E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Daðýtýk Mimaride ?alýþan Web Tarayýcýsý

SyncNet, sitelerin herhangi bir sunucudan baðýmsýz olarak sadece onu ziyaret eden kullanýcýlar üzerinden görüntülenmesini saðlayan bir daðýtýk web tarayýcýsýdýr. SyncNet, web sitelerini kullanýcýlarýn bilgisayarlarýna indirerek kullanýcýlarýn ziyaret edilen siteleri birbirleri üzerinden görüntülemesini saðlýyor.

17.08.2014 | Devamı »

Ýlçeleri Kapsayan ?zgür Haberleþme Aðý Kurun

Commotion, herkesin elindeki bilgisayar, laptop, router, cep telefonu ve diðer kablosuz cihazlarla kendi özgür paylaþýmlý aðýný veya internet altyapýsýný kurabileceði bir açýk-kaynak haberleþme aracýdýr. Commotion'la her tip cihazdan oluþan ve merkezi bir yönetimi olmayan baðýmsýz aðlar oluþturabiliyor.

20.01.2014 | Devamı »

WordPress Siteleri için Resmi Google Eklentisi

Google Publisher Plugin, Google'ýn yayýncýlar için olan servislerinin WordPress'e daha kolay entegre olabilmesi ve resmi bir eklenti olmasý adýna geliþtirmiþ olduðu ve de þu an beta sürümünde olan bir WordPress eklentisidir. Bu resmi eklentide þu an AdSense ve Web Yöneticisi Araçlarý bulunuyor.

16.01.2014 | Devamı »

2013'te En ?ok Okunan Teknoloji Yazýlarý

Ýnternette karþýlaþtýðýnýz yazýlarý ve web sayfalarýný incelemeye vaktiniz olmadýðýnda sonradan okumak üzere tüm web tarayýcýlarýndan ve mobil cihazlardan tek týkla kaydedebileceðiniz eski adýyla 'Read it Later' yeni adýyla Pocket uygulamasý 2013 yýlý boyunca kaydedilen 450 milyon öðeden en çok beðenilen ve paylaþýlanlarý 16 kategoride yayýnladý.

20.12.2013 | Devamı »

Dünya 2013 Yýlýnda Google ile Neleri Aradý

Google her yýlýn sonunda Zeitgeist (Zamanýn Ruhu) kapsamýnda o yýl boyunca dünyanýn ilgisini en çok çeken kiþiler, olaylar, mekanlar ve anlarla ilgili kýsa bir özet sunuyor. Bu yýlki Zeitgeist 72 ülkede trend kiþiler, en çok aranan olaylar ve trend aramalar gibi çeþitli kategorilerde 1 trilyondan fazla arama analiz edilerek hazýrlanan bir listeden oluþuyor.

17.12.2013 | Devamı »

Ýnternet Arkeolojisi ile Kayýp Web Sayfalarýný Yeniden Ortaya ?ýkarmak

Kitaplar dünyanýn geçmiþten günümüze, ilk yazýlý kayýttan bugüne deðin kayýtlý-yazýlý hafýzasýdýr diyebiliriz. Onlarda aradýðýnýz þeyin yeri ve sayfalarý bellidir. Ama ayný durum internet için ise arþivleme sistemlerine raðmen pek mümkün görünmüyor. Ýnternetin belli bir bölümü sanki bir kara deliðe girmiþçesine bir süre sonra kayýplara karýþýyor.

14.10.2013 | Devamı »

Google'ýn HTML5 Web ve Reklam Tasarým Aracý

Google Web Designer, bütünleþik bir görsel ve kod arayüzü kullanarak HTML5 reklamlarý ve diðer web içeriklerini tasarlayýp oluþturmanýzý saðlayan, HTML5 ile yapýlmýþ geliþmiþ bir web uygulamasýdýr. Google Web Designer ile çizim araçlarý, metin ve 3D nesneler kullanarak içerik oluþturabilir ve nesneleri bir zaman çizelgesinde canlandýrabilirsiniz.

06.10.2013 | Devamı »

Gmail'in E-Posta Pazarlama Sektörünü Sarsacak Gelen Kutusu Sekmeler ?zelliði

Gmail'in yakýn bir zamanda devreye soktuðu gelen kutusu sekmeleri ve kategori etiketleri, size gelen e-postalarý birincil, tanýtýmlar, sosyal, güncellemeler ve forumlar þeklinde kategorilere ayýrarak sizin için önemli olan iletilere odaklanmayý ve ayný türdeki iletilerin tümünü tek seferde okumayý saðlýyor. Ama bunlarýn yanýnda bir de pazarlama, reklam ve tanýtým gibi çoðu zaman istenmeyen mesajlarý gözünüzün önünden alarak size büyük bir kolaylýk saðlarken, bunlarý gönderenlerin iþlerine de inanýlmaz bir darbe vuruyor.

27.07.2013 | Devamı »

Instagram ?ehirlerinden Dünyadaki Kültürel Desenleri Keþfetmek

Phototrails, Instagram'daki milyonlarca fotoðrafý dünya genelindeki kültürel kalýplarý keþfetmek ve bunlarýn özgünlüðü yansýtýp yansýtmadýðýný ortaya çýkarmak amacýyla bir grup araþtýrmacýnýn dünyadaki 13 farklý þehrinden 2,353,017 Instragram fotoðrafýný özel bir þekilde görselleþtirdikleri projedir.

21.07.2013 | Devamı »

Küçük Sitelerin Büyüklere Kýyasla Yüksek Etki Gücü Olduðu ve Fazla Trafik ?rettiði Belirlendi

Aralarýnda Türkçe internet sitelerin de bulunduðu 1000 popüler site üzerinde yapýlan bir araþtýrmaya göre, küçük web sitelerinin daha büyük web sitelerine nazaran trafik üretmede ve etki gücü söz konusu olduðunda, týklama sayýsý ve günlük kullanýcý akýþý açýsýndan orantýsýz bir yüksek etkiye sahip olduðu ortaya çýktý.

24.06.2013 | Devamı »
« İlk ‹ Önceki 1 2 3 ... 45 Sonraki › Son »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.246 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar