E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin Ne Kadarý Arþivlenmiþ Olabilir?

Web'in aynen müzeler ve kütüphanelerde olduðu gibi eski eserlerin gelecek nesillere aktarýlabilmesi adýna arþivlendiði ve saklandýðý çok korunaklý bir ortam olmadýðý ve birçok verinin de zamanla bu muazzam geniþlikteki dijital evrende kaybolmaya yüz tuttuðu aþikar. Ýþte bu yüzden çok uzun bir zamandýr baþta Internet Archive ve Archive-It gibi kâr amacý gütmeyen internet arþivleri olmak üzere Google, Yahoo ve Bing gibi arama motorlarý internette deðdikleri her þeyi arþivliyorlar. Peki bu kadar çalýþmaya göre þimdiye kadar internetin kaçta kaçý arþivlenmiþtir? Bu arþivlerde hiç mi birbirinin kopyasý veriler barýndýrýlmýyor?

03.01.2013 | Devamı »

2012 Yýlýnda Google'da En ?ok Arananlar

Google, 2012'de trend olan ve en çok arananlarýný yani dünyanýn 2012'deki ruh hali olan Zeitgeist'i yayýnladý. 2012'de Google'da 146 dilde toplam 1,2 trilyon arama gerçekleþtirildi. Türkiye listesinde trend olanlarýn yanýnda en çok aranan diziler, ünlüler, spor takýmlarý ve seyahat noktalarý var.

12.12.2012 | Devamı »

Google Apps'ý Hala ?cretsiz Olarak Alabilirsiniz

Google Apps hizmetinin ücretsiz sürümü çoktandýr kiþisel ve küçük ölçekli sitelere kapalýydý. Fakat 10 kullanýcýya kadar ücretsiz olan standart sürüm için açýk olan bir kapý vardý. Ýþte Google 6 Aralýk 2012 itibarýyla bu kapýyý da kapattý. Peki durum gerçekten böyle mi? Tabiki de hayýr! Google Apps'i tek 1 kullanýcý için ücretsiz edinmek hala mümkün.

09.12.2012 | Devamı »

Dijital At Hýrsýzlýðý ve Google'ýn Buna Tepkisi

Ýçeriðimiz internette koþturan bir at gibidir. Eskiden Anadoluda çok sýk rastlanýlan at hýrsýzlýðý ise gürbüz atlarýn hýrsýzlar tarafýndan çalýnmasý olayýdýr. Dijital dünyadaki at hýrsýzlýðý da size ait bir içeriðin hiç utanmadan ve çekinmeden olduðu gibi çalýnmasýdýr. Aslýnda E-Siber olarak sýk sýk baþýmýza gelen bu olayý "dijital at hýrsýzlýðý" olarak ifade ediyoruz.

21.11.2012 | Devamı »

Google'ýn Arama Sonuçlarýný Filtrelemesini Aþýn

Google arama sonuçlarý son birkaç yýldýr tamamen kiþiselleþmiþ durumda. Arama sonuçlarý kullanýcýnýn coðrafi konumu, arama geçmiþi ve web davranýþlarý gibi bir takým kiþiselleþtirme mekanizmalarý ile bir kiþisel web aramasýna dönüþtürülüyor. Böylelikle kullanýcý hedefli hale geliyor. Ama yararlý gibi görünen durum kiþiye özel filtrelemeleri doðuruyor.

21.11.2012 | Devamı »

?ok Kapsamlý Bir WordPress Güvenliði Eklentisi

Wordfence, WordPress sitelerine özel firewall, antivirüs ve kötücül URL taramanýn yanýnda gerçek zamanlý trafiði içerik toplayacýlarý ve sahte tarama botlarýna karþý kontrol eden, sitenin çekirdek, tema ve eklenti dosyalarýný güvenlik zaafiyetlerine karþý koruyan, izinsiz kod deðiþiklerini önleyen ve daha birçok artýsý olan harikulade bir güvenlik eklentisidir.

10.11.2012 | Devamı »

Gmail Niçin Yavaþlar ve Bunu ?özmenin Yollarý

2004 yýlýnda açýlan Google'ýn e-posta servisi Gmail, kurulduðu günden bu yana basit bir e-posta hizmeti olmaktan çýkýp, 425 milyondan fazla aktif kullanýcýya ulaþýp, birincil iletiþim modu haline gelerek e-posta hizmetine getirdiði yenilikçi özellikleriyle öne çýktý. Fakat bir süredir Gmail'in hem ilk açýlýþýnda hem de çalýþmasý esnasýnda performans kaybý yaþanýyor.

08.11.2012 | Devamı »

Public DNS Servislerinin Hýzýný %40 Artýrýn

Northwestern Üniversitesi araþtýrmacýlarý OpenDNS, DynDNS ve Google DNS gibi herkese açýk ve mevcut internet saðlayýcýsý yerine baþka bir sunucu üzerinden internete çýkmayý saðlayan public DNS hizmetlerinin aslýnda kullanýcýlarýn sörf deneyimlerini oldukça yavaþlattýðýný ortaya çýkaran bir çalýþma yaptýlar. Yaklaþýk 100 ülkeden 10.000'den fazla host üzerinde yapýlan geniþ çaplý çalýþmada web performansýnýn yavaþlamasýnýn en önemli nedeninin herkese açýk DNS servislerine doðru yükselen bir ilgiden kaynaklandýðý keþfedildi.

28.10.2012 | Devamı »

Türkçe Site ve Bloglarýn ?oðu Kurumlardaki Güvenlik ?rünlerinin Filtrelemelerine Takýlýyor

Türkiye'de araþtýrma, inceleme, okuma vb iþlere dönük iþler için internet kullanýmý aslýnda en çok hafta içi mesai saatlerinde gerçekleþiyor. Kamu kurumu ve özel sektörden milyonlarca çalýþan internet ile en çok mesai saatlerinde haþir neþir oluyor. Bu durum da doðal olarak internet sitelerinin hanelerden daha ziyade iþyerlerinden ulaþýlabilir olma durumunu akýllara getiyor. Çünkü günümüzde kamu kurumlarý ve özel þirketlerin çok büyük bir kýsmý hem kuruluþlarýnýn hem çalýþanlarýn hem de kurumsal bilgilerinin güvenliði için web sitesi/içeriði filtreleyen özel güvenlik ürünlerini kullanýyor. Ve siteler genelde ürünlerin atadýðý kategorilere göre deðerlendiriliyor.

17.10.2012 | Devamı »

Google Apps ?rünleri için Hata Ayýklama ve Sorun ?özme Araçlarý

Google Apps Toolbox, kurumlar, iþletmeler ve siteler için olan Google uygulamalarý platformu olan Google Apps'de yaþanan hata ve sorunlarý kolayca tespit edebilmeyi, e-posta baþlýklarýný incelemeyi ve çeþitli þifreleme algoritmalarý arasýndaki iþlemleri gerçekleþtirmeyi saðlayan bir yardýmcý araç setidir.

06.10.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.323 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar