E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Korsan Yorumcularla Tüketiciler ve Kitleler Ýstenilen ?ekilde Yönlendirilebiliyor

Kanada Victoria Üniversitesi ve Çin Peking Üniversitesi araþtýrmacýlarý internette yeni ortaya çýkmýþ ve markalara, içerik üreticilerine ve kuruluþlara çok fazla yan tesiri olabilecek olan ücret karþýlýðý gizli çalýþan korsan internet yazarlarý hakkýnda Çin'deki örnekleri üzerinden hareketle çok ilginç bir araþtýrmaya imza attý. "Internet Water Army" yani bir çeþit internet sel ordusu olarak da çevrilebilecek olan bu kiþi ve organizasyonlar, herhangi bir kiþi, kurum, ürün ya da marka hakkýnda sitelerin forumlarýna, Facebook sayfalarýna, makalelerin yorum bölümlerine daha doðrusu dýþarýdan yazý ve yorum giriþi yapýlabilecek her yere sahte profillerle kendilerini kiralayan kiþilerin maksadýna uygun olarak yalan, yanlýþ, kapa propaganda, iftira, kötüleyen, küçümseyen ya da tam tersine öven, pohpohlayacý ve abartan yorumlar yazarak diðer sýradan kullanýcýlarý ilgili hedef hakkýnda olumlu ya da olumsuz manipülasyona ve yanlýþ yönlendirmelere maruz býrakmaktadýr.

 

Ýnternetin bu korsan yazar ve yorumcularý, kendilerini kiralayanlarýn hedefleri doðrultusunda her türlü yazýyý veya yorumu istenilen yerlere yazmaktadýr. Çin'de son dönemlerde ciddi ciddi bir meslek haline gelen bu gizli korsan internet yazarlýðý, rakip firmalarýn birbirleri aleyhinde bir halka iliþkiler çalýþmasý olarak, yeni çýkmýþ bir ürün hakkýnda kullanýcýlarýn algýsýný yönlendirmek veya sahte Facebook sayfa takipçileri kazandýrmak gibi envai amaçlar için kullanýlmaktadýr.

Çok sayýda korsan yazarla yapýlacak yoðun bir çalýþmayla internet forumlarý, Facebook sayfalarý ve web sayfalarýnýn yorum alanlarý çok þiddetli bir yorum ve yazý seline maruz býrakýlarak piyasaya çýkmýþ yeni bir ürün ya da marka hakkýnda tüketicinin kanaati yönlendirilebileceði gibi rakip markalar da türlü entrikalarla pazar dýþýna itilebilmektedir.

 

 

Yazýmýzýn konusu olan bu araþtýrma içinse araþtýrmacýlar özel bir yazýlým ve de çeþitli algoritmalarla Çin'de çok faal olarak çalýþan bu ücretli ama gizli yazarlarýn foyasýný, onlarýn organizasyonel yapýsýný ortaya koymaya çalýþmýþ.

Bu ücretli ama korsan yazar organizasyonlarý daha önceden veya sürekli yeni olarak elde ettikleri yüzlerce fason site üyeliklerini kullanarak belirli makale, video, Facebook sayfasý ve hatta soru-cevap siteleri üzerinde oturumlar açýp kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedirler. Bunu yaparken de kendilerine verilen yazý formatýný kullanmakta, hatta birçok farklý yere birbirine çok benzeyen yazý ve yorumlarý girmektedirler.

Araþtýrma esnasýnda Çin'de çok revaçta olan Sina.com ve Sohu.com'un verileri kullanýlmýþtýr. Bu sitelerdeki özellikle bazý þirket ve kurumlar hakkýnda yazýlmýþ olan yorum ve yazýlar dikkatle incelenmiþ olup, Sina için 500'ün üzerinde kullanýcýnýn 20,000 adet yorumu ve Sohu için de 200 kullanýcýnýn 1000 tane yorumu gözlem altýna alýnmýþ. Bu yorumlarda þüpheli ve dikkat çekenlerin diðer ortalama kullanýcýlarýn yazdýklarýyla olan farký ortaya konulmuþ.

 

Araþtýrma neticesinde bu korsan yazar ve yorumcularýn herhangi bir yorum alanýnda daha önceden girilmiþ olan yorumlara karþýlýk olarak cevap yazmak yerine daha ziyade bol bol yeni yorumlar girdikleri gözlenmiþ. Bu korsan yazarlarýn her 2,5 dakikalýk süre zarfýnda diðer normal kullanýcýlara nazaran %50 daha fazla yorum ve yazý girdikleri tespit edilmiþ. Ayrýca bu korsan yorumcular kendilerine verilen görevleri yerine getirir getirmez ilgili hedef sayfayý çok hýzlý bir þekilde terk edip ve genellikle iþleri bittikten sonra o kullanýcý profilini tekrar kullanmadýklarý da dikkatlerden kaçmamýþ.

Korsan yazarlarýn belli bir görev ve amaç için çalýþtýklarýndan ötürü genellikle yazý yazarken ve yorum yaparken hýzlý davrandýklarý, kopyala-yapýþtýr yöntemini sýk kullandýklarý ve bu iþ için kendilerine ait pratik yollar geliþtirdikleri de gözlemlenmiþ.

 

Araþtýrma alanýnda ilk ve tek olmasýna raðmen ve de sadece iki site örneklemesi yaptýðý için sonuçlar belki biraz eksik olabilir. Ama ortaya çýkan genel sonuç itibarýyla bu yöntemin þu an için sadece iþ, pazarlama ve lansman bazýnda kullanýlmadýðý da görülüyor.

Zira geçen Mart ayýnda Pentagon'un sosyal medyayý manipüle edebilecek sahte kullanýcý profilleri üretmeye dönük bazý önemli çalýþmalarýnýn olduðu ortaya çýkmýþtý. Ýnternetteki kitleleri Amerikan propagandasýna maruz býrakmak ve de sosyal medyada kitleleri yönledirmek maksadýyla yapýlan bu çalýþma aslýnda bize bu korsan ve sahte yazarlýk meselesinin gelecek dönemlerde çok daha ciddi boyutlara ulaþacaðýna dair belirgin iþaretler sunmaktadýr.

 

"Battling the Internet Water Army: Detection of Hidden Paid Posters"

 

Türkiye'de ise bu iþe benzer olarak -ama sosyal aðlarda daha çok görülen- bazý ajanslarýn Facebook uygulama ve sayfasýný hazýrladýklarý firmalar için çok daha fazla beðeni ve takipçi çekmek için bu þekilde korsan yazar ve kullanýcý tuttuklarý bugün için artýk gayet iyi bilinen bir gerçek. Bunun yanýnda yine sitelerin yorum bölümlerine girerek tüketici yanýltmaya dönük yapýlan çalýþmalar da biliniyor.

 

Kaynaklar


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 24.11.2011 | 3185 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.421 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar