.

 

Bir giriþim sermayesi olan Spark Capital'in kullanýcý baþýna yýllýk 2 dolarý startup þirketleri için önemli bir eþik olarak görmesini baz alarak  internetin belli baþlý büyük oyuncularýnýn 'aktif kullanýcý' baþýna elde ettiði gelir tablosu aþaðýdaki gibi oluyor:

 

Tabloya göre:

  • Google'ýn arama için aylýk en çok kullanýcýyý çeken site olmasý, onun servisleri ve reklam gösterimlerinde kullanýcý baþýna elde ettiði gelirde de önde olduðu manasýna gelmiyor.
  • Groupon'un kullanýcýlarý 2010'da toplamda en çok gelir getiren müþteriler haline geldi.
  • Zynga ise en aktif kullanýcýlarda Google ve Groupon'dan çok çok sonra ancak gelebiliyor.
  • Bu tablonun en acýklýsý olan Twitter ise hýzla artan kullanýcý sayýsýna raðmen, aktif olan kullanýcýda yerlerde sürünüyor. Tüm Twitter kullanýcýlarýnýn sadece 21 milyonu 32 ve daha çok kiþiyi takip ediyor. Twitter'a göre ise 30'dan fazla kullanýcýyý takip etmek 'aktif bir kullanýcý' olma adýna yeterli oluyor.

 

Groupon'un diðer site ve servislerden en önemli farklý, onun kullanýcýlarýnýn siteyi sadece birþeyler satýn almak için ziyaret etmesidir. Bu da Goupon'ýn daha çok gelir elde etmesini saðlýyor.

Tabiki kullanýcý baþýna en çok geliri elde etme meselesi bir þirketi deðerlendirirken baþucu kriterlerden biri deðildir. Zira Google, sahip olduðu kullanýcý ve ziyaretçi sayýsý itibarýyla dünyanýn en karlý ve deðerli internet þirketidir.

Ayný durum Facebook için de geçerlidir. Zira hali hazýrda 750 milyon kullanýcýyý görmüþ durumdadýr.

 

Yatýrýmcýlarýn þirketlerin piyasa deðerine de bakarak bir karar vereceði muhakkaktýr. Zira 11 yýl önce yaþanan dot-com faciasýndan sonra içlerinden bazýlarý biraz daha temkinlidir. Üsteki tablodaki þirketlerin deðerleri sanki biraz da kullanýcý ve ziyaretçi sayýlarý ile orantýlý gibidir:

 

Tabloya göre:

  • Zynga ve Groupon'un deðerleri bir sonraki halka arz sonrasý için daha yüksek deðerlere ulaþacaðý konusunda umut vaad ediyor.
  • Google'ýn deðeri biraz da yýllara dayandýðý ve dünya çapýnda en çok kullanýcýya sahip olduðundan dolayý olabilir.
  • Facebook'un ise Google'ý neredeyse yarýlamýþ olmasý, yakýn gelecekte bazý dengelerin özellikle deðiþebileceðinin iþareti olabilir. Google'ýn özellikle Google+ projesi ataðý ile liderliðini koruyacaðý biraz daha mümkün gibi.

· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 14.07.2011 | 2805 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.472 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar