E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Size Ait Olmayan Baþka Sitelerin Sayfalarý Google Arama Sonuçlarýndan Nasýl Kaldýrýlýr

Aslýnda böyle bir olayýn yapýldýðýna geçenlerde Google+ servisinin dünya geneli lansmanýnýn yapýlmasýnýn hemen ardýndan Türkiye'de bunun duyurusunu ilk yapan site olmamýz hasebiyle farkýna vardýk. Yalnýz ortada bir gariplik vardý. Tanýtýmý yapan ilk biz olmamýza raðmen, her ne olduysa oldu ve tanýtým yazýmýz Google tarafýndan tarandýðý ve de sonuçlarda çýktýðý halde arama sonuçlarýndan çýkarýldý. Ve sonuçlarda bu hileyi yaptýðýný düþündüðümüz sahtekar site ilk sýraya çýktý. Hem de ayný haberi bizden saatler sonra yayýnlamýþ olmasýna raðmen. Peki herhangi bir site, kendi rakibi baþka bir sitenin sayfalarýný Google'dan nasýl kaldýrabilir? Çok kolay! Google Webmasters Tool'daki URL Removal aracýnýn bir açýðýndan faydalanarak...

20.07.2011 | Devamı »

Ýnternetin Büyük Oyuncularý Ýçin Bir Kullanýcýnýn Deðeri Nedir

Bir web sitesinin ya da hizmetinin deðeri neyle ölçülür? Ziyaretçi sayýsý ile mi, yoksa bu ziyaretçilerin kalýcý ve sadýk birer kullanýcýya dönüþüp oradan da doðrudan veya dolaylý gelir getiren bir hale gelmesi mi? Ýnternet þirketleri yatýrým alýrken ya da piyasa ölçeðinde bir deðer kazanýrken birçok faktör ele alýnýr. Bu minvalde her bir kullanýcýnýn ne kadar ettiði ya da deðeri meselesi ortaya çýkýyor. Bu ise internet sitesine ve verdiði hizmete göre çeþitlilik arz edebiliyor.  Ama bir þirketin kullanýcý baþýna kazandýðý gelir, yatýrýmcýlarýn karar vermesindeki en önemli etken oluyor.

14.07.2011 | Devamı »

Google'daki Bütün Verilerinizi Tek Týkla Ýndirin

Google Takeout, Google'ýn yeni bir sosyal að projesi olan Google+ çerçevesinde devreye aldýðý ama baðýmsýz bir servis olarak da çalýþabilen ve Google Buzz mesajlarýný, haberleþtiðiniz kiþileri, sosyal çevrenizi (social circle), Picasa resimlerinizi ve de profilinizdeki bütün verileri tek tuþla dýþarý aktarmanýzý yani bilgisayarýnýza indirmenizi saðlayan çok yararlý bir araçtýr.

29.06.2011 | Devamı »

Flash (SWF) Dosyalarýný Online HTML5 Formatýna Dönüþtürün

Google Swiffy, hazýr Flash (SWF) dosyalarýný online olarak HTML5 formatýna dönüþtüren oldukça pratik ve yararlý bir Google Labs aracýdýr. Özellikle mobil cihazlarda Flash'ýn henüz tam manasýyla desteklenmemesine bir çözüm olarak geliþtirilmiþ araç Adobe'nin ayný iþi yapmak için daha önceden çýkarmýþ olduðu Wallaby aracýdan daha pratik.

29.06.2011 | Devamı »

Google'ýn En ?ok Kullanýlan Servislerini Tek Bir Sayfadan Sorgulayýn

"What do you love?" yani 'ne seviyorsun?", Google'ýn tek bir sayfadan aramasýný yaptýðýnýz ilgili sorgunun Maps (haritalar), YouTube, SketchUp, blog arama, Calendar (takvim), patent arama, Picasa (resimler), Books (kitaplar), Chrome (web tarayýcýsý), Translate (çeviri), resim arama, Earth, Voice (VoIP), mobil, Trends (trendler), Gmail, News (haberler), Groups, Moderator, ürün arama ve Alerts (alarm) olmak üzere tam 21 farklý servisindeki sonuçlarýný tek bir yerde bloklar haline gösteren ve ilgili servislere kýsayollarý arama sorgusuna göre otomatik olarak hazýrlayan oldukça ilginç ve pratik bir mashup tarzý sitesidir.

28.06.2011 | Devamı »

Google Resim Aramada Biri Gizli ve Biri de Açýk Olmak ?zere 2 Yeni ?zellik

Google geçenlerde doðrudan web tarayýcýsý üzerinden benzerini bulmak istediðiniz resimleri ister resmi  yükleyerek isterseniz de resmin url adresini girerek hem tersine resim arama hem de bir resim ile baþka resimleri arama özelliðini duyurmuþtu. Fakat bunun öncesinde oldukça ilginç baþka bir özelliði de birkaç ay önce çaktýrmadan devreye sokmuþ.

27.06.2011 | Devamı »

Ýnternet ve Ýfade ?zgürlüðü Bildirgesi

birlesmis-milletlerBirleþmiþ Milletler geçen haftalarda yayýnladýðý bir raporda, internet eriþimini "bir insan hakký" olarak tanýmlamýþ ve siyasetçilerin bunu saðlamakla yükümlü olduklarýný belirtmiþti. Birleþmiþ Milletler bu sefer de suçun önlenmesi ve çocuklar baþta olmak üzere insanlarýn temel haklarýnýn korunmasýna yönelik sýnýrlamalarý makul bulmakla birlikte, hükümetlerin internet konusunda uluslararasý kanunlara uygun sýnýrlamalar getirmesini, bu konuda dengeli olmasýný, fikir ve ifade özgürlüðünü engellememesi gerektiði konusunda bir bildirge yayýnladý.

21.06.2011 | Devamı »

Son 13 Yýla Damgasýný Vuran Google'ýn Genel Durum Raporu

seytani-google-21998 yýlýnda Sergei Brin ve Larry Page tarafýndan kurulan Google'ýn web sitesi 1999'da açýlmýþtýr. Ýlk halka arzý 2004 yýlýnda gerçekleþmiþ ve 2010 yýlý geliri 29,3 milyar dolara ulaþmýþtýr. Küresel arama motoru pazarýnda % 83'lük gelire baðlý pazar payý ile açýk ara pazar lideridir Ve ayný zamanda bulut biliþim, reklamcýlýk teknolojileri ve video paylaþým gibi farklý alanlarda çok sayýda þirketi bünyesine katarak ilerlemektedir. Son 13 yýllýk zamanda Google'ýn nasýl bir evrim geçirdiði, stratejisi, alýmlarý, gelir durumu ve hizmetleri hakkýnda çok kapsamlý bir rapor hazýrladýk.

20.06.2011 | Devamı »

3 Farklý Araþtýrma Firmasýndan Google, Bing, Yahoo, Ask ve AOL'un Karþýlaþtýrmalý Pazar Paylarý

web-aramaCompete, comScore ve Hitwise adlý anket ve araþtýrma firmalarý Google, Bing, Yahoo, Ask ve AOL arama motorlarýnýn Mayýs ayý baz alýnarak pazar paylarýný ayrý ayrý yayýnladý. Raporlara göre son aylarda Google'ýn pazar payýndan azar azar koparan Bing, pay kapmak yerine birazcýk geriye bile düþmüþ. Karþýlaþtýrmalý olarak sunduðumuz farklý firmalara ait arama pazar paylarý sonuçlarý gerçekten ilgi çekici.

19.06.2011 | Devamı »

CSS Kodlarýnda Yapýlan Hatalarý Online Bulun

css-lintCSS Lint, CSS kodlarýný online olarak kontrol ederek yapýlan hatalarý ve eksiklikleri ilgili yeri doðrudan gösterek ve açýklama ile yapan oldukça yararlý ve pratik bir araçtýr. CSS'de yapýlan kodlama hatalarýný online tespit etmek için birebir.

16.06.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.566 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar