E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Sonuçlarýnda Alt Sýralardaki Siteler Daha Yüksek Reklam Týklama Oranlarýna Sahip Oluyor

Google arama sonuçlarýnda ilk sýralarda yer almak trafik getiriyor, fakat reklamlara da ayný oranda týk saðlýyor mu? Chitika'nýn en son yaptýðý bir araþtýrmaya göre arama motoru sonuçlarýnda çok alt sýralarda yer alan sitelerdeki reklamlar daha çok týklama oranýna (click-through rate - CTR) sahip oluyor. Buna göre arama sonuçlarýnda 10. sýrada yer alan bir site ilk sýradaki siteye nazaran iki kat daha fazla reklam týklamasý alýyor.

02.09.2011 | Devamı »

JPEG Resimleri Kalitesinden ?dün Vermeden Online Sýkýþtýrýn

JPEGmini, resimlerin algýsal kalitesini herhangi bir þekilde etkilemeden oldukça iyi bir þekilde sýkýþtýran ve kapladýðý alandan inanýlmaz boyutlarda tasarruf saðlayan ve de patent bekleyen bir resim sýkýþtýrma teknolojisidir. JPEG formatýný destekleyen web tarayýcý ve uygulamalarýnda sorunsuz çalýþan ve ücretsiz olan bu uygulamayý kendi web alanýnýzda dilediðiniz gibi kullanabilirsiniz.

31.08.2011 | Devamı »

Ýþteyken Web'de Sörf Yapmak ?alýþanlarýn Performansýný Olumlu Yönde Artýrýyor

Ýþteyken internette boþ boþ gezmekten ötürü kendinizi suçlu hissetmeyin. Zira son yapýlan bir araþtýrmaya göre bu durum performansýnýzý artýrýyor. Singapur Ulusal Üniversitesinin yaptýðý araþtýrmaya göre yorgun çalýþanlarýn performasýný artýrmada ve kendilerini toparlamada serbest çaðrý yapma, yazý yazma veya e-posta gönderme iþlemlerine nazaran internette sörf yapmanýn daha etkili ve dinlendirici olduðu görüldü.

26.08.2011 | Devamı »

Dünyanýn En ?ok Ziyaret Edilen Ýlk 20 Web Sitesi ve Bunlarýn Ortak Noktalarý

Dünyanýn neredeyse her daim en çok ziyaret edilen ve en popüler olan sitelerini hiç merak ettiniz mi? Dünyanýn diyoruz, çünkü tüm internet kullanýcýlarýnýn genel olarak en çok ziyaret ettiði siteler, aslýnda insanlarýn internete hangi maksatlarla giriþ yaptýðýný, daha çok ne için kullandýklarýný ve hangi konularla daha çok ilgilendikleri hakkýnda oldukça ilginç veriler sunuyor. Ýþte dünyanýn en çok tutulan, ziyaret edilen ilk 20 sitesi ve bunlarýn ne için kullanýldýðýnýn nedenleri.

23.08.2011 | Devamı »

Web Sayfalarýndaki Resimlerin Klasik Yollarla Kopyalanmasýný Engelleyin

Eðer web sayfalarýna koyduðunuz resimlerin izinsiz bir þekilde indirilip çoðaltýlmasýný istemiyorsanýz, internete hiçbir zaman resim yüklememeniz gerekmektedir! Evet durum böyle. Fakat bu durum sadece ileri düzey kullanýcýlar için geçerlidir. Sýradan ve kendi halinde olan kullanýcýlarýn web sayfalarýndaki resimleri izinsiz olarak kaydetmesini engellemenin ise çok kolay bir yolu var.

17.08.2011 | Devamı »

Google Arama Sonuçlarýnýn Organik Týklama Oranlarý (CTR)

Slingshot SEO tarafýndan Google arama sonuçlarýndaki ilk 10 pozisyonun týklanma oranlarý yayýnlandý. Buna göre daha önceden Optify tarafýndan yayýnlanan Google CTR raporunda arama sonuçlarýnda ilk sonucun týklanma oraný %36,4 iken, burada bu oran %18,2 olarak çýkýyor. Rapor için 6 ay boyunca 324 anahtar kelime incelenirken tam 170,000 ziyaretçinin týklamalarý gözlendi. Araþtýrma için kullanýlan 324 arama sorgusu 10,000 adet nitelikli anahtar kelime içinden özenle seçildi.

12.08.2011 | Devamı »

Ýnternet Evreni Nereye Doðru Gidiyor

Web sitelerinin arka planýnda ne var? Ýnternette siteden siteye atlarken ne gibi iþlemler oluyor? Sürekli artan dijital veri miktarý nereye doðru gidiyor? Ýnternet ve web sitelerinin iþleyiþi hakkýnda bu ve benzeri sorulardan hareketle SixRevisions tarafýndan bir araya getirilmiþ ve birer pratik malumat olarak bilinmesi gereken çok önemli bilgilerin hepsini bir arada bulabileceðiniz ilginç bir yazý.

11.08.2011 | Devamı »

Ýnsanlar Web Tarayýcýsýnýn Adres ?ubuðuna Ne Yazar

Ýnternet kullanýcýlarýnýn Firefox web tarayýcýsýnýn adres satýrýna ziyaret edecekleri web adreslerini yanlýþ yazmalarý sonucu otomatik olarak devreye girip yanlýþ adresi doðru bir þekilde düzelten URL Fixer eklentisinin yayýnlanmasýnýn üzerinden bir yýl geçti ve anonim olarak toplanan veriler neticesinde kullanýcýlarýn en çok hangi siteleri ziyaret ettikleri ve hangilerinin adreslerini daha çok yanlýþ yazdýðý gibi ortaya oldukça ilginç istatistikler çýktý.

08.08.2011 | Devamı »

Google Chrome'da Web Sayfalarýný Otomatik ?nyükleme Yaparak Daha Hýzlý Açtýrýn

Chrome tarayýcýsý için geliþtirilmiþ olan 'Google Instant Pages'i duymayan kalmamýþtýr. Google Instant Pages, Chrome kullanarak Google'da arama yapan kullanýcýnýn karþýsýna sonuçlarý nano-saniyeler içerisinde çýkarýyor. Bunu da çýkan sonuçlarý daha ziyaretçi ona týklamadan arka planda önyüklemesini yaparak gerçekleþtiriyor. Ýþte bunu Google'da arama dýþýnda herhangi bir sitenin arþivinde Chrome kullanarak gezerken kullanabileceðiniz çok kolay bir yol var.

04.08.2011 | Devamı »

Adobe'den Flash Benzeri HTML5 Web Animasyonlarý Yapma Aracý

Adobe Edge, web tasarýmcý ve programcýlarýna hareketli, animasyonlu ve efektli web içeriklerini Flash yerine yeni nesil web teknolojileri olan HTML5, JavaScript ve CSS3 ile yapabilmelerini saðlayan oldukça inovatif bir tasarým aracýdýr. Adobe'nin bu araçla Flash'ýn papucunu tam olarak dama atmak yerine, onunla birlikte kullanarak web araçlarý piyasasýnda zirve oyuncu olma pozisyonunu korumayý amaçladýðý görülebiliyor.

02.08.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.236 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar