E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Translate ile Yapýlan Otomatik Site Tercümelerinin Kontrolü Artýk Sitenin Sahibinde

Hali hazýrda 1 milyondan fazla sitede kurulu olan Google Translate eklentisi 2009 yýlýndan bu yana yapay zekaya dayalý bir sistemle sitelere dilden dile otomatik çeviri hizmeti sunuyor. Sunuyor ama özellikle baþka dillerden Türkçe'ye doðru yapýlan tercümelerde inanýlmaz abukluklar sergiliyor. Ýþte Google sitelerin baþka dillere yapýlan tercümelerini düzenleme ve deðiþtirme yetkisini bundan böyle doðrudan site sahibine veriyor.

31.05.2012 | Devamı »

Küresel Online Reklam Pazarý Raporu

Google en son yayýnlandýðý rapora göre DoubleClick for Publishers (DFP), DoubleClick Ad Exchange, Google Adsense ve Admeld ile birlikte dünyanýn en büyük online reklam aðýný oluþturmasý dolayýsýyla hali hazýrda küresel online reklam pazarýnýn da yaklaþýk %50'sini elinde tutuyor. Dünyanýn 245 ülke ve bölgesinin 235'inde reklam yayýnlayan Google, en çok reklam gösterimini ABD (%24,7), Çin (%10,5) ve Japonya'dan (%5,7) alýrken, Türkiye'den %2,5 oranýný görüyor. Ayrýca orta boy dikdörtgen (300x250), afiþ (728x90) ve gökdelen (160x600) ebatlarý tüm gösterimlerin yaklaþýk %80'ini oluþtururken, mobil reklamlarda ise inanýlmaz artýþlar yaþanýp, 2011'de 320x50'de %186 ve 300x50'de %119 artýþ oranlarý görülmüþ.

29.05.2012 | Devamı »

Web'in Coðrafi Dil Sýnýrlarýnýn Keþfi ve Dilin Dijital Sýnýrlarýn Belirlenmesindeki Etkisi

Yaþadýðýmýz yerleri ve mekanlarý tanýmlayan öðeler nelerdir? Tahayyüller midir acaba mekanlar hakkýnda zamanla cisimleþip bir bakýþýn adý haline gelen, yoksa mekanýn ruhu mudur insaný çekip çevreleyerek yaþadýðý yeri adlandýran ya da anlamlandýran? Bu sorulara sosyal, psikolojik ya da bir takým kültürel arkaik arka planlardan uzun uzadýya cevaplar bulunabilir. Fakat Oxford Üniversitesi Ýnternet Enstitüsü ile Kentucky Üniversitesi Coðrafya Bölümünden iki araþtýrmacý ise þu sýralar Google Haritalar verilerini kullanarak coðrafi bölgelerin Web'deki bazý coðrafi dil sýnýrlarýyla yeniden anlamlandýrýlmasý için Google'ýn indekslemiþ olduðu bilgi katmanlarýnýn dillere göre bölüþtürülmesine dayanan yeni bir coðrafi mekan görselleþtirmesi üzerinde çalýþýyor.

06.05.2012 | Devamı »

Bulut Biliþim ve Depolama Servislerinin Detaylý Analiz ve Karþýlaþtýrmasý

Google Drive'ýn da geliþiyle iyice kýzýþan bulut biliþim tabanlý bulut depolama piyasasýnda birbirine rakip olabilecek servis sayýsý þu an itibarýyla Amazon Cloud Drive, Apple iCloud, Box, Dropbox, Google Drive ve Microsoft SkyDrive olmak üzere 6'ya çýktý. Biz de bulut servislerini verdikleri hizmet ve saðladýklarý özelliklere göre etraflýca inceledik.

25.04.2012 | Devamı »

Google+ Paylaþ Düðmesi Sitene Ekle Kodlarý

Google+ aðý çýkalý epey bir zaman oldu. Ama sosyal paylaþýmý artýracak düðmeleri nedense hep geriden geldi. Yine aynýsý oldu ve Google yeni yaptýðý bir duyuruyla artýk web sayfalarý üzerinden aynen "Facebook'ta Paylaþ" düðmesi gibi "Google+ Paylaþ" düðmesini geç de olsa devreye soktu.

25.04.2012 | Devamı »

Bulut Depolama Servisi Google Drive Dosya Mülkiyeti Problemi ile Birlikte Geldi

Google Drive, aylardýr dedikodusu yapýlan, bugün itibarýyla sýnýrlý sayýda kullanýcýya açýlan ve kayýt olduktan bir süre sonra kullanýlmaya baþlanabilen, Google'ýn Box, Dropbox ve Microsoft SkyDrive gibi servislere bir rakip olarak çýkarttýðý ve ücretsiz sürümünde 5 GB'lýk alan veren yeni bir bulut biliþim depolama hizmetidir. Ücretli olan sürümünde ise 25 GB'dan 16 TB'a kadar depolama olanaðý sunan Google Drive, aynen Dropbox'ta olduðu gibi bilgisayara bir klasör olarak eklenebiliyor. ?u an için Windows, Mac ve Android sürümü olan (68 MB) Google Drive'ýn iOS uygulamalarý da yolda. (GÜNCELLENDÝ: 25.04.2012, 15:30)

24.04.2012 | Devamı »

WordPress Sitenizi Hacklenmeye Karþý Koruyun

WordPress, internette blog veya site yayýnlamak için en çok kullanýlan ve de altyapýsý itibarýyla en dayanýklý içerik yönetim sistemlerinin önde gideni olmasýna raðmen, aslýnda güvenlik açýsýndan en çok zaafiyete sahip ve bolca açýðý çýkýp sürekli güncellenmek zorunda kalan bir uygulamadýr. Söz konusu olan mesele güvenlik olunca, daha en temelde WordPress uygulamasý sahibine çok daha fazla iþ düþmektedir.

23.04.2012 | Devamı »

Domain Uzantýlarýna Göre Türkçe Web Siteleri

Yandex'in Türkçe içerikli internet siteleri üzerinde yaptýðý araþtýrmaya göre, web sitelerinin %63'ü ".com", %8'i ".tr", %8'i ise Gernsey (.gg), Turks ve Caicos (.tc) veya Tokelau (.tk) gibi küçük adalara ait alan adý uzantýlarýna kayýtlý görünüyor. Araþtýrmada ".tr" uzantýlý Türkçe siteler ele alýndý.

16.04.2012 | Devamı »

Google ile Matematiksel Fonksiyonlarýn 3 Boyutlu Grafiðini ?izin

Google yakýn zamanda karmaþýk matematiksel fonksiyonlarýn grafiðini arama sonuçlarýnda doðrudan yayýnlamaya baþlamýþtý. Google þimdi bu iþi bir adým öteye götürüp, iþin içine fazladan bir boyut daha katarak matematiksel ifadelerin 3 boyutlu grafiklerini arama sonuçlarýnda anýnda göstermeye baþladý.

31.03.2012 | Devamı »

Google ve YouTube ile Ýngilizcenizi Geliþtirin

Google'ýn insanlýða olan faydalarý saymakla bitmez. Envai çeþit araçlarý ve özellikleriyle birçok iþi kolaylaþtýrmaktadýr. Bu minvalde Google'ýn Ýngilizce öðrenenlere ya da dil seviyesini geliþtirmek isteyenlere çok faydasý dokunabilecek hem kendi arama sayfasý hem de video servisi YouTube üzerinden bazý araçlarý var.

30.03.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.359 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar