E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin Asimetrik Yapýsý: Siteler ve Bileþenler Giderek Daha ?ok Birbirine Baðýmlý Hale Geliyor

Ýnternet siteleri salt HTML belgelerinden oluþmuyor. Oldukça dinamik ve birbirine geçmiþ bir yapýya bürünen siteler neredeyse tüm interaktif etkileþim, reklam, istatistik ve benzeri bileþenlerini baþka kaynaklardan saðlýyor. Yüzmilyonlarca site var, ama aslýnda bütün bu birbirine eklemlenmeyi saðlayan site sayýsý iki elin parmaklarý kadar!

26.09.2012 | Devamı »

Dropbox'taki Resimleri WordPress'in Ýçine ?ekin

Dropbox Photo Sideloader, WordPress yönetim paneline eklendiðinde yeni bir medya yükleme sekmesi olarak görünerek, Dropbox'taki bütün resimleri çok kolay bir biçimde anýnda WordPress'in içine çekebilen çok süper bir WordPress eklentisidir.

11.08.2012 | Devamı »

Dünya Web Sunucularý (Server) Pazarý

Web sitelerinin çalýþtýðý platformlar yani bilgisayarlar olan web sunucularý (web server) günümüz interneti için olmazsa olmazdýr. Server piyasasý da sitelerin yayýn yapabilmesinin mecburiyetinden ötürü oldukça hareketlidir. Açýk kaynaklar baþta olmak üzere dünya sunucu piyasasýnýn yarýsýnda ve ülkelerin çoðunda Apache ve türevlerini var.

06.08.2012 | Devamı »

?lke ve Sitelere Göre Semantik Ýnternet Haritasý

The Internet map, bir Rus veri görselleþtirme tasarýmcýsý tarafýndan 196 ülkeden bütün domain uzantýlarýndan 350,000'den fazla gerçek ve faal web sitesi ve bunlar arasýndaki 2 milyon baðlantýyý gösteren devasa bir semantik internet haritasýdýr.

05.08.2012 | Devamı »

SPDY ve HTTP Performansý Karþýlaþtýrýlmasý

SPDY, web içeriklerinin mevcut web protokolü olan HTTP'ye göre daha hýzlý bir þekilde kullanýcýnýn karþýsýna getirilmesi için ilk olarak Google tarafýndan geliþtirilmeye baþlanmýþ olan bir deneysel web protokolüdür. Amacý web sayfalarýnýn yüklenmesinin gecikmesini azaltmak olan SPDY, aslýnda çok hýzlý bir olgunlaþma sürecine girerek birçok platform tarafýndan benimsendi. Fakat selefi olan HTTP ile çok fazla karþýlaþtýrmaya girmemiþ ve hakkýndaki performans verileri genelde teorik olarak kalmýþtýr.

30.07.2012 | Devamı »

Derin Ýnternette Ulaþýlamayan Neler Var?

Ýnterneti büyük bir okyanus olarak tahayyul edersek, biz çoðu kez suyun üstündeki köpüklerle oynayan ya da en fazla sahile yakýn sýð yerlerde debelenen kullanýcýlar oluyoruz. Çünkü web o kadar derin dehlizlere sahip ki, baþta Google olmak üzere arama motorlarý interneti sadece birbirine aktif baðlantýlar üzerinden baðlý baðlantýlar üzerinden indeksleyebildikleri içindir ki derinliklerde olan çoðu içeriðe nüfuz edememekteler.

28.07.2012 | Devamı »

Tarayýcýlarýn ve Ýnternetin Evrimi

Web'in Evrimi, Google, Hyperakt ve Vizzuality ile birlikte yapýlmýþ, internetin zamanla geçirdiði evrimi tarayýcýlar ve teknolojiler baðlamýnda etkileþimli bir grafik halinde bir zaman çizelgesinde sunan bir grafik görselleþtirmesidir. Sunum, 1993'ten beri piyasaya çýkan Mosaic, Netscape, Opera, Internet Explorer, Safari, Firefox ve Chrome gibi web tarayýcýlarýyla ve HTML, CSS ve JavaScript gibi önemli teknolojilerindeki geliþmeleri kapsamaktadýr.

05.07.2012 | Devamı »

Google Birçok Cephede Yoðun Bir Savaþta

Google, internette arzý endam etmeye baþladýðý günden baþlayarak bugüne deðin neredeyse bütün teknolojik ve dijital teknolojilere bir þekilde etkimiþ, destansý bir büyüme performansý sergileyerek internetin bir süper gücü haline gelmiþ ve kendi büyümesiyle birlikte internetin de büyümesini doðrudan olumlu etkilemiþtir. Google'ý ayakta tutan belki de at üstünen hiç inmemesi ve savaþýný sürekli sürdürerek birçok farklý cephede mücadelesine devam etmesidir. Peki Google gerçekten her cephede bu baþarýsýný sürüdürebiliyor mu?

28.06.2012 | Devamı »

Google Haritalar ve Earth'te Herhangi Bir Yerin Görüntüsü Güncellendiðinde Haberiniz Olsun

Dünyaný Ýzle, bulunduðunuz yeri iþaretleyerek ya da belirleyeceðiniz herhangi bir coðrafi konumla ilgili hem Google Haritalar hem de Google Earth'e yeni uydu ve havadan görüntüler eklendiðinde bunu size anýnda e-posta yoluyla bildiren çok yararlý bir güncel coðrafi harita takibi servistir.

13.06.2012 | Devamı »

WordPress Sitelerini Dropbox'a Yedekleyin

WordPress Backup to Dropbox, WordPress sitelerini veritabaný dosyalarýyla birlikte olduðu gibi Dropbox hesaplarýna yedekleyebilen harikulade bir WordPress eklentisidir. Eklenti periyodik olarak otomatik bir þekilde yedekleme de yapabiliyor.

11.06.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.391 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar