E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Public DNS Servislerinin Hýzýný %40 Artýrýn

Northwestern Üniversitesi araþtýrmacýlarý OpenDNS, DynDNS ve Google DNS gibi herkese açýk ve mevcut internet saðlayýcýsý yerine baþka bir sunucu üzerinden internete çýkmayý saðlayan public DNS hizmetlerinin aslýnda kullanýcýlarýn sörf deneyimlerini oldukça yavaþlattýðýný ortaya çýkaran bir çalýþma yaptýlar. Yaklaþýk 100 ülkeden 10.000'den fazla host üzerinde yapýlan geniþ çaplý çalýþmada web performansýnýn yavaþlamasýnýn en önemli nedeninin herkese açýk DNS servislerine doðru yükselen bir ilgiden kaynaklandýðý keþfedildi.

 

Dünya genelinde oldukça revaç bulan ücretsiz DNS servisleri aslýnda daha çok mevcut internet baðlantýsýndaki sýnýrlamalar, filtrelemeler ve engellemeleri aþmak için tercih ediliyor. Bu tarz servislerin sayýsýnýn çok fazla olmamasý ve sitelerin de artýk daha çok içerik daðýtým aðlarý (CDN) üzerinden hizmet vermesinden ötürü web hýzý performasýnda önemli ölçüde yavaþlamalar yaþanabiliyor. Ýþte araþtýrmacýlar da public DNS servislerinde yaþanan bu yavaþlýklardan ötürü web performansýný %40 oranýnda hýzlandýran namehelp isimli bir program geliþtirdi.

 

Ýçerik Daðýtým Aðlarý (Content Delivery Networks (CDN))
Büyük ve popüler olan web siteleri dünya genelindeki ziyaretçilerine daha iyi ve hýzlý hizmet verebilmek için içeriklerinin kopyalarýný belirli periyotlarla dünya üzerindeki belli bölgelere yayýlmýþ sunuculara daðýtmaktadýr. Böylelikle örneðin orijinali Amerika'daki sunucularda bulunan bir sitenin içeriklerine, Türkiye'deki bir kullanýcý Bulgaristan'daki bir sunucudan daha hýzlý bir þekilde ulaþabiliyor. Araþtýrmacýlar dünyanýn en popüler 1000 sitenin hali hazýrda %70'inin CDN servislerini kullandýðýný söylüyor.

 

Ýnternet için hayati bir önemi olan DNS, domain adreslerini otomatik bir þekilde IP adreslerine çevirerek bildiðimiz internet gezintisini bize yaþatan en temel sistemdir. Ýnternet servis saðlayýcýlarýnýn arka planda kullanýcýlara göstermeden yaptýðý DNS iþlemini, kullanýcýlar public DNS servislerine yönelerek kendileri yapabilmekteler. Böylelikle internet çýkýþlarýný hizmetini aldýklarý DNS servisi üzerinden yaparlar. Ýþte tam bu noktada public DNS servisleri ile CDN servislerinin arka planda gerçekleþen gizli etkileþimi sonucunda DNS servisinin CDN'ye doðru en uygun, kýsa ve optimum yönlendirmeyi saðlayamamasýndan ötürü ciddi performans kayýplarý yaþanmaktadýr. Namehelp programý tam da bu ihtiyaca binaen ortaya çýkmýþ, DNS'yi içeriðe giderken en kýsa ve uygun CDN sunucusuna yönlendirmeyi saðlayan oldukça yararlý bir uygulamadýr.

 

Ýnternet kullanýcýlarýna en yakýn sunucudan en hýzlý bir þekilde içerik getirmeyi saðlayan namehelp programý, DNS'den kaynaklý gecikmeleri, diðer iyileþtirme yöntemlerine nazaran inanýlmaz bir biçimde hýzlandýrmaktadýr:

 

Namehelp ayný þekilde HTTP performansýnda da ciddi kazançlar saðlýyor:

 

Public DNS hizmeti kullanmaktan vazgeçemeyenlerin ayný anda web performanslarýndan da kaybetmemek için namehelp programýný mutlaka ama mutlaka kullanmalarý gerekmektedir.

 

Namehelp'i indirin:


· · · · · · · · ·
Yazan: | 28.10.2012 | 3330 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.538 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar