E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web'de Kültürel Olarak Tanýmlý Ýzole Ýnternetler

Ýnternete eriþim engelinin ya da sansürün internetin izole topluluklar þeklinde balkanlaþtýrýlmasý olarak algýlanmasýna karþýn, bazý araþtýrmacýlar Çin'deki büyük güvenlik duvarý (firewall) örneði ile küresel kültürel tüketim literatürden hareketle, online kullanýcý davranýþýnýn aslýnda kültürel faktörler tarafýndan yapýlandýrýldýðý iddiasýndalar.

26.05.2013 | Devamı »

Sitelere Google Drive için Kaydetme Düðmesi

Google, web siteleri için sadece birkaç satýrlýk kod ile ziyaretçilerin site içeriklerini doðrudan Google Drive'a kaydetmelerini saðlayan bir düðme yayýnladý. "Save to Drive" adlý bu düðme ile site ziyaretçileri sayfalardaki resimleri, belgeleri ve içerikleri anýnda Google Drive'a gönderebiliyor.

11.05.2013 | Devamı »

Medeniyetler ?atýþmasýna Uluslararasý E-Posta Trafiðinden Bakmak

Samuel Huntington, "Medeniyetler Çatýþmasý" konulu tezinde 90'lý yýllardan itibaren uluslararasý ittifaklarýn kurulmasýnda veya ihtilaflarda politik nedenler ya da ekonomik ideolojilerden daha ziyade medeniyetlerin ve ulus devletlerin belirleyici olacaðý ve dolayýsýyla da çatýþmalarýn farklý medeniyetler ve etnik unsurlar arasýnda gerçekleþeceðini iddia ediyordu. Ýnternetin de kýtalar ve kültürler arasýnda daha önceden hiç olmadýðý kadar köprüler tesis edeceði öngörülüyordu. Ýþte bu minvalde bir grup araþtýrmacý da 10 milyon Yahoo! e-postasýný analiz ederek e-postalarýn belirli ekonomik ve kültürel benzerlikteki ülkeler arasýnda çok daha sýk bir akýþ eðiliminde olduðunun sonucuna vardý.

01.05.2013 | Devamı »

Google, Projeler ve Servislerinin Yaþamasýna Ne Kadar Süre Müsaade Ediyor

Google, dönem dönem oraðýný eline alarak tarlasýnda biçme iþlerine giriþiyor. En son canýna kýydýðý servisi ise yaklaþýk 8 yýldýr hizmet veren ve 1 Temmuz 2013 itibarýyla faaliyeti durdurulacak olan Reader oldu. Ve Google'ýn þimdiye kadar aldýðý hiçbir kapatma kararý Reader kadar tepki toplamadý. Google bu zamana kadar 39 proje ve servisine 'bahar temizliði' adý altýnda bir þekilde son verdi. Peki Google'ýn bu kadar servisini hiç çekinmeden kapatmasýnýn ardýndaki dinamikler nelerdir?

23.03.2013 | Devamı »

Online Bilgilerin Güvenilirliðini Belirlemede Karþýlaþýlan Vikipedi Paradoksu

Wedge ParadoksuBilinçli kullanýcýlarýn çoðu Vikipedi'de karþýlaþtýðý ya da oradan geldiði bir þekilde belli olan bilgilere daha az güveniyor. Fakat ayný bilgi Vikipedi'den deðil de, baþka bir kaynaktan geliyormuþ gibi sunulduðunda ise bilgiye olan güven daha da artýyor. Bir Vikideki makalesindeki ciddi olgusal hatalarýn güven vermede ya çok az tesiri oluyor ya da hiçbir etkisi olmuyor. Bu bulgular da bir 'Vikipedi paradoksu' oluyor. Paradoks ise soldaki görsel gibi bir ikilemden ibaret!

02.03.2013 | Devamı »

WordPress Sitenizden Dýþarýya Doðru Sizden Habersiz Oluþan Að Trafiðini Tespit Edin

Snitch, WordPress sitelerindeki harici eklenti ve scriptlerin sitenizden dýþarý doðru ne tür verileri dýþarý çýkardýðýný, yani sizden habersiz baþka yerlere doðru að trafiði oluþturup oluþturmadýklarýný tespit edebilen çok yararlý bir WordPress eklentisidir. Eklenti ayrýca WordPress'e bulaþan kötücül kodlarý tespit etmek için de birebir.

13.02.2013 | Devamı »

Google Drive'ý Web Hosting Olarak Kullanýn

Google Drive bundan böyle HTML, CSS, JavaScript ve resimlerden oluþan statik siteler için ücretsiz barýndýrma (hosting) hizmetini sunacak. Buna göre Dropbox'ta ancak 3. parti araçlarla yapýlabilen statik web hosting hizmetini doðrudan Google Drive paneli üzerinden dilediðiniz gibi yapabileceksiniz.

07.02.2013 | Devamı »

Dropbox'u Bir Web Sitesine ?evirmenin Yollarý

Dropbox bulut depolama servisini salt bir dosya barýndýrma hizmeti olmaktan öteye götüren bir sürü uygulama mevcut. Dropbox'un kabiliyetlerini artýran diðer bir özellik de onu bir web sitesi barýndýrma alaný olarak kullanmaktýr. Biz de sizin için Dropbox'u bir web hosting hizmeti olarak kullanmanýzý saðlayan 4 tane siteyi inceledik.

13.01.2013 | Devamı »

Korsan Siteleri Engellemek Hiçbir Ýþe Yaramýyor

Boston Northeastern Üniversitesi araþtýrmacýlarý internette yasadýþý dosya paylaþýmýný caydýrmak için içerik saðlayýcýlarýnýn aldýðý korsanlýkla mücadele tedbirlerinin etkinliði üzerine bir çalýþma yaptýlar. Araþtýrma ile korsan dosya sitelerinin domain adreslerinin ele geçirilmesinin korumalý dosyalarýn paylaþýmýný çok az frenleyebildiði gösteriliyor.

11.01.2013 | Devamı »

Harici Site Yorum Sistemlerinin Arama Motoru Sonuçlarýna Katkýsý Meselesi

Site sahiplerinin web sayfalarýndaki en ufak verileri bile en baþta Google olmak üzere belli baþlý arama motorlarýna indeksletmek istemeleri asla bitmek tükenmek bilmeyen bir arzudur. Buna engel olacak þeylerden de olabildiðince kaçýnmak isterler. Son birkaç yýldýr gündemde olan Disqus, IntenseDebate, Livefyre ve Facebook Comments sistemleri de site yöneticilerinin çok ilgisini çekmesine raðmen arama motorlarý tarafýndan yorumlarýnýn taranmayacaðý þüphelerini sürekli üzerlerinde taþýmaktadýrlar. Peki durum gerçekten böyle mi? Aslýnda pek de öyle deðil, ama bu tamamen siteden siteye göre deðiþkenlik arz eden ilginç bir durumdur.

03.01.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.158.214.111 | Yüklenme: 1.592 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar