E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin Kalbinde Yaþanan API Savaþlarýndaki Son Durum: API'ler Ýnterneti Dönüþtürüyor

Uygulama programlama arayüzü olarak bilinen API'ler günümüz interneti ve 2.-3. parti uygulamalarýnýn can simidi olmaktan da öteye geçip çoktan web uygulamalarýnýn damarlarýnda akan kan haline geldi. Çoðunlukla ücretsiz olan API'lerin indekslendiði ProgrammableWeb'e göre internette hali hazýrdaki API'lerin sayýsý 5000'i geçmiþ durumda. Web, API'lere göre yeniden dizayn ediliyor. En çok ve etkili API'yi yayýnlayanlarýn sanal alemi yeniden dizayn etmede söz haklarý da daha fazla oluyor.

 

Yeni nesil web artýk sadece web sayfalarýnýn ya da uygulamalarýnýn birbirlerini karþýlýklý olarak linkledikleri bir yer olmaktan çoktan çýkýp, dikine, yatay ve hatta 3. boyuttan birbirleri içine geçmiþ çarklarýn diþlileri misali mevcudiyetlerini birbirlerine baðladýklarý bir yer haline geldi geliyor.

Son kullanýcýnýn göremediði ve Web'in alt katmanlarýnda yaþanan çok sýký bir API savaþý var. Baþta büyük abi olan Google'ýn stratejisinin tam kalbinde yer alan API'ler dolaylý yoldan Facebook ve Twitter'ýn da büyümesini etkiliyor. Çünkü yeni nesil internetin doðasýnýn gereði olan iç içe geçmiþlik haddinden fazla bir zorulu birlikteliði doðuruyor. Bilgilerin bir noktadan diðerine çok hýzlý bir þekilde aktarýlmasýný da saðlayan API'lerle web daha zengin ve de kullanýcý deneyimi açýsýndan daha aktif hale gelecek.

"Internet of Things" denen, fiziki dünyaya ait ve IPv6 sayesinde bir IP adresine kavuþarak internete baðlý birer nesne haline gelecek olan her türlü sensörvari aracýn da bu önümüzdeki önemde çoðalarak internete girmesiyle beraber API savaþlarýnda dengeler bambaþka bir þekilde deðiþebilir.

 

SON 5 YILLIK API DEÐÝ?ÝMÝ

 

ProgrammableWeb'in 2005'de baþladýðý API indeksleme iþinde görüntü öyle bir hal aldý ki, interneti kendi araç ve sistemleriyle daha fazla kontrol etmek isteyen þirket ve siteler yayýnladýklarý API'lerle çok ciddi bir rekabete girmiþ gözüküyor. Hali hazýrda son 5 yýlda API'lerin ulaþmýþ olduðu rakam 5000'i geçmiþ durumda. "Internet of Things" ile birlikte bu rakamlarýn daha da coþabileceði öngürülüyor.

 

API SAVA?LARINDAKÝ SON TABLO

?irket/Site API'leri En Popüler API'si
Twitter 3 + 101 Twitter API
Google 96 Google Maps API
Yahoo 51 Flickr API
XIgnite 43 XIgnite Realtime Stock Quotes API
Microsoft 33 Microsoft Bing Maps
AOL 30 MapQuest API
Amazon 23 Amazon Product Advertising API
Orange 19 Orange Location
eBay 18 eBay API
Ericsson 16 Ericsson Web Maps
New York Times 14 New York Times Article Search
Yandex 10 Yandex Search API
AT&T 9 US Yellow Pages API
Salesforce.com 8 Salesforce.com CRM API
USA Today 8 USA Today News API
Facebook 8 Facebook API
Rackspace 6 RackSpace Cloud Servers API
Telenor 6 Telenor Payment
InfoChimps 5 InfoChimps Twitter
Deutsche Telekom 5 Deutsche Telekom Send SMS API
SingTel 5 SingTel Messaging API
T-Mobile 5 Developer Garden API
Telefonica 5 BlueVia Location API
Pearson 3 Longman Dictionary API
Vodafone 3 Vodafone Geolocation
Verizon 2 Verizon NavBuilder LocationKit

 

Google internetin büyük bir oyuncusu olduðu gibi API savaþlarýnda da güçlü tarafý temsil ediyor. Google Haritalar ile baþlattýðý API ataðýna yüze yakýn API ile devam ederken, Google+ aðý ile birlikte daha çok API'yle yola devam edecek gibi gözüküyor. Ayrýca arama motoru temelindeki ve web için yardýmcý araçlarýný saðladýðý API'leri þu an için birçok sitenin ve web geliþticinin neredeyse temel dayanaðý durumunda.

 

Twitter'ýn sergilediði bütün bir büyüme trendi ise neredeyse kendi Twitter API'sine dayanýyor. 2. ve 3. parti uygulamalarda Twitter API'sinin kullanýlmasý birçok platformda ona baðýmlý sistem ve uygulamalarýn doðmasýna neden oluyor. Twitter'ýn arama API'siyle birlikte daha çok baþka uygulama ve sistemlerin düþünmesindeki cömertlik sayesinde Klout ve Topsy gibi çok güçlü servis ve API'ler de doðabiliyor. Yani sadece Twitter sayesinde doðan çok kaliteli servisler olabiliyor. Bu yolla þu an için Twitter'ýn etrafýnda þekillenen 101 tane ayrý API'den oluþan bir API ekosistemi bile mevcut.

 

Facebook, platformunu çýkardýðý 2007 yýlýnda henüz görece küçük bir yapýda iken çok temel bir API'si vardý. 2010'da ise büyük bir API hareketi baþlatarak Graph API'yi yayýnladý. Ve sadece Graph API üzerinden yüzmilyonlarca üyesine dayanan inanýlmaz bir ekosistem oluþturarak harici siteleri kendisine baðladý. Oluþan bu yeni platform ile daha bir çok siteyi kendi etrafýna toplayacak gibi. API'lerle webe gitmeye çalýþan servilerdekinin aksine, Facebook'ta tam tersi olarak web Facebook'a doðru hýzla akýyor. Sahip olduðu 850 milyona yakýn kitle onu belki daha da ürkünç bir yapýya dönüþtürebilir.

 

2011 yýlý hem hükümetlerin, devletlerin hem de banka ve kredi kartý þirketlerinin API sistemine geçmelerine sahne oldu. Bunula birlikte özellikle Amazon ve misali bulut biliþim sistemlerinin de API sistemi üzerinden faaliyet yürütmeleri API savaþlarýný çok daha karýþýk bir hale getirdi ve getirmeye de devam ediyor.

 

API PROTOKOLLERÝ

API'lere eriþim methotu olarak en çok REST tercih edilirken, en yakýn rakibi SOAP, REST'in 3'te 1'ine bile ulaþamýyor. REST'in bu kadar çok tercih edilmesindeki en büyük etken takibi de HTTP üzerinden çalýþabiliyor olmasý ve web tarayýcýlarýnýn nimetlerinden faydalanýyor olmasýdýr. SOAP ise daha çok kurumsal iþlemlerde tercih ediliyor.

 

Yakýn gelecek bizlere Google, Facebook ve Twitter'ýn interneti API'lerle doldurup kendi hinterlandlarýný geniþletme çabalarýný, Amazon, eBay ve Best Buy API'lerden ciddi paralar kazanýlabileceðini ve ticari API'lerin de para transferlerinde daha çok kullanýlacaðýný þimdiden çok bariz bir þekilde gösteriyor.

 

API'lerle ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.02.2012 | 10103 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.567 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar